งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจทั่วไป
วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจทั่วไป ด้วยการใช้สื่อประสมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 นางนิภาพรรณี สุวรรณมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาการวิจัย สื่อการเรียนการสอนนั้นมีความสำคัญต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพราะ สื่อการสอนทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นให้เกิด การพัฒนาศักยภาพทางการคิด การส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สื่อประสมนับเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนำมาจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพได้ โดยการนำสื่อหลายอย่างมาบูรณาการ เช่น การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ การบรรยาย การสาธิตกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้นำบทเรียนชุดสื่อประสม ไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจทั่วไป ด้วยการใช้สื่อผสมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนสอนในวิชาธุรกิจทั่วไป ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอีกทั้งให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนดและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจทั่วไป ด้วยการใช้สื่อผสมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1

4 ผลการวิเคราะห์ คะแนน N ร้อยละ S.D. คะแนนก่อนเรียน 19 55.20 5.52 2.48
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาธุรกิจทั่วไป คะแนน N ร้อยละ S.D. คะแนนก่อนเรียน 19 55.20 5.52 2.48 2.40 คะแนนหลังเรียน 82.52 15.68

5 ผลการวิเคราะห์ ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้สื่อประสมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน Sd t Prob คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 105 5.52 298 15.68 1.46 -30.26* .000

6 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้สื่อประสมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีคะแนนก่อนเรียนรวม = มีค่าเฉลี่ย = ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน = คะแนนหลังเรียนรวม = ค่าเฉลี่ย = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.40 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังหลังเรียนวิชาธุรกิจทั่วไป ด้วยการใช้สื่อประสมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจทั่วไปก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้สื่อประสม มีความแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังการใช้นวัตกรรมสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนใช้นวัตกรรมตั้งแต่ร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 70 และสำหรับค่าเฉลี่ยทั้งห้องสูงกว่าก่อนเรียนถึงร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้นค่อนข้างมาก

7 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google