งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา โดย กลุ่มงานวัดและประเมินผล การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา โดย กลุ่มงานวัดและประเมินผล การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา โดย กลุ่มงานวัดและประเมินผล การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา

2 ค่าสถิติ O - NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2553

3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ชั้น ม.3 จำแนกตามระดับพื้นที่

4 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ชั้น ม.6 จำแนกตามระดับพื้นที่

5 คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( รายกลุ่มสาระการ เรียนรู้ )

6 คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( รายกลุ่มสาระการ เรียนรู้ )

7 คะแนน O-NET ชี้อะไร ? แล้วจะทำอย่างไร คะแนนจึงจะ สูงขึ้น 1. ค่าสถิติพื้นฐาน 2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนน ในช่วงคะแนนต่าง ๆ 3. ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ 4. ร้อยละของผู้ที่ตอบถูกรายข้อ รายวิชาของโรงเรียน

8

9

10

11

12 ข้อเสนอ  ประชุมบุคลากร เพื่อสร้าง ความเข้าใจและวางแผนการ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ต้นปีการศึกษา  ส่งเสริม / กำกับ / ติดตาม / และดูแลให้ครูได้สอนตาม แผนการสอนที่วางไว้  สนับสนุนสิ่งอำนวยความ สะดวก และอุปกรณ์การเรียน การสอนต่าง ๆ

13 ข้อเสนอ ( ต่อ )  วางแผนการจัดการเรียนการ สอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2551  สอนให้ครบทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ สาระ และมาตรฐาน  แก้ไข / พัฒนาแผนการสอน จากข้อมูล O-NET ปีที่ผ่าน มา


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา โดย กลุ่มงานวัดและประเมินผล การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google