งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3
งานวิชาการ ผลการสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา

2

3 เปรียบเทียบคะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
สาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ ภาษาไทย 42.50 47.20 45.68 คณิตศาสตร์ 28.75 36.99 35.77 วิทยาศาสตร์ 29.13 39.00 37.46 สังคมศึกษาฯ 37.75 45.02 44.22 สุขศึกษาและพลศึกษา 56.75 57.67 54.84 ศิลปศึกษา 52.19 53.69 52.27 การงานอาชีพฯ 50.25 55.17 53.85 ภาษาอังกฤษ 27.03 36.89

4 เปรียบเทียบคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
สาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ ภาษาไทย 55.41 53.31 54.48 คณิตศาสตร์ 27.66 24.52 26.95 วิทยาศาสตร์ 34.77 34.60 35.37 สังคมศึกษาฯ 51.10 45.04 47.12 สุขศึกษาและพลศึกษา 59.52 55.96 56.67 ศิลปศึกษา 41.77 42.19 43.31 การงานอาชีพฯ 49.74 45.90 47.39 ภาษาอังกฤษ 25.29 26.12 28.71

5 สรุป การแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปะหัตถหรรมนักเรียน สพป
สรุป การแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปะหัตถหรรมนักเรียน สพป.น่าน เขต 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสกาดพัฒนา

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 ป.4-6 เด็กหญิงพิชญา รกไพร เด็กหญิงเปรมิกา กลางสุวรรณ เด็กหญิงปิยะธิดา จินดาสวัสดิ์ ครูผู้ฝึกสอน ครูนภสร บุญสิงห์ ครูเกสร ลำทา

7 ครูผู้ฝึกสอน ครูนภสร บุญสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เด็กพิเศษ) ศาสตร์คณิตกับชีวิตประจำวัน ป.1-ป.6 เด็กชายสุริยา รกไพร เด็กชายกรวิทย์ รกไพร ครูผู้ฝึกสอน ครูนภสร บุญสิงห์ ครูเกสร ลำทา

8 เด็กหญิงอภิสรา รพินณิภา วาดภาพ ม.1- ม.3 เด็กชายอนุพงศ์ รกไพร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เด็กพิเศษ) นักข่าวรุ่นเยาว์ ป.1- ป 6 เด็กหญิงอภิสรา รพินณิภา วาดภาพ ม.1- ม.3 เด็กชายอนุพงศ์ รกไพร ครูผู้ฝึกสอน ครูเนตรนรินร์ วีรเชวงกุล

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โครงงานสุขศึกษา ป.1-ป.6 เด็กหญิงปุณยาพร รกไพร เด็กหญิงจันทกานต์ สังวันนา เด็กหญิงปัทมาภรณ์ คุณกานต์ ครูผู้ฝึกสอน นางสาวรัสมี ธนะวัง นายชัชวาลย์ งานคำอ้าย

10 ระดับมัธยมศึกษา นางสาวนันทนา วงคำจันทร์ เด็กหญิงอารีวรรณ รุจิจารีพลกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การพูดสุนทรพจน์ นางสาวนันทนา วงคำจันทร์ อ่านเอาเรื่อง เด็กหญิงอารีวรรณ รุจิจารีพลกุล ครูผู้ฝึกสอน ครูอนงค์พรรณ รกไพร

11 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์บังคับมือ ม1-ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์บังคับมือ ม1-ม.3 เด็กชายสรวิทย์ รกไพร เด็กชายพงษ์ดนัย สีหาบุตร เด็กชายนราธิป นาคชัยวงษ์ ครูผู้ฝึกสอน ครูเทวินทร์ ศรีบุญเรือง ครูชัชวาลย์ งานคำอ้าย


ดาวน์โหลด ppt ประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google