งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account Version 5.5 Standard สำหรับงานบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พลอย ประสงค์ทรัพย์ กลุ่มงานบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account Version 5.5 Standard สำหรับงานบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พลอย ประสงค์ทรัพย์ กลุ่มงานบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account Version 5.5 Standard สำหรับงานบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พลอย ประสงค์ทรัพย์ กลุ่มงานบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ความสำคัญและความ เป็นมาของปัญหา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็น วิทยาลัยฯเอกชน ซึ่งสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) มีนักศึกษา 3,985 คน สำหรับงานด้าน การจัดทำบัญชีต้องสามารถรายงานงบการเงิน เช่น รายงาน รายรับ, รายงานค่าใช้จ่าย ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อ ตอบสนอบความต้องการของผู้บริหารในการนำข้อมูลรายงาน ทางการเงินไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะทำการประเมินผลการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account Version 5.5 Standard สำหรับงานบัญชีของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

3 วัตถุประ สงค์ 1. เพื่อประเมินผลจากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account Version 5.5 Standard สำหรับ งานบัญชีของวิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลาน นา เชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการตามความ คาดหวังของผู้บริหาร ในการประกอบการตัดสินใจ ใจการบริหารงานบัญชีในการนำเสนอรายงาน การเงิน และความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account Version 5.5

4 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 20 คน  ผู้บริหาร  กลุ่มงานบัญชี และการเงิน  งานจัดซื้อ  งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ

5 ผลวิเคราะห์ / ตารางที่ สำคัญ  ตารางแสดงจำนวน และค่าร้อยละ สถานภาพของ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศจำนวนร้อยละ ชาย 840 หญิง 1260 รวม 20100 อายุจำนวนร้อยละ ต่ำกว่า 35 ปี 840 35 – 40 ปี 315 41 – 45 ปี 420 มากกว่า 45 ปี 525 รวม 20100

6 ประเภท ตำแหน่งงาน จำนวนร้อยละ ผู้บริหาร 315 หัวหน้างาน 630 เจ้าหน้าที่ บัญชี 735 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้อ 315 อื่นๆ โปรด ระบุ 15 รวม 20100  ตารางแสดงจำนวนและค่าร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ( ต่อ ) 1

7  ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ ปัจจัยที่มีต่อความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต (X) ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ระดับ ความพึง พอใจ 1. ด้านการนำเสนอรายงานต่อ ผู้บริหาร 4.200.54 มาก 2. ด้านต้นทุนการใช้งาน โปรแกรมฯ 4.320.41 มาก 3. ด้านข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม ฯ 4.050.36 มาก 4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน, ผู้ใช้ โปรแกรม 4.100.59 มาก รวม 4.170.46 มาก 1 2 3

8 สรุป ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผล ต่อการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account Version 5.5 Standard สำหรับงานบัญชีสามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้บริหารในด้าน ต้นทุนการใช้งานโปรแกรมฯ อยู่ใน ระดับมาก กล่าวคือ สามารถลดต้นทุน ในด้านของการประหยัดทรัพยากร เช่น ต้นทุนการจัดเก็บเอกสารสามารถ บันทึกในโปรแกรมฯ ไม่จำเป็นต้อง สำเนาเอกสารมาเก็บไว้ รวมไปถึงการ ประหยัดต้นทุนทางแรงงานด้าน บุคลากร

9 ข้อเสนอแนะ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อค้นพบ ที่จะนำเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้  ควรมีการจัดอบรมการใช้โปรแกรม สำเร็จรูป BC Account Version 5.5 เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง  ควรมีการจัดทำคู่มือการใช้งาน เบื้องต้น สำหรับผู้ที่เริ่มใช้งาน โปรแกรมฯ  ด้านข้อมูลควรมีการสำรองข้อมูล อย่างต่อเนื่อง ป้องกันข้อผิดพลาด จากระบบคอมพิวเตอร์

10


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC Account Version 5.5 Standard สำหรับงานบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พลอย ประสงค์ทรัพย์ กลุ่มงานบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google