งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการเรียนรู้วิชาห้องสมุดกับการ เรียนรู้สารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 โดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียนรู้และบทเรียน คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการเรียนรู้วิชาห้องสมุดกับการ เรียนรู้สารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 โดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียนรู้และบทเรียน คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการเรียนรู้วิชาห้องสมุดกับการ เรียนรู้สารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 โดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียนรู้และบทเรียน คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต นำเสนอโดย นางสาวพัชรี นาคทอง วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู

2 จากการสอนปัญหาในด้านเนื้อหา เวลาทำการสอน จำเป็นต้องใช้วิธีการนำเสนอเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ค่อนข้างยาก บางครั้ง จำเป็นต้องใช้เวลาการถ่ายทอดความรู้อยู่นาน ทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควรผู้วิจัยจึงได้ตระหนักใน การแก้ปัญหาดังกล่าว ด้านของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนบางคนมีความเข้าใจ ช้ากว่านักเรียนคนอื่น มีความ แตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าพื้นฐานความรู้ ความสามารถในการรับรู้ การใฝ่เรียนรู้ และ ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนทำให้การเรียนรู้ ของผู้เรียนไม่มีประสิทธิภาพ ด้านผู้สอน เนื่องจากปัจจุบันครูผู้สอนนอกจากมีงาน สอนแล้วยังมีงานพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับ รับมอบหมาย ทำให้ครูผู้สอนไม่มีเวลาในการทบทวน บทเรียน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนา คุณภาพทางการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก จากการสอนปัญหาในด้านเนื้อหา เวลาทำการสอน จำเป็นต้องใช้วิธีการนำเสนอเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ค่อนข้างยาก บางครั้ง จำเป็นต้องใช้เวลาการถ่ายทอดความรู้อยู่นาน ทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควรผู้วิจัยจึงได้ตระหนักใน การแก้ปัญหาดังกล่าว ด้านของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนบางคนมีความเข้าใจ ช้ากว่านักเรียนคนอื่น มีความ แตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าพื้นฐานความรู้ ความสามารถในการรับรู้ การใฝ่เรียนรู้ และ ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนทำให้การเรียนรู้ ของผู้เรียนไม่มีประสิทธิภาพ ด้านผู้สอน เนื่องจากปัจจุบันครูผู้สอนนอกจากมีงาน สอนแล้วยังมีงานพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับ รับมอบหมาย ทำให้ครูผู้สอนไม่มีเวลาในการทบทวน บทเรียน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนา คุณภาพทางการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก

3 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาห้องสมุดกับการรู้ สารสนเทศ ของนักเรียนระดับ ปวส.1 โดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียนรู้และ บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาห้องสมุดกับการรู้ สารสนเทศ ของนักเรียนระดับ ปวส.1 โดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียนรู้และ บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4 * นำแบบทดสอบให้กลุ่มตัวอย่างทำการ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) บันทึกคะแนน * เมื่อทำการเรียนการสอนแล้วให้กลุ่มตัวอย่าง ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) * เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ภายในกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนการทดลอง และหลังการทดลองโดยใช้ t-test ตามสมสุติฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS * นำแบบทดสอบให้กลุ่มตัวอย่างทำการ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) บันทึกคะแนน * เมื่อทำการเรียนการสอนแล้วให้กลุ่มตัวอย่าง ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) * เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ภายในกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนการทดลอง และหลังการทดลองโดยใช้ t-test ตามสมสุติฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS

5 ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ด้วยวิธี เอกสารประกอบการ เรียนรู้และบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ด้วยวิธี เอกสารประกอบการ เรียนรู้และบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต คะแนนก่อน เรียน คะแนนหลัง เรียน รวม 37149 2.068.28 ร้อยละ 20.6082.80

6 ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้ สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 จำนวน นักศึกษา 18 คน โดยใช้ เอกสารประกอบการเรียนรู้และบทเรียนผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต + มีคะแนนก่อนเรียนรวม = 37 มีค่า = 2.06 คิดเป็นร้อยละ 20.60 + มีคะแนนหลังเรียนรวม = 149 มีค่า = 8.28 คิดเป็นร้อยละ 82.80 + นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้ สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 จำนวน นักศึกษา 18 คน โดยใช้ เอกสารประกอบการเรียนรู้และบทเรียนผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต + มีคะแนนก่อนเรียนรวม = 37 มีค่า = 2.06 คิดเป็นร้อยละ 20.60 + มีคะแนนหลังเรียนรวม = 149 มีค่า = 8.28 คิดเป็นร้อยละ 82.80 + นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05

7 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาห้องสมุดกับ การรู้สารสนเทศก่อน การเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เรียนด้วยวิธีการใช้เอกสาร ประกอบการเรียนรู้และบทเรียนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาห้องสมุดกับ การรู้สารสนเทศก่อน การเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เรียนด้วยวิธีการใช้เอกสาร ประกอบการเรียนรู้และบทเรียนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากการวิจัยพบว่า นักศึกษามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น เพราะในการเรียนการปรับเปลี่ยนการเรียนการ สอนทำให้นักศึกษามีความสนใจกระตือรือร้น ไม่เบื่อ และสามารถเรียนทบทวนได้ด้วยตนเอง โดย ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นตามลำดับ

8 ทราบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ เหมาะสมที่จะส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการเรียนรู้วิชาห้องสมุดกับการ เรียนรู้สารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 โดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียนรู้และบทเรียน คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google