งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53

2 ร้อยละ 138.46 ตัวชี้วัดที่ 6 สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรมี ส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร

3 ร้อยละ 100 6.1 ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ / กลุ่มฯระหว่างเดือน ก. ย.52 - ส. ค.53 มีสมาชิกร่วมทำธุรกิจเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ( ระหว่างเดือน ก. ย. 51 - ส. ค. 52) สหกรณ์

4 ร้อยละ 165 กลุ่มเกษตรกร

5 ร้อยละ 102 1. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทางสื่อวิทยุ

6 ร้อยละ 151 2. เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ แก่ประชาชนทั่วไปที่เข้าเป็นสมาชิกรวมทั้ง สมาชิกเดิมและตั้งใหม่ ( สมาชิกเก่ากับใหม่เทียบ กับประชากรทั้งจังหวัด )

7 ร้อยละ 75 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ( คลินิกเกษตร, สายใยรัก, จังหวัดเคลื่อนที่ ) สสจ.

8 กิจกรรมรอง พัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการสหกรณ์ CQA เจ้าภาพ ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารการจัดการสหกรณ์ )

9 ร้อยละ 100 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ 1. เผยแพร่แนวคิด ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบการพัฒนาคุณภาพ CQA

10 ร้อยละ 100 2. เผยแพร่ผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดีของกลุ่มสหกรณ์นำร่องไปสู่สหกรณ์อื่น

11 ร้อยละ 100 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

12 ร้อยละ 100 การยกระดับชั้นการควบคุมภายในของสหกรณ์ 1. กำกับแนะนำส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์เป้าหมายจากพอใช้เป็นดีถึงดีมาก

13 ร้อยละ 100 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

14 กิจกรรมรอง การส่งเสริมให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรมีคุณธรรม เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารการจัดการสหกรณ์

15 ร้อยละ 100 1. จัดประชุม / สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้

16 ร้อยละ 100 2. สหกรณ์จังหวัดทำ MOU กับสหกรณ์ที่มีระบบควบคุมภายในระดับดีถึงดีมาก

17 ร้อยละ 100 3. แนะนำการดำเนินการส่งเสริมให้สหกรณ์ / กลุ่มมีคุณธรรม

18 ร้อยละ 100 4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

19 กิจกรรมรอง บริหารจัดการสหกรณ์แบบ เบ็ดเสร็จ เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารการจัดการสหกรณ์

20 ร้อยละ 100 1. ร่วมการประชุมกับ สทส. เพื่อคัดเลือกสหกรณ์

21 ร้อยละ 100 2. ร่วมประชุม “ การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของสหกรณ์ ”

22 ร้อยละ 100 3. ร่วมอบรม “ การขยายแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์สู่ระดับกลุ่ม ”

23 ร้อยละ 80 4. ร่วมอบรม “ การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ”

24 ร้อยละ 100 5. ติดตาม แนะนำ เร่งรัดการดำเนินกิจกรรม

25 ร้อยละ 100 6. ประชุม “ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ ”


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google