งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาธุรกิจทั่วไป ด้วยการใช้สื่อประสมจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 นางนิภาพรรณี สุวรรณ มณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาธุรกิจทั่วไป ด้วยการใช้สื่อประสมจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 นางนิภาพรรณี สุวรรณ มณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาธุรกิจทั่วไป ด้วยการใช้สื่อประสมจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 นางนิภาพรรณี สุวรรณ มณี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู www.mbk.ac.th

2 ปัญหาการ วิจัย สื่อการเรียนการสอนนั้นมีความสำคัญต่อการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพราะ สื่อการสอน ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นให้เกิด การ พัฒนาศักยภาพทางการคิด การส่งเสริมให้นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สื่อประสมนับเป็นวิธีการ หนึ่งที่สามารถนำมาจัดการเรียนการสอนให้เกิด ประสิทธิภาพได้ โดยการนำสื่อหลายอย่างมาบูรณาการ เช่น การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ การบรรยาย การสาธิตกับ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้นำบทเรียนชุดสื่อประสม ไปใช้พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจทั่วไป ด้วยการใช้ สื่อผสมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วย พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนสอนในวิชาธุรกิจ ทั่วไป ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอีกทั้งให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามที่หลักสูตรกำหนดและสามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ธุรกิจทั่วไป ด้วยการใช้สื่อผสมจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1

4 ผลการ วิเคราะห์ ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียนวิชาธุรกิจทั่วไป คะแนน N ร้อยละ S.D. คะแนนก่อน เรียน 1955.205.52 2.48 2.40 คะแนนหลัง เรียน 1982.5215.6 8

5 ผลการ วิเคราะห์ ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้สื่อประสมจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 คะแนน ก่อน เรียน คะแนน หลังเรียน SdtProb คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 105 5.52 298 15.68 1.46- 30.2 6*.000

6 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน การใช้สื่อประสมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีคะแนนก่อน เรียนรวม = 105 มีค่าเฉลี่ย = 5.52 ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน = 2.45 คะแนนหลังเรียนรวม = 298 ค่าเฉลี่ย = 15.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.40 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนหลังหลังเรียนวิชาธุรกิจทั่วไป ด้วยการใช้สื่อ ประสมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจทั่วไปก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยการใช้สื่อประสม มีความแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังการใช้นวัตกรรม สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนใช้นวัตกรรม ตั้งแต่ร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 70 และสำหรับค่าเฉลี่ยทั้ง ห้องสูงกว่าก่อนเรียนถึงร้อยละ 50.78 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้นค่อนข้างมาก

7 จบการ นำเสนอ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาธุรกิจทั่วไป ด้วยการใช้สื่อประสมจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 นางนิภาพรรณี สุวรรณ มณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google