งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานระบบ MIS ความสำคัญและผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานระบบ MIS ความสำคัญและผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานระบบ MIS ความสำคัญและผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจ
ระบบสารสนเทศช่วยสร้างคุณค่าให้กับการทำงาน บุคลากรทุกคนต้องมีความรู้เกี่ยวกับ MIS การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของธุรกิจและบรรลุตามเป้าหมายขององค์การมากขึ้น 13/04/60 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. การรวมตัวของระบบเศรษฐกิจโลก (emergence of the global economy) 2. การปรับรูปของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (transformation of industrial economies) 13/04/60 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3 หน้าที่หลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รวบรวมและ จัดเก็บข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประมวลผลข้อมูล และจัดการ สารสนเทศ 13/04/60 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

4 ส่วนประกอบของสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- ฐานข้อมูล - อุปกรณ์ - ชุดคำสั่ง เครื่องมือ MIS วิธีการ การแสดงผลลัพธ์ ข้อมูล ประมวลผล สารสนเทศ 13/04/60 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

5 คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
ถูกต้อง (accurate) ทันเวลา (timeliness) ข้อมูล (Data) สอดคล้องกับงาน (relevance) สามารถตรวจสอบได้ (verifiable) 13/04/60 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

6 คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความสามารถในการจัดการข้อมูล (data manipulation) ความปลอดภัยของข้อมูล (data security) (MIS) ความยืดหยุ่น (flexibility) ความพอใจของผู้ใช้ (user satisfaction) 13/04/60 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

7 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เข้าถึงสารสนเทศ ลดค่าใช้จ่าย กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และวางแผน ประโยชน์ของMIS วิเคราะห์ปัญหาหรือ อุปสรรค ตรวจสอบผล การดำเนินงาน ศึกษาและวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา 13/04/60 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

8 ระดับบุคลากรกับการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้บริหารระดับกลาง ระดับสารสนเทศเพื่อการจัดการ หัวหน้างานระดับต้น ระบบประมวลผลข้อมูล พนักงานระดับ ปฏิบัติการ 13/04/60 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

9 โครงสร้างและบุคลากรของหน่วยงานสารสนเทศ
โครงสร้างของหน่วยงานสารสนเทศในองค์การ 1. หน่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design Unit) 2. หน่วยเขียนชุดคำสั่ง (Programming Unit) 3. หน่วยปฏิบัติการและบริการ (Operations and Services Unit) บุคลากรในหน่วยงานสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ * หัวหน้าพนักงานสารสนเทศ (CIO) * นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SA) * ผู้เขียนชุดคำสั่ง (Programmer) * ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Operator) * ผู้จัดตารางเวลา (Scheduler) * พนักงานจัดเก็บและรักษา (Librarian) * พนักงานจัดเตรียมข้อมูล (Data Entry Operator) 13/04/60 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานระบบ MIS ความสำคัญและผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google