งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมทำความเข้าใจ กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มกราคม ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมทำความเข้าใจ กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มกราคม ๒๕๕๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมทำความเข้าใจ กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มกราคม ๒๕๕๘

2 กำหนดการกระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ ( ๑ ) โครงงานทุกโครงงานส่งแผนการดำเนินการศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ โครงงานทุกโครงงานส่งแบบฟอร์มเบิกเงินโครงงาน วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ยื่นคำร้องและส่งหนังสือ ( ๑ เล่ม ไม่ต้องเข้าปก ) เพื่อ ขอสอบกระบวนวิชาโครงงาน ภายในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ โครงงานที่ไม่ได้ยื่นขอสอบหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ สอบให้ยื่นขออักษร P กับภาควิชาฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

3 ธุรการภาควิชาฯ ออกตารางการสอบกระบวน วิชาโครงงานสำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ กระบวนวิชาโครงงาน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบส่งหนังสือให้กับ ภาควิชาฯ ( ไม่ต้องเข้าปก ) จำนวน ๒ ชุด ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ โครงงานทุกโครงงานส่งรายงานการใช้เงิน พร้อมใบเสร็จทั้งหมด ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ กำหนดการกระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ ( ๒ )

4 สอบกระบวนวิชาโครงงาน วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน - วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คะแนนหนังสือ ๓๐ คะแนน ( ๑๐ คะแนนจาก ธุรการเรื่องความตรงต่อเวลาและความ เรียบร้อย ) คะแนนนำเสนอ ๒๐ คะแนน คะแนนเนื้อหา ๕๐ คะแนน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานมีน้ำหนักของ คะแนน ๓ เท่า กรรมการสอบโครงงานมีน้ำหนักของ คะแนน ๑ เท่า กำหนดการกระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ ( ๒ )

5 Package โครงงาน หนังสือโครงงานจำนวน ๑ เล่ม แบบฟอร์มประวัติหลังจบการศึกษา ๑ แผ่น แผ่น CD ไฟล์โครงงาน ๑ แผ่น ( ติดมากับ ด้านหลังของหนังสือโครงงานทุกเล่ม ) ไฟล์หนังสือ (.doc และ.pdf) ไฟล์โปรแกรมโครงงาน ( สำหรับโครงงานที่มี ) ไฟล์โปสเตอร์ ไฟล์ที่มีประโยชน์สำหรับโครงงาน “ นักศึกษาที่ส่งเอกสารไม่ครบ จะไม่มีสิทธิ์ สอบ และหากเอกสารไม่เรียบร้อยจะถูกหัก คะแนนความตรงต่อเวลา ”

6 กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ การขออักษร P เป็นดุลยพินิจของ อ. ที่ปรึกษา โครงงาน อักษร P มีกำหนดแก้ภายใน ๒ ภาคการศึกษา ( หลังจากนั้นจะได้ลำดับขั้น F โดยอัตโนมัติ ) การยืมคืนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทำโครงงาน ต้อง รับผิดชอบหากอุปกรณ์เสียหาย และให้คืน ตามกำหนด วิชาโครงงานเป็นการนำความรู้ + ความคิด มาประยุกต์ใช้ในปัญหาทางวิศวกรรม ขอให้ ตั้งใจอย่างสุดฝีมือ การลอกงานผู้อื่นเป็นสิ่งที่ น่าละอาย

7 คำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม


ดาวน์โหลด ppt การประชุมทำความเข้าใจ กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มกราคม ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google