งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคคณิตศาสตร์สถิติและ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัย อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคคณิตศาสตร์สถิติและ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัย อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคคณิตศาสตร์สถิติและ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัย อุบลราชธานี

2 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

3  85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ สถานที่ตั่ง

4 สถานที่ฝึกงาน

5 อาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบ นักศึกษาฝึกงาน  อาจารย์ พัชรี วงศ์ษาสัน  อาจารย์สุพจน์ สีบุตร

6  พิมพ์สมาการลงใน Microsoft word  พิมพ์ Latex  คุมสอบ  ตรวจข้อสอบ  ผู้ช่วยสอน ภาระ / หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ

7  ขาดทักษะในการพิมพ์ ทำ ให้งานเสร็จช้า  เรียนรู้งานที่ไม่เคยทำ เช่น พิมพ์ Latex ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ

8  ตลอดระยะเวลาที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติละคอมพิวเตอร์ทำให้ได้ ประโยชน์ ในหลายๆด้าน สรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้  1. ได้เอาความรู้ที่ได้เรียนมา มาประยุกต์ใช้ใน การทำงานได้  2. ฝึกความอดทด และความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  3. มีความกล้าแสดงออก และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดีกลับบุคคลอื่น  4. ได้ประสบการณ์ในการสอนเทคนิคต่างที่ใช้ใน การสอน  5. รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการ ปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึก ประสบการณ์

9 โครงการเตรียมความพร้อมทางด้าน วิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2558 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1-20 กรกฎาคม พ. ศ. 2558  หลักการและเหตุผล  ในปัจจุบันความสนใจต่อการศึกษามี ความสำคัญมีมากขึ้นเรื่อยๆในสังคม ทั้งนี้เป็น เพราะจากการที่สังคมในปัจจุบันมีการพัฒนามากขึ้น และการแข่งขันกันมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องแสวงหาความรู้ในด้าน ต่างๆให้มากขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน และใช้ในด้านอื่นๆ เช่นด้าน การศึกษา ด้านการดำรงชีวิต ดั่งนั้นเพื่อให้นักศึกษา ใหม่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ จึงต้องมีการ เตรียมความพร้อม

10 โครงการเตรียมความพร้อมทางด้าน วิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2558  วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับ นักศึกษาใหม่ให้มีความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใน ภาคการศึกษาปกติ  2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ และทักษะ การนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไป  3. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ปรับตัวเข้ากับเพื่อน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่นักศึกษา

11 โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

12

13

14

15 คณะ จำนวน นักศึกษา คะแนนเฉลี่ย ( 10 คะแนน ) ก่อนเรียนหลังเรียน วิศวกรรมศาสตร์ 2841.516.62 บริหารศาสตร์ 1170.675.49 เกษตรศาสตร์ 840.905.20 ศิลปศาสตร์ 580.675.30 วิทยาลัยแพทย์ และ สาธารณสุข 391.505.6 เภสัชศาสตร์ 194.949.39 พยาบาลศาสตร์ 202.686.90 นิติศาสตร์ 270.465.10 วิทยาศาสตร์ 541.266.33 รัฐศาสตร์ 880.874.96 รวม 7901.5466.089 ผลการสอบ สรุปได้ดั่งนี้ ค่าเฉลี่ย คะแนนสอบก่อนเรียน - หลัง เรียน ของแต่ละคณะ ของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

16  1 นาย ทวีศักดิ์ ปัญญาคุณ  2. นาย ศุภวัฒน์ นะคะจัด จัดทำโดย


ดาวน์โหลด ppt การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคคณิตศาสตร์สถิติและ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัย อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google