งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย นางสาวพัชรี นาคทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย นางสาวพัชรี นาคทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย นางสาวพัชรี นาคทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู พัฒนาการเรียนรู้วิชาห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้และบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นำเสนอโดย นางสาวพัชรี นาคทอง

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากการสอนปัญหาในด้านเนื้อหา เวลาทำการสอนจำเป็นต้องใช้วิธีการนำเสนอเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ค่อนข้างยาก บางครั้งจำเป็นต้องใช้เวลาการถ่ายทอดความรู้อยู่นาน ทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรผู้วิจัยจึงได้ตระหนักใน การแก้ปัญหาดังกล่าว ด้านของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนบางคนมีความเข้าใจช้ากว่านักเรียนคนอื่น มีความ แตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าพื้นฐานความรู้ ความสามารถในการรับรู้ การใฝ่เรียนรู้ และ ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่มีประสิทธิภาพ ด้านผู้สอน เนื่องจากปัจจุบันครูผู้สอนนอกจากมีงานสอนแล้วยังมีงานพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับ รับมอบหมาย ทำให้ครูผู้สอนไม่มีเวลาในการทบทวนบทเรียน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนา คุณภาพทางการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักเรียนระดับ ปวส.1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้และ บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4 การเก็บรวบรวมข้อมูล * นำแบบทดสอบให้กลุ่มตัวอย่างทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) บันทึกคะแนน * เมื่อทำการเรียนการสอนแล้วให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) * เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ภายในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนการทดลอง และหลังการทดลองโดยใช้ t-testตามสมสุติฐานโดยใช้โปรแกรม SPSS

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ด้วยวิธีเอกสารประกอบการ เรียนรู้และบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน รวม 37 149 2.06 8.28 ร้อยละ 20.60 82.80

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้ สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 จำนวนนักศึกษา 18 คน โดยใช้ เอกสารประกอบการเรียนรู้และบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต +มีคะแนนก่อนเรียนรวม = 37 มีค่า = 2.06 คิดเป็นร้อยละ มีคะแนนหลังเรียนรวม = 149 มีค่า = 8.28 คิดเป็นร้อยละ นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7 สรุปผลการวิจัย คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศก่อน การเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยวิธีการใช้เอกสาร ประกอบการเรียนรู้และบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากการวิจัยพบว่า นักศึกษามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เพราะในการเรียนการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทำให้นักศึกษามีความสนใจกระตือรือร้น ไม่เบื่อ และสามารถเรียนทบทวนได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นตามลำดับ

8 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ทราบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่จะส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย นางสาวพัชรี นาคทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google