งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คปสอ. คลอง ใหญ่ การประเมินผล โครงการ. ขั้นเตรียมการ ประเมินผล 1. แต่งตั้งคณะกรรมการคปสอ. และ คณะกรรมการ บริหารคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ เป็น คณะกรรมการประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คปสอ. คลอง ใหญ่ การประเมินผล โครงการ. ขั้นเตรียมการ ประเมินผล 1. แต่งตั้งคณะกรรมการคปสอ. และ คณะกรรมการ บริหารคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ เป็น คณะกรรมการประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คปสอ. คลอง ใหญ่ การประเมินผล โครงการ

2 ขั้นเตรียมการ ประเมินผล 1. แต่งตั้งคณะกรรมการคปสอ. และ คณะกรรมการ บริหารคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ เป็น คณะกรรมการประเมินผล ( แยกรายโครงการ 7 โครงการ / 7 คณะฯ ) 1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินผล โดยทีม ผู้เข้าร่วมประชุม IRBM 2. ประชุมคณะกรรมการประเมินผล เพื่อกำหนด โครงร่างการประเมินผล 3. วางแผนการดำเนินการประเมินผล ( ขั้นเตรียมการ - ปฏิบัติการ - รายงานและ นำเสนอผลงาน )

3 โครงร่างการประเมินผล  หลักการและเหตุผล การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ โรงพยาบาลและเครือข่ายสู่องค์กร ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยวางแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีผลงานบรรลุตัวชี้วัดท้าทาย ที่ กำหนด ระบบคุณภาพบริหารจัดการโรงพยาบาลและ เครือข่ายคปสอ. คลองใหญ่ ประกอบด้วย 10 Roadmap จากการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่าน มาพบว่าหน่วยงานสามารถจัดระบบบริหารจัดการได้ ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าวข้างต้น จะทำให้มี ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน ทั้งการ พัฒนาต่อยอด และล้มเลิกโครงการ รวมทั้ง เสนอ ทางเลือกในการพัฒนาที่สอดคล้องกับผลการประเมิน ดังกล่าวในโอกาสต่อไป

4 โครงร่างการประเมินผล ( ต่อ )  วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อประเมินผลคุณภาพบริการ ในด้าน มาตรฐานการบริหารโครงการความพึงพอใจ ของกลุ่มเป้าหมาย และการบรรลุตัวชี้วัด ท้าทายของโครงการ ๒. เพื่อประเมินศักยภาพระบบสนับสนุนในการ บริหารโครงการ ๓. เพื่อประเมินความคุ้มค่าและคุ้มทุนของการ บริหารโครงการ ๔. เพื่อประเมินผลความยั่งยืนของโครงการ

5 โครงร่างการประเมินผล ( ต่อ ) ประเด็นผลการประเมิน การวางแผนบริบทของพื้นที่ สภาพปัญหาของ พื้นที่ การบริหารงานบุคคลอัตรากำลัง ภาระงาน การฝึกอบรมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา เหมาะสม การนิเทศงานนิเทศภายในหน่วยงาน / หน่วยงาน นอก การบริหารการเงินรายงานค่าใช้จ่ายของโครงการ ระบบสนับสนุน 8 ด้าน

6 โครงร่างการประเมินผล ( ต่อ ) ประเด็นผลการประเมิน การบริหารวัสดุครุภัณฑ์ความเพียงพอ / เหมาะสมใน การดำเนินงาน การบริหารระบบสารสนเทศนำข้อมูลสารสนเทศมา วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนใน พื้นที่ การเตรียมชุมชนการให้ข้อมูลกลับลงสู่ชุมชน / กลุ่มเป้าหมาย ระบบสนับสนุน 8 ด้าน

7 โครงร่างการประเมินผล ( ต่อ ) ประเด็นผลการประเมิน ต้นทุนทางตรงค่าใช้จ่ายของโครงการ / การขอ สนับสนุนงบระหว่างปี ต้นทุนทางอ้อมค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากกองทุน ตำบล

8 โครงร่างการประเมินผล ( ต่อ ) ประเด็นผลการประเมิน ขนาดของประชากร กลุ่มเป้าหมายประชากรตามกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติใช้แบบประเมินวัดความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานโดยนำผลที่ ได้มาวิเคราะห์ ระบบการสนับสนุนการให้บริการข้อ 2( ตาม 8 องค์ประกอบ ) ความสาสมารถขององค์การโครงสร้างการบริหารเครือข่าย ของคปสอ. เอื้อต่อการดำเนินงาน ตามโครงการหรือไม่ ความยั่งยืน

9 โครงร่างการประเมินผล ( ต่อ ) ประเด็นผลการประเมิน ระบบสนับสนุนทางการเมืองความร่วมมือของอปท /NGO ในพื้นที่ อปท. เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรบุคคลบุคากรที่มีความเชี่ยวชาญได้มีการ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่มีจะมา รับผิดชอบงานต่อไป งบประมาณมีการบูรณาการงบประมาณ / มีงบไว้ สำหรับกรณีฉุกเฉิน ปัจจัยแวดล้อมประเมินผลจากโครงการที่ควบคุมไม่ได้ เศรษฐกิจ / การเมือง / ภูมิอากาศ / ชายแดน ความยั่งยืน

10 โครงร่างการประเมินผล ( ต่อ )  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คปสอ. คลองใหญ่มีข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจในการดำเนินการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการบูรณาการ เพื่อ การพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลและเครือข่ายสู่องค์กรที่มีการ บริหารจัดการที่ดี ให้มี มาตรฐาน

11 โครงร่างการประเมินผล ( ต่อ )  ระเบียบวิธีการประเมินผล ประชากร คือ ประชากรในอำเภอคลองใหญ่ 22,721 คน กลุ่มเป้าหมาย ใช้การสุ่มตัวอย่างที่เป็นเป้าหมายใน 10 Roadmap เครื่องมือที่ใช้ คือ ข้อมูล HosXp, 43 แฟ้ม, แบบสอบถามความพึงพอใจ, รายงานความเสี่ยง และข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำเร็จรูป คำนวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปการประเมิน โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มา อภิปรายเทียบกับวัตถุประสงค์

12 แผนการดำเนินการ ประเมินผล การดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ กรกฎาคมสิงหาคม เตรียมการ - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน - ประชุมคณะกรรมการทั้ง 7 คณะ - ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการ 2 ก. ค. 58 7 ก. ค. 58 10 ก. ค. 58 ปฏิบัติการ - เก็บรวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ข้อมูล - สรุปผลโครงการ 15-31 ก. ค. 58 4 ส. ค. 58 รายงานและนำเสนอผลงาน 31 ส. ค.–1 ก. ย. 58


ดาวน์โหลด ppt คปสอ. คลอง ใหญ่ การประเมินผล โครงการ. ขั้นเตรียมการ ประเมินผล 1. แต่งตั้งคณะกรรมการคปสอ. และ คณะกรรมการ บริหารคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ เป็น คณะกรรมการประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google