งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การ แข่งขันกีฬาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖. ๐๐ – ๑๙. ๐๐ น. และในวันที่ ๑ เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การ แข่งขันกีฬาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖. ๐๐ – ๑๙. ๐๐ น. และในวันที่ ๑ เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การ แข่งขันกีฬาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖. ๐๐ – ๑๙. ๐๐ น. และในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘. ๓๐ – ๑๗. ๐๐น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม http://edu.chandra.ac.th ฉบับที่ ๙๓ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ อัตลักษณ์ คณะศึกษาศาสตร์ : บัณฑิตดี มีความเป็นครู รอบรู้ วิชาชีพ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในคณะศึกษาศาสตร์ แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ๒. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ๓. เพื่อเผยแพร่ความรู้ เนื้อหา สาระ ที่เป็นประโยชน์ แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายงบประมาณและแผน ขอความ ร่วมมือคณาจารย์จัดทำเอกสารเบิก ค่าวัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗ และให้การเบิกจ่าย ค่าลงทะเบียนรายวิชาที่มีค่าวัสดุฝึก ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย จึงขอให้คณาจารย์เร่งการเบิกจ่าย งบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ฝ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษา เรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูน ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ บุคลากร ทางการศึกษา ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ณ โรงเรียนสระไม้แดง จังหวัดชัยนาท ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดจัดโครงการปัจฉิม นิเทศนักศึกษาครูมุ่งสู่อาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา และพัฒนา ความรู้ในด้านประชาคมอาเซียน ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ฝ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานวิชาการของ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ระยะที่ ๑ รุ่นที่ ๒ เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพในการทำผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เป็นชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในวันศุกร์ที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘. ๓๐ - ๑๗. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมขวัญจันทราชั้น ๑๑ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการกีฬา เทา - เหลือง เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมการออกกำลังกาย เมื่อ วันวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงยิมสาขาวิชาพลศึกษา

2 จดหมายข่าวศึกษาศาสตร์จันทรเกษม ฉบับที่ ๙๓ ประจำวันที่ ๒๓ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ฝ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตวิทยา เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ที่ ปรึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้คำปรึกษากับนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทพวิทยา ฝ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานวิชาการของศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ระยะที่ ๑ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำ ผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ ในการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการ พิเศษ และเชี่ยวชาญ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ - วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘. ๓๐ - ๑๗. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมขวัญจันทราชั้น ๑๑ ฝ่ายงบประมาณและแผน โครงการประชุมแผนต่างๆ เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ การประจำปี พร้อมร่วมกันจัดทำแผนต่างๆของคณะศึกษาศาสตร์ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างวันที่ ๕, ๙, ๑๒, ๑๖, กุมภาพันธ์ และวันที่ ๒, ๕, ๙, ๑๒, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู สาขาวิชาพลศึกษา จัดกิจกรรม “ การฝึกประสบการณ์การจัดค่ายนันทนาการ ” เพื่อฝึกให้ นักศึกษารู้จักประสบการณ์จริง ในการจัดค่ายนันทนาการ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การ แข่งขันกีฬาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖. ๐๐ – ๑๙. ๐๐ น. และในวันที่ ๑ เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google