งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เรื่อง การศึกษาดูจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย (o-net)ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา ผู้จัดทำ นางสาว อริศรา รัตนศิริวิวัฒนา เลขที่ 15 นางสาว ฐิติรัตน์ ทองมาก เลขที่ 26 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

2 จุดประสงค์การจัดทำ เพื่อศึกษาดูจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละปีการศึกษาว่ามีจำนวนเท่าใด เพื่อศึกษาดูคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชาของแต่ละปีการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาแต่ละปีการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละปี เพื่อปรับปรุงแก้ไขคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา

3 จำนวนผู้เข้าสอบแต่ละปีการศึกษาว่ามีจำนวนเท่าใด
จำนวนผู้เข้าสอบแต่ละปีการศึกษาจะมีไม่เท่ากัน ดูจากปีการศึกษา 2552 – 2554 พบว่าจำนวนผู้เข้าสอบของแต่ละปีมีผู้เข้าสอบในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุด และมีผู้เข้าสอบในรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี น้อยที่สุด และทั้ง 3 วิชานี้ มีจำนวนผู้เข้าสอบเท่ากัน

4 ดูคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชาของแต่ละปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชาของแต่ละปีการศึกษาจะไม่เท่ากัน ดูจากปีการศึกษา 2552 – 2554 พบว่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละปีการศึกษาในรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มีจำนวนสูงสุด และคะแนนเฉลี่ยในรายวิชา ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด

5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 46.47 42.61 41.88 สังคมศึกษาฯ 36.00 46.51 33.39 อังกฤษ 23.98 19.22 21.80 คณิตศาสตร์ 28.56 14.99 22.73 วิทยาศาสตร์ 29.06 30.90 27.90 สุขศึกษา และ พลศึกษา 45.37 62.86 54.61 ศิลปะ 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 32.98 43.69 48.72

6 เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละปี
รายวิชา ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย 350,889 351,633 368,228 สังคมศึกษาฯ 354,402 357,050 372,662 อังกฤษ 352,805 354,531 370,561 คณิตศาสตร์ 353,680 356,591 372,094 วิทยาศาสตร์ 349,778 349,210 366,744 สุขศึกษา และ พลศึกษา 348,634 374,462 365,045 ศิลปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

7 ปรับปรุงแก้ไขคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา
ควรมีการเพิ่มเติมการเรียนการสอนของแต่ละวิชา โดยเฉพาะวิชา ภาษาอังกฤษ ควรให้ผู้เข้าสอบหาความรู้เพิ่มเติม และอ่านหนังสือ ควรปรับเปลี่ยนข้อสอบให้ผู้สอบได้เรียนรู้หลาย ๆ แนว

8 ประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้ผู้สอบได้รับความรู้จากการทำข้อสอบ
ทำให้ผู้สอบมีประสบการณ์ในการทำข้อสอบ ทำให้ผู้สอบได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

9 แหล่งที่มา Htt:// เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555


ดาวน์โหลด ppt ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google