งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก ารพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก ารพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก ารพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ CAICAI

2 ค วามเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  สื่อการสอนขาดความน่าสนใจ  ผู้เรียนไม่สามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง  ความแตกต่างกันระหว่างบุคคล

3 วั ตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อหา ประสิทธิภาพของ บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน 2. เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน 3. เพื่อศึกษาความพึง พอใจของผู้เรียน

4 ข อบเขตของการวิจัย

5 ข อบเขตของการวิจัย ( ต่อ )

6 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ ลการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน นักเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ย (E 1 ) คะแนนจากแบบทดสอบท้าย บทเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ย (E 2 ) คะแนนจากแบบทดสอบ คะแนน เต็ม คะแนน รวมเฉลี่ย ร้อยละ (%) คะแนน เต็ม คะแนน รวมเฉลี่ย ร้อยละ (%) 30108.20822016.4782.35

7 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ กลุ่มทดลองที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน และกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีปกติ ผ ลการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ ) คะแนนวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา คอมพิวเตอร์ ( คะแนนเต็ม 20 คะแนน ) กลุ่ม ตัวอย่าง nS.D.tp กลุ่ม ทดลอง 3016.471.65 7.85**.00** กลุ่ม ควบคุม 3013.171.59

8 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพอใจมากที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพอใจมากที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพอใจมากที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพอใจมากที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพอใจมากที่สุด ผ ลการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ )

9 รายการประเมิน คะแนนความคิดเห็นของ กลุ่มตัวอย่าง S.D. ระดับ 1 เร้าความสนใจ 4.270.45 มาก 2 โครงสร้างเนื้อหาชัดเจน 4.270.45 มาก 3 ความถูกต้องถามหลักสูตร 4.270.45 มาก 4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.500.50 มาก 5 ความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 4.500.50 มาก 6 ใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมกับวัยผู้ของเรียน 4.230.43 มาก 7 สื่อความหมายได้ชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา 4.770.43 มากที่สุด 8 เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 3.770.43 มาก 9 มีความยืดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.730.45 มากที่สุด 10 ลำดับเนื้อหาและแบบฝึกได้เหมาะสม 4.000.00 มาก 11 กลยุทธ์การถ่ายทอดเนื้อหาสนใจ 4.270.45 มาก 12 กลยุทธ์การประเมินผลเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ 4.500.50 มาก 13 ออกแบบหน้าจอเหมาะสม ง่ายต่อใช้ สัดส่วนเหมาะสม สวยงาม 4.000.00 มาก 14 ขนาดสี ตัวอักษร ชัดเจน สวยงาม อ่านง่ายเหมาะสมกับ ผู้เรียน 4.270.45 มาก 15 ภาพกราฟิกเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหา 4.770.43 มากที่สุด 16 คุณภาพการใช้เสียงประกอบบทเรียนเหมาะสม ชัดเจน น่าสนใจ 4.000.00 มาก 17 การออกแบบปฏิสัมพันธ์ใช้โปรแกรมง่าย สะดวก โต้ตอบ กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 4.000.00 มาก 18 การให้ผลป้อนกลับ เสริมแรง / ให้ความช่วยเหลือเหมาะสม ตามความจำเป็น 3.730.45 มาก 19 มีกิจกรรมที่สามารถตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ( ที่ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ) 3.730.45 มาก 20 ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับใด 4.230.43 มาก คะแนนเฉลี่ย 4.240.36 มาก

10 ส รุปผลการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของบทเรียน 82/82.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่ม ทดลองที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ที่เรียนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 3

11 ข้ อเสนอแนะ ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้ รองรับกับระบบปฏิบัติการที่ หลากหลายขึ้นเพื่อลดขีดจำกัด ทางด้านซอฟต์แวร์ ศึกษาการใช้งานโปรแกรมที่ใช้สร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพิ่มเติม เพื่อ เพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพิ่มเทคนิคในการนำเสนอข้อมูล

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ก ารพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google