งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554
จัดทำโดย 1.น.ส.จีรพร บัญชาโต เลขที่ 5 ม.5/3 2.น.ส.จีรวรรณ โตนชัยภูมิ เลขที่ 10 ม.5/3 3.น.ส.ศุภาวรรณ ปิ่นเปี่ยม เลขที่ 23 ม.5/3

2 จุดประสงค์ 1.เพื่อศึกษาผลการทดสอบ O-NETของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2.เพื่อรู้อัตราจำนวนของผู้เข้าสอบในแต่ละปี 3.เพื่อให้รู้ว่าในการทดสอบ O-NET ในปี ในปีใด มีคะแนนเฉลี่ยวิชาใดที่มากที่สุด และน้อยที่สุด

3 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554
วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350,889 46.47 351,633 42.61 368,228 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 354,402 36.00 357,050 46.51 372,662 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,805 23.98 354,531 19.22 370,561 21.80 คณิตศาสตร์ 353,680 28.56 356,591 14.99 372,094 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,778 29.06 349,210 30.90 366,744 27.90 สุขศึกษาและพลศึกษา 348,634 45.37 347,462 62.86 365,045 54.61 ศิลปะ 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.98 43.69 48.72

4 อัตราจำนวนของผู้เข้าสอบในแต่ละปี
วิชา ปีการศึกษา 2552 จำนวนผู้เข้าสอบ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ภาษาไทย 350,889 351,633 368,228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 354,402 357,050 372,662 ภาษาอังกฤษ 352,805 354,531 370,561 คณิตศาสตร์ 353,680 356,591 372,094 วิทยาศาสตร์ 349,778 349,210 366,744 สุขศึกษาและพลศึกษา 348,634 347,462 365,045 ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

5 กราฟแสดงอัตราจำนวนของผู้เข้าสอบในแต่ละปี

6 ตารางข้อมูลผลการสอบ O-NET ปี 2552-2554 ของแต่ละวิชาที่มากที่สุดและน้อยที่สุด
ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด วิชา คะแนนเฉลี่ย 2552 ภาษไทย 46.47 ภาษาอังกฤษ 23.98 2553 สุขศึกษาและพลศึกษา 62.86 คณิตศาสตร์ 14.99 2554 54.61 21.80

7 วิชาที่ควรปรับปรุง ปีการศึกษา 2552
วิชาที่ควรปรับปรุง คือ วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2553 วิชาที่ควรปรับปรุง คือ วิชาคณิตศาสตร์

8 แหล่งอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google