งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน กันยายน 2556

2 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯปี 56
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผลงานสะสม ตั้งแต่ ต.ค.55 ถึงเดือนที่รายงาน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 4.สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.1.สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรทั้งหมดที่ร่วมทำธุรกิจ กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ราย 33, 33,

3 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯปี 56
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผลงานสะสม ตั้งแต่ ต.ค.55 ถึงเดือนที่รายงาน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 4.2.สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรมีร่วมในการดำเนิน ธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตร (เพิ่มขึ้น) รายที่เพิ่มขึ้น 7, แห่งที่เพิ่มขึ้น

4 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯปี 56
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/ เป้าหมาย ผลงานประจำเดือนที่รายงาน (ไม่สะสม) ผลงานสะสม ตั้งแต่ ต.ค.55 ถึงเดือนที่รายงาน 1.ร้อยละของจำนวนสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 54 68.96 68.96 2.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ แห่ง 64 22 65

5 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯปี 56
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/ เป้าหมาย ผลงานประจำเดือนที่รายงาน (ไม่สะสม) ผลงานสะสม ตั้งแต่ ต.ค.55 ถึงเดือนที่รายงาน 3.การแนะนำส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ 3.1.จำนวนสหกรณ์ ที่ได้รับการ แนะนำส่งเสริมพัฒนาการดำเนิน ธุรกิจและการสร้างเครือข่าย 3.2.จำนวนกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการแนะนำส่งเสริม พัฒนาการดำเนินธุรกิจและการ สร้างเครือข่าย 19 57 แห่ง 57 แห่ง 7 3 8

6 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯปี 56
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/ เป้าหมาย ผลงานประจำเดือนที่รายงาน (ไม่สะสม) ผลงานสะสม ตั้งแต่ ต.ค.55 ถึงเดือนที่รายงาน 4.ประสานงานและจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานเพื่อการส่งเสริมพัฒนา ธุรกิจ 4.1.จำนวนสหกรณ์ ที่บันทึก ข้อมูลพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว 4.2.จำนวนกลุ่มเกษตรกร ที่บันทึกข้อมูลพื้นฐานเรียบร้อย แล้ว แห่ง 57 17 57 แห่ง 7 8

7 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯปี 56
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/ เป้าหมาย ผลงานประจำเดือนที่รายงาน (ไม่สะสม) ผลงานสะสม ตั้งแต่ ต.ค.55 ถึงเดือนที่รายงาน 5.จัดประชุมเสวนาการพัฒนา ธุรกิจและการสร้างเครือข่าย 6.ติดตามผลการดำเนินงานและ สรุปผลการปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด ครั้ง คน 3 90 - 3 90 ครั้ง 6 - 6

8 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯปี 56
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/ เป้าหมาย ผลงานประจำเดือนที่รายงาน (ไม่สะสม) ผลงานสะสม ตั้งแต่ ต.ค.55 ถึงเดือนที่รายงาน 7.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 7.1.ค่าใช้จ่ายในการแนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนิน ธุรกิจ 7.2.ค่าใช้จ่ายจัดประชุม เสวนาการพัฒนาธุรกิจและ การสร้างเครือข่าย บาท 21,420 4,865.38 21,420 บาท 35,100 - 35,100

9 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯปี 56
โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า) กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย ผลงาน ประจำเดือนที่รายงาน (ไม่สะสม) ผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ตั้งแต่ ต.ค.55 ถึงเดือนที่รายงาน 1.มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ ในระบบการเชื่อมโยง เครือข่ายการผลิตและ การตลาดไม่น้อยกว่า ล้านบาท 1,500,000 432,960 3,293,037 2.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย สินค้าสหกรณ์และการ ส่งเสริม (Brand) สินค้า สหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 - 90

10 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯปี 56
โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า) กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย ผลงาน ประจำเดือนที่รายงาน (ไม่สะสม) ผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ตั้งแต่ ต.ค.55 ถึงเดือนที่รายงาน 3.ประสานงานให้คำแนะนำ และติดตามให้สหกรณ์ที่เข้า ร่วมโครงการสามารถพัฒนา เครือข่ายสินค้าสหกรณ์ ระดับประเทศและเข้าใจหลัก และวิธีการสร้าง (Brand) สหกรณ์ ครั้ง 12 1 12 4.ติดตามประเมินผลและ สรุปผลการดำเนินงานตาม โครงการแล้วรายงานผลให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้ง 11 1 11

11 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯปี 56
โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า) ผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ตั้งแต่ ต.ค.55 ถึงเดือนที่รายงาน กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย ผลงาน ประจำเดือนที่รายงาน (ไม่สะสม) การเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณส่วนของหน่วยงานในพื้นที่ บาท 9,600 4,922 9,600


ดาวน์โหลด ppt การรายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google