งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
นางสาวเบญจวรรณ เอี่ยมม่วง เลขที่ 15 นางสาวอาริยา เทพรักษา เลขที่ 27 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละรายวิชาของปีการศึกษาพ.ศ พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 เพื่อเปรียบเทียบตวามสนใจของนักเรียนที่มีต่อรายวิชาแต่ละรายวิชา เพื่อนำผลความสนใจของนักเรียนที่มีต่อรายวิชาไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความสนใจ เพื่อพัฒนารายวิชาที่มีความสนใจจากนักเรียนน้อยให้มีคุณภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

3 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350889 46.47 351633 42.61 348228 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 354402 36 357050 46.51 372662 33.39 ภาษาอังกฤษ 352805 23.98 354531 1.22 370561 21.8 คณิตศาสตร์ 353680 28.56 356591 14.99 372094 22.73 วิทยาศาสตร์ 349778 29.06 349210 30.9 366744 27.92 สุขศึกษาและพละศึกษา 348634 45.37 347462 62.86 365045 54.61 ศิลปะ 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.98 43.69 48.72

4 รายวิชาภาษาไทย

5 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6 รายวิชาภาษาอังกฤษ

7 รายวิชาคณิตศาสตร์

8 รายวิชาวิทยาศาสตร์

9 รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

10 รายวิชาศิลปะ

11 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

12 สรุป วิชาที่ได้รับความสนใจน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.วิชาคณิตศาสตร์
2.วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.วิชาภาษาอังกฤษ *หมายเหตุ เปรียบเทียบโดยการคิดจากผลต่างของค่าจำนวนผู้เข้าสอบในปีการศึกษา2554และ2553

13 ที่มา


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google