งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานระบบ MIS 20/04/58 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 ความสำคัญและผลกระทบของระบบ สารสนเทศที่มีต่อธุรกิจ  ระบบสารสนเทศช่วยสร้างคุณค่าให้กับ การทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานระบบ MIS 20/04/58 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 ความสำคัญและผลกระทบของระบบ สารสนเทศที่มีต่อธุรกิจ  ระบบสารสนเทศช่วยสร้างคุณค่าให้กับ การทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานระบบ MIS 20/04/58 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 ความสำคัญและผลกระทบของระบบ สารสนเทศที่มีต่อธุรกิจ  ระบบสารสนเทศช่วยสร้างคุณค่าให้กับ การทำงาน  บุคลากรทุกคนต้องมีความรู้เกี่ยวกับ MIS  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของธุรกิจและบรรลุตาม เป้าหมายขององค์การมากขึ้น

2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มีผลต่อ การ เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งสามารถ สรุปได้ดังนี้ 1. การรวมตัวของระบบเศรษฐกิจโลก (emergence of the global economy) 2. การปรับรูปของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (transformation of industrial economies) 20/04/58 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2

3 หน้าที่หลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 20/04/58 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 ประมวลผลข้อมูล และจัดการ สารสนเทศ รวบรวมและ จัดเก็บข้อมูล

4 ส่วนประกอบของสารสนเทศเพื่อการจัดการ 20/04/58 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4 วิธีการ - ฐานข้อมูล - อุปกรณ์ - ชุดคำสั่ง MIS การแสดงผลลัพธ์ เครื่องมือ ข้อมูล ประมวลผล สารสนเทศ

5 คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี 20/04/58 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 5 ข้อมูล (Data) ทันเวลา (timeliness) สามารถตรวจสอบได้ (verifiable) สอดคล้องกับงาน (relevance) ถูกต้อง (accurate)

6 คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 20/04/58 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 6 (MIS) ความปลอดภัยของข้อมูล (data security) ความสามารถในการจัดการข้อมูล (data manipulation) ความยืดหยุ่น (flexibility) ความพอใจของผู้ใช้ (user satisfaction)

7 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ 20/04/58 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 7 ประโยชน์ของMIS ตรวจสอบผล การดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และวางแผน วิเคราะห์ปัญหาหรือ อุปสรรค ลดค่าใช้จ่าย ศึกษาและวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา เข้าถึงสารสนเทศ

8 ระดับบุคลากรกับการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 20/04/58 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 8 ระบบสารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร ระดับสารสนเทศ เพื่อการจัดการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างานระดับต้น พนักงานระดับ ปฏิบัติการ ระบบ สนับสนุนการ ตัดสินใจ ระบบ ประมวลผล ข้อมูล

9 โครงสร้างและบุคลากรของหน่วยงานสารสนเทศ โครงสร้างของหน่วยงานสารสนเทศในองค์การ 1. หน่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design Unit) 2. หน่วยเขียนชุดคำสั่ง (Programming Unit) 3. หน่วยปฏิบัติการและบริการ (Operations and Services Unit) บุคลากรในหน่วยงานสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ * หัวหน้าพนักงานสารสนเทศ (CIO) * นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SA) * ผู้เขียนชุดคำสั่ง (Programmer) * ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Operator) * ผู้จัดตารางเวลา (Scheduler) * พนักงานจัดเก็บและรักษา (Librarian) * พนักงานจัดเตรียมข้อมูล (Data Entry Operator) 20/04/58 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 9


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานระบบ MIS 20/04/58 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 ความสำคัญและผลกระทบของระบบ สารสนเทศที่มีต่อธุรกิจ  ระบบสารสนเทศช่วยสร้างคุณค่าให้กับ การทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google