งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน กันยายน 2556 การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน กันยายน 2556 การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน กันยายน 2556 การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์

2 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร กิจกรรม / ตัวชี้วัด 4. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร มีส่วนร่วมในการ ดำเนินธุรกิจกับ สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 4.1. สมาชิก สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรทั้งหมดที่ ร่วมทำธุรกิจ กับสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตร หน่วยนับ ราย แผน / เป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร ผลงานสะสม ตั้งแต่ ต. ค.55 ถึง เดือนที่รายงาน สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร 33,620 184 33,678 196

3 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร กิจกรรม / ตัวชี้วัด 4.2. สมาชิก สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรมีร่วมใน การดำเนิน ธุรกิจกับสหกรณ์ / กลุ่มเกษตร ( เพิ่มขึ้น ) หน่วยนับ รายที่ เพิ่มขึ้น แผน / เป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร ผลงานสะสม ตั้งแต่ ต. ค.55 ถึง เดือนที่รายงาน สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร - - 7,435 11 แห่งที่ เพิ่มขึ้น - - 42 2

4 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม / ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของจำนวน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ ได้รับการ พัฒนา มีปริมาณธุรกิจ เพิ่มขึ้น หน่วยนับ ร้อย ละ แผน / เป้าหมาย ผลงาน ประจำเดือนที่ รายงาน ( ไม่ สะสม ) ผลงานสะสม ตั้งแต่ ต. ค.55 ถึงเดือนที่ รายงาน แห่ง 2. สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ 54 64 68.9 6 2265 68.9 6

5 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม / ตัวชี้วัด 3. การแนะนำ ส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนิน ธุรกิจ 3.1. จำนวน สหกรณ์ ที่ได้รับ การ แนะนำส่งเสริม พัฒนาการ ดำเนิน ธุรกิจและการสร้าง เครือข่าย 3.2. จำนวนกลุ่ม เกษตรกร ที่ได้รับการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาการดำเนิน ธุรกิจและการ สร้างเครือข่าย หน่วยนับ แห่ง แผน / เป้าหมาย ผลงาน ประจำเดือนที่ รายงาน ( ไม่ สะสม ) ผลงานสะสม ตั้งแต่ ต. ค.55 ถึงเดือนที่ รายงาน แห่ง 57 7 19 38 57

6 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม / ตัวชี้วัด 4. ประสานงานและ จัดเก็บข้อมูล พื้นฐานเพื่อการ ส่งเสริมพัฒนา ธุรกิจ 4.1. จำนวน สหกรณ์ ที่ บันทึก ข้อมูลพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว 4.2. จำนวนกลุ่ม เกษตรกร ที่บันทึกข้อมูล พื้นฐาน เรียบร้อย แล้ว หน่วยนับ แห่ง แผน / เป้าหมาย ผลงาน ประจำเดือนที่ รายงาน ( ไม่ สะสม ) ผลงานสะสม ตั้งแต่ ต. ค.55 ถึงเดือนที่ รายงาน แห่ง 57 7 17 08 57

7 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม / ตัวชี้วัด 5. จัดประชุม เสวนาการ พัฒนา ธุรกิจและการสร้าง เครือข่าย 6. ติดตามผลการ ดำเนินงานและ สรุปผลการ ปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ครั้ง คน แผน / เป้าหมาย ผลงาน ประจำเดือนที่ รายงาน ( ไม่ สะสม ) ผลงานสะสม ตั้งแต่ ต. ค.55 ถึงเดือนที่ รายงาน ครั้ง 3 90 6-6 ---- 3 90

8 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม / ตัวชี้วัด 7. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 7.1. ค่าใช้จ่ายใน การแนะนำ ส่งเสริมและ พัฒนาการ ดำเนิน ธุรกิจ 7.2. ค่าใช้จ่ายจัด ประชุม เสวนาการพัฒนา ธุรกิจและ การสร้างเครือข่าย หน่วยนับ บาท แผน / เป้าหมาย ผลงาน ประจำเดือนที่ รายงาน ( ไม่ สะสม ) ผลงานสะสม ตั้งแต่ ต. ค.55 ถึงเดือนที่ รายงาน บาท 21,4 20 35,1 00 4,86 5.38 -35,1 00 21,42 0

9 โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ ( ศูนย์กระจายสินค้า ) กิจกรรม / ตัวชี้วัด 1. มูลค่าธุรกิจ ของสหกรณ์ ในระบบการ เชื่อมโยง เครือข่ายการ ผลิตและ การตลาดไม่น้อย กว่า หน่วยนับ ล้าน บาท ผลงาน ประจำเดือนที่ รายงาน ( ไม่สะสม ) ผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ตั้งแต่ ต. ค.55 ถึง เดือนที่รายงาน 1,500,000 3,293,037 แผน / เป้าหมาย 432,9 60 2. สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการสร้าง เครือข่าย สินค้าสหกรณ์ และการ ส่งเสริม (Brand) สินค้า สหกรณ์เพิ่มมาก ขึ้น ร้อยละ 80-90

10 โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ ( ศูนย์กระจายสินค้า ) กิจกรรม / ตัวชี้วัด 3. ประสานงานให้ คำแนะนำ และติดตามให้ สหกรณ์ที่เข้า ร่วมโครงการ สามารถ พัฒนา เครือข่ายสินค้า สหกรณ์ ระดับประเทศและ เข้าใจหลัก และวิธีการสร้าง (Brand) สหกรณ์ หน่วยนับ ครั้ง ผลงาน ประจำเดือนที่ รายงาน ( ไม่สะสม ) ผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ตั้งแต่ ต. ค.55 ถึงเดือน ที่รายงาน 1212 1212 แผน / เป้าหมาย 1 4. ติดตาม ประเมินผล และ สรุปผลการ ดำเนินงาน ตาม โครงการแล้ว รายงานผล ให้ กรมส่งเสริม สหกรณ์ ครั้ง11 1

11 โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ ( ศูนย์กระจายสินค้า ) กิจกรรม / ตัวชี้วัดหน่วยนับ บาท ผลงาน ประจำเดือนที่ รายงาน ( ไม่สะสม ) ผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ตั้งแต่ ต. ค.55 ถึงเดือน ที่รายงาน 9,6 00 แผน / เป้าหมาย การเบิกจ่าย งบประมาณ งบประมาณส่วน ของหน่วยงาน ในพื้นที่ 4,92 2 9,60 0


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน กันยายน 2556 การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google