งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษานะครับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษานะครับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษานะครับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน(O-NET)เป็นคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้า ปีการศึกษา ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษานะครับ

2 ผู้จัดทำ นายณัฐพงศ์ เกษรสกุล เลขที่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 สถานศึกษา โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ กระผมเองครับ

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงของคะแนนของนักเรียนที่สอบ O-NET ของปี และอ้างอิงได้ เพื่อให้เป็นความรู้แก่ผู้ศึกษา 2.เพื่อต้องการให้เข้าใจและรับทราบถึงความเป็นไปในคะแนน O-NET ของปี 3.เพื่อใช้ข้อมูลจากผลการสอบของนักเรียน มาทำการวิเคราะห์ว่าวิชาใดอยู่ในภาวะควรปรับปรุงเนื้อหาการสอบระดับประเทศ และเป็นแนวทางในการศึกษา นโยบาย ให้สอดคล้อง กับความสามารถของผู้เรียน 4.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลทั่วไปรับทราบกับแผนการศึกษาของรัฐบาล

4 การนำเสนอข้อมูลต่อไปนี้ จะทำดังนี้
1)นำเสนอข้อมูลรายวิชาในรูปแบบที่น่าสนใจไม่น่าเบื่อ มีทั้งหมด 8 กลุ่มวิชา ประกอบไปด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2)นำเสนอสื่อที่สอดคล้องในการศึกษาหรือการดึงดูดความสนใจในการศึกษาข้อมูลนี้ 3)นำเสนอความเป็นจริงและสามารถบอกแหล่งที่มาได้

5 เป็นไงหละครับทราบกันแล้วนะ
มาดูกันก่อนนะครับ! การทำความเข้าใจ ว่า O-NET คืออะไรนะครับ มันคือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งในภาษาฝรั่งก็คือ Ordinary National Education Test ที่จัดสอบโดย สทศ. ชื่อเต็มๆ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษ National Institute of Educational Testing Service ตัวย่อ NIETS เป็นไงหละครับทราบกันแล้วนะ

6 มาศึกษาจากตารางก่อนนะ ครับ
วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350,889 46.47 351,633 42.61 368,228 41.88 สังคมศึกษาฯ 354,402 36.00 357,050 46.51 372,662 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,805 23.98 354,531 19.22 370,561 21.80 คณิตศาสตร์ 353,680 28.56 356,591 14.99 372,094 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,778 29.06 349,210 30.90 366,744 27.90 สุขศึกษาและพลศึกษา 348,634 45.37 347,462 62.86 365,045 54.61 ศิลปะ 384,634 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพ 32.98 43.69 48.72

7 แผนภูมิจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและจำนวนนักเรียนที่สอบผ่านคะแนนขีดจำกัดล่าง ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

8 ดูแบบตารางกับแผนภูมิคงไม่สะดวก มาดูแบบนี้กันดีกว่าครับ
ผมจะบอกเกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาที่มีลำดับจากปี ใน 3 ปีนี้ตามลำดับ นะครับ (ไม่นับจำนวนบุคคลที่เข้าสอบของแต่ละปีเอาเพียงแต่คะแนนเฉลี่ยเท่านั้น) 1.ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 2.สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 4.คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 5.วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 6.สุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 7.ศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ย 8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย

9 การเปรียบเทียบการพัฒนา
การพัฒนาใน วิชาสังคมฯ จาก ของปี 2552 มาเป็น ของปี2553 การพัฒนาใน วิชาวิทยาศาสตร์ จาก ของปี 2552 มาเป็น 30.90ของปี 2553 การพัฒนาใน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จาก มาเป็น ของปี 43.69 การพัฒนาใน วิชาศิลปะ จาก ของปี 2552 เป็น ของปี 2553 นอกนั้น วิชาอื่นๆไม่มีการพัฒนาขึ้น

10 การเปรียบเทียบการปรับปรุง
วิชาที่ควรปรับปรุงแก้ไขคือ 1.วิชาภาษาไทย ในเรื่องคะแนนเฉลี่ยที่ได้น้อย 2.วิชาอังกฤษ ในเรื่องคะแนนเฉลี่ยที่ได้น้อย 3.วิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องคะแนนเฉลี่ยที่ได้น้อย 4.วิชาศิลปะ ในเรื่องคะแนนเฉลี่ยที่ได้น้อย แย่จังเลยน๊า

11 แหล่งอ้างอิง ที่มาของเนื้อหา : เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ที่มาของรูปภาพ :

12 ขอให้ทุกท่านมีความรู้จากการที่ได้ศึกษาการนำเสนอเรื่องนี้นะครับ


ดาวน์โหลด ppt ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษานะครับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google