งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อน เข้าสู่ โครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อน เข้าสู่ โครงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อน เข้าสู่ โครงงาน

2 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องน้ำห้องส้วมของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

3 เสนอ คุณครูธีธัช กิตติคุณ

4 จัดทำโดย นางสาวนุชนานนท์ สีดาเขียว เลขที่ 15
นางสาวนุชนานนท์ สีดาเขียว เลขที่ 15 นางสาวรัตนาภรณ์ จิตนอก เลขที่ 17 นางสาววิภารักษ์ ประชามอญ เลขที่ 19 นางสาวสุพัตรา ประจันนวล เลขที่ 30 นางสาวสุวนันท์ ประจันนวล เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 1/2555

5

6 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มได้เกิดแนวคิดที่อยากจะทราบความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เกี่ยวกับห้องน้ำห้องส้วม ทางสมาชิกในกลุ่มจึงได้จัดทำแบบสำรวจขึ้นมา

7 วัตถุประสงค์ เนื่องจากเราออกความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อหัวข้อเรื่อง การใช้ห้องน้ำห้องส้วมภายในโรงเรียน เพื่อให้รู้ความคิดของนักเรียน

8 วิธีดำเนินงาน 1.ประชุมกลุ่ม

9 2.กำหนดหัวข้อ

10 3.ตั้งคำถาม 4.จัดพิมพ์

11 5.ออกสำรวจ

12 6.นำเสนอ 7.สรุปข้อมูล

13 การดำเนินงาน

14 ม.ต้น ชาย ปรับปรุงห้องน้ำให้ดีขึ้น
คำถาม เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วย ปรับปรุงห้องน้ำให้ดีขึ้น 86.1% 11.1% 2.7% ห้องน้ำในโรงเรียนมีเพียงพอสำหรับนักเรียน 16.6% 63.8% 19.4% ห้องน้ำมีความสะอาดน่าใช้ 22.2% 58.3% น้ำในห้องน้ำมีปริมาณเพียงพอ 33.3% 36.1% 30.5% เพิ่มถังขยะในห้องน้ำ 52.7% 44.4% ความสะอาดที่เกิดขึ้นล้วนมาจากแม่บ้านไม่ใช่นักเรียน 47.2% 27.7% 25% ห้องน้ำเป็นแหล่งมั่วสุ่มของนักเรียนที่หนีเรียน 8.3% บ่อยครั้งที่ต้องเจอกับกลุ่มนักเรียนที่สูบบุหรี่ในห้องน้ำ 55.5% 13.8% ขันในห้องน้ำชำรุดหรือหายไปบ่อยครั้ง 66.6%

15 ม.ต้น หญิง คำถาม เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วย
ปรับปรุงห้องน้ำให้ดีขึ้น 90.9% 9.0% - ห้องน้ำในโรงเรียนมีเพียงพอสำหรับนักเรียน 25.7% 37.8% 36.3% ห้องน้ำมีความสะอาดน่าใช้ 32.6% 30.3% 46.9% น้ำในห้องน้ำมีปริมาณเพียงพอ 33.3% 40.9% เพิ่มถังขยะในห้องน้ำ 66.6% ความสะอาดที่เกิดขึ้นล้วนมาจากแม่บ้านไม่ใช่นักเรียน 53.0% 3.0% ห้องน้ำเป็นแหล่งมั่วสุ่มของนักเรียนที่หนีเรียน 69.6% 28.7% 1.5% บ่อยครั้งที่ต้องเจอกับกลุ่มนักเรียนที่สูบบุหรี่ในห้องน้ำ 57.5% 15.1% 21.2% ขันในห้องน้ำชำรุดหรือหายไปบ่อยครั้ง 59.0% 10.6%

16 ม.ปลาย ชาย คำถาม เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วย
ปรับปรุงห้องน้ำให้ดีขึ้น 67.3% 21.7% 10.8% ห้องน้ำในโรงเรียนมีเพียงพอสำหรับนักเรียน 23.9% 39.1% 36.9% ห้องน้ำมีความสะอาดน่าใช้ 26.0% 50% น้ำในห้องน้ำมีปริมาณเพียงพอ 60.8% 13.0% เพิ่มถังขยะในห้องน้ำ 41.3% 47.8% ความสะอาดที่เกิดขึ้นล้วนมาจากแม่บ้านไม่ใช่นักเรียน 43.4% 15.2% ห้องน้ำเป็นแหล่งมั่วสุ่มของนักเรียนที่หนีเรียน 32.6% บ่อยครั้งที่ต้องเจอกับกลุ่มนักเรียนที่สูบบุหรี่ในห้องน้ำ 56.5% 28.2% ขันในห้องน้ำชำรุดหรือหายไปบ่อยครั้ง 58.6% 30.4%

17 ม.ปลายหญิง คำถาม เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วย
ปรับปรุงห้องน้ำให้ดีขึ้น 67.3% 30.7% 1.9% ห้องน้ำในโรงเรียนมีเพียงพอสำหรับนักเรียน 40.3% 19.2% ห้องน้ำมีความสะอาดน่าใช้ 28.8% น้ำในห้องน้ำมีปริมาณเพียงพอ 26.9% 61.5% 5.7% เพิ่มถังขยะในห้องน้ำ 46.1% 48.0% ความสะอาดที่เกิดขึ้นล้วนมาจากแม่บ้านไม่ใช่นักเรียน 42.3% 9.6% ห้องน้ำเป็นแหล่งมั่วสุ่มของนักเรียนที่หนีเรียน 44.2% 13.4% บ่อยครั้งที่ต้องเจอกับกลุ่มนักเรียนที่สูบบุหรี่ในห้องน้ำ 50% 34.6% ขันในห้องน้ำชำรุดหรือหายไปบ่อยครั้ง 57.6% 32.6% 7.6%

18 สรุป จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องน้ำ จำนวน 200 คน
จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องน้ำ เราได้ข้อสรุปว่าทางโรงเรียนควรปรับปรุงห้องน้ำให้ดีขึ้นและควรสร้างห้องน้ำเพิ่มขึ้นอีก เพราะว่าจำนวนห้องน้ำไม่เพียงพอต่อนักเรียนในโรงเรียน และเพิ่มถังขยะในห้องน้ำทุกๆห้อง เราสามารถจัดเรียงคำถามที่มีความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ปรับปรุงห้องน้ำให้ดีขึ้น เพิ่มถังขยะในห้องน้ำ ห้องน้ำเป็นแหล่งมั่วสุ่มของนักเรียนที่หนีเรียน ขันในห้องน้ำชำรุดหรือหายไปบ่อยครั้ง บ่อยครั้งที่ต้องเจอกับกลุ่มนักเรียนที่สูบบุหรี่ในห้องน้ำ ความสะอาดที่เกิดขึ้นล้วนมาจากแม่บ้านไม่ใช่นักเรียน ห้องน้ำในโรงเรียนมีเพียงพอสำหรับนักเรียน ห้องน้ำมีความสะอาดน่าใช้ น้ำในห้องน้ำมีปริมาณเพียงพอ

19 จบการนำเสนอสวัสดีคะ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อน เข้าสู่ โครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google