งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เขาเป็นใครหนอ ? เขามาจากไหน ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เขาเป็นใครหนอ ? เขามาจากไหน ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เขาเป็นใครหนอ ? เขามาจากไหน ?
ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ครูวัชรี อ้ายไชย โรงเรียนเทิงวิทยาคม

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 2.1เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถพูดและออกเสียงการแนะนำตนเองเป็นภาษาจีนได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนการแนะนำตนเองเป็นภาษาจีนได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
- คำถามสร้างพลังคิด ทำไมคนไทยต้องเรียนภาษาจีน - คำถามประจำหน่วย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวเองมีอะไรบ้าง - คำถามประจำบท การแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนพูดอย่างไร

5 เครื่องมือ ระหว่างการจัดการเรียนรู้
วิธีการ: เขียนตามคำบอกคำศัพท์ประจำบท เครื่องมือ : แบบประเมินคะแนน สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ วิธีการ: สอบพูดการแนะนำตนเอง

6 โครงงาน ให้นักเรียนทำแผ่นงานแนะนำตนเองเป็นภาษาจีน

7 โครงงาน เขาเป็นใครหนอ? เขามาจากไหน?
G: นักเรียนสามารถพูดละเขียนแนะนำตนเองเป็นภาษาจีนได้ R:ให้นักเรียนพูดและเขียนแนะนำตนเองเป็นภาษาจีน A: กลุ่มผู้ชม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) S: การสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนแนะนำตนเองเป็นภาษาจีน P: ใบงานและPower Point


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เขาเป็นใครหนอ ? เขามาจากไหน ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google