งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนะเกี่ยวกับการกำหนด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559 สำรวจสมาชิกผู้ประกอบการทั่วประเทศ จำนวน 218 ราย ระหว่างวันที่ 1 – 20 มิถุนายน 2558 The Thai Chamber.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนะเกี่ยวกับการกำหนด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559 สำรวจสมาชิกผู้ประกอบการทั่วประเทศ จำนวน 218 ราย ระหว่างวันที่ 1 – 20 มิถุนายน 2558 The Thai Chamber."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนะเกี่ยวกับการกำหนด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559 สำรวจสมาชิกผู้ประกอบการทั่วประเทศ จำนวน 218 ราย ระหว่างวันที่ 1 – 20 มิถุนายน 2558 The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand.

2 ภาคบริการ ร้อยละ 47.5 ภาคการผลิต ร้อยละ 23.2 ภาคการเกษตร ร้อยละ 7.1 ภาคการค้า ร้อยละ 22.21

3 The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. ธุรกิจขนาดใหญ่ ร้อยละ 12.6 ธุรกิจขนาดกลาง ร้อยละ 54.4 ธุรกิจขนาดเล็ก ร้อยละ 33.02

4 The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. 3

5 4

6 ธุรกิจของท่านได้รับผลกระทบจากการ ปรับค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน หรือไม่ น้อยปานกลางมาก รวม ต้นทุนแรงงานสูงขึ้น 1.9%10.5%87.6%100.0% ต้นทุนดำเนินงานโดยรวมสูงขึ้น 4.7%13.1%82.2%100.0% กำไรลดลง 7.6%21.9%70.5%100.0% ต้องกำหนดราคาสินค้าสูงขึ้น 22.5%24.5%52.9%100.0% ต้องลดการจ้างงานลง 26.0%28.8%45.2%100.0% อัตราการเข้าออกแรงงานสูงขึ้น 21.4%36.9%41.7%100.0% ต้องเพิ่มสวัสดิการด้านอื่นให้แรงงานทดแทน 27.7%30.7%41.6%100.0% ประสิทธิภาพของแรงงานลดลง 30.8%39.4%29.8%100.0% ประสิทธิภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นแต่ไม่เท่ากับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 15.4%26.9%57.7%100.0% ต้นทุนเพิ่มขึ้น 5.8%20.2%74.0%100.0% การขาดเงินทุนหมุนเวียน / ขาดสภาพคล่อง 25.7%35.2%39.0%100.0% ขีดความสามารถในการแข่งขัน / การส่งออกลดลง 18.5%32.6%48.9%100.0% ธุรกิจ 95.4% ได้รับผลกระทบ The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. 5

7 รูปแบบการปรับการกำหนดอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำ รายการร้อยละ ให้คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาตาม พรบ. คุ้มครอง แรงงาน ( ฉบับที่ 3) พ. ศ.2551 6.7 ตามมติคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด 12.5 ค่าจ้างตามกลุ่มอุตสาหกรรม 6.7 ค่าจ้างตามพื้นที่ 36.5 ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 29.8 อื่นๆ 7.7 รวม 100.0 6

8 The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในทัศนะของผู้ ประกอบ ค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุด ที่รับได้ ในอัตรา ค่าจ้างขั้นต่าที่เหมาะสม ในสถานการณ์ปัจจุบัน ในอัตรา Total ค่าเฉลี่ย 298.20293.45 ค่าต่ำสุด 200.00 ค่าสูงสุด 500.00 7

9 อัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำแยก ตามภูมิภาค ธุรกิจของท่านตั้งในภูมิภาคใด ค่าจ้างขั้นต่าสูงสุดที่ ท่านรับ ได้ ในอัตรา ค่าจ้างขั้นต่าที่เหมาะสมใน สถานการณ์ปัจจุบัน ในอัตรา กรุงเทพและปริมณฑลค่าเฉลี่ย 302.84299.39 ค่าต่ำสุด 255.00 ค่าสูงสุด 384.00 ภาคกลางค่าเฉลี่ย 308.00304.76 ค่าต่ำสุด 200.00250.00 ค่าสูงสุด 500.00400.00 ภาคเหนือค่าเฉลี่ย 285.94274.06 ค่าต่ำสุด 220.00200.00 ค่าสูงสุด 320.00300.00 ภาคใต้ค่าเฉลี่ย 301.00300.58 ค่าต่ำสุด 250.00 ค่าสูงสุด 350.00400.00 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่าเฉลี่ย 291.50272.63 ค่าต่ำสุด 230.00200.00 ค่าสูงสุด 400.00 The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. 8

10 อัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำแยก ตามขนาด ธุรกิจ The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. ขนาดของธุรกิจ ค่าจ้างขั้นต่า สูงสุดที่ ท่านรับ ได้ ในอัตรา ค่าจ้างขั้นต่าที่ เหมาะสมใน สถานการณ์ ปัจจุบัน ในอัตรา ขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ย 298.31283.32 ค่าต่ำสุด 200.00 ค่าสูงสุด 500.00400.00 ขนาดกลาง ค่าเฉลี่ย 294.79290.87 ค่าต่ำสุด 230.00200.00 ค่าสูงสุด 350.00500.00 ขนาดใหญ่ ค่าเฉลี่ย 303.85292.73 ค่าต่ำสุด 300.00250.00 ค่าสูงสุด 350.00 9

11 อัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำแยก ตามขนาด ประเภท ธุรกิจ The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. ประเภทธุรกิจ ค่าจ้างขั้นต่าสูงสุด ที่ ท่านรับได้ ใน อัตรา ค่าจ้างขั้นต่าที่เหมาะสม ในสถานการณ์ปัจจุบัน ในอัตรา ภาคการเกษตร ค่าเฉลี่ย 313.33283.33 ค่าต่ำสุด 280.00250.00 ค่าสูงสุด 400.00300.00 ภาคการค้า ค่าเฉลี่ย 294.11282.13 ค่าต่ำสุด 200.00 ค่าสูงสุด 384.00 ภาคบริการ ค่าเฉลี่ย 303.05301.78 ค่าต่ำสุด 220.00200.00 ค่าสูงสุด 500.00 ภาคการผลิต ค่าเฉลี่ย 292.89290.50 ค่าต่ำสุด 250.00200.00 ค่าสูงสุด 350.00400.00 10

12 The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. หากขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 360 บาท จะส่งผล กระทบต่อภาคธุรกิจหรือไม่ อย่างไร รายการค่าเฉลี่ย ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 18.17% ต้นทุนแรงงานสูงขึ้น 24.10% ปลดคนงานลดลง 11.31% กำไรลดลงหรือขาดทุน 22.32% ปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 9.12% หาเครื่องจักรดำเนินการแทนแรงงาน 10.79% อื่นๆ 4.19% รวม 100 % ได้รับ ผลกระทบ ร้อยละ 89.0 11

13 The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. ข้อเสนอแนะต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้น ต่ำ ควรคงค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ต่อไปอีก ควรคงค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ต่อไปอีก ควรมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่ ควรมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่ ควรมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำตามประเภทธุรกิจ และ ฝีมือแรงงาน ควรมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำตามประเภทธุรกิจ และ ฝีมือแรงงาน ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด ควรมีการฝึกและประเมินฝีมือแรงงานก่อนการปรับขึ้น ค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละประเภทธุรกิจ ควรมีการฝึกและประเมินฝีมือแรงงานก่อนการปรับขึ้น ค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละประเภทธุรกิจ ควรมีมาตรฐานวิชาชีพที่มีทักษะแรงงาน เพื่อเป็นการ เพิ่มศักยภาพแรงงาน ตามความสามารถและระดับ รายได้ ควรมีมาตรฐานวิชาชีพที่มีทักษะแรงงาน เพื่อเป็นการ เพิ่มศักยภาพแรงงาน ตามความสามารถและระดับ รายได้ รัฐบาลควรมีการส่งเสริมรัฐสวัสดิการให้ประชาชน อาทิ การรักษาที่มีคุณภาพ รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ฯลฯ รัฐบาลควรมีการส่งเสริมรัฐสวัสดิการให้ประชาชน อาทิ การรักษาที่มีคุณภาพ รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ฯลฯ 12

14 จบการนำเสนอ The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand.


ดาวน์โหลด ppt ทัศนะเกี่ยวกับการกำหนด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559 สำรวจสมาชิกผู้ประกอบการทั่วประเทศ จำนวน 218 ราย ระหว่างวันที่ 1 – 20 มิถุนายน 2558 The Thai Chamber.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google