งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ ด่วน ที่ กค /ว ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557

2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เกณฑ์การประเมินผลฯ ประกอบด้วย 2 ด้าน ด้านบัญชีการเงิน ด้านบัญชีบริหาร

3 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เกณฑ์การประเมินผลฯ ด้านบัญชีการเงิน ประกอบด้วย 5 เรื่อง เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง เรื่องที่ 4 งบทดลอง เรื่องที่ 5 รายงานการเงิน การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน รอบการประเมินผล การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน

4 เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร
เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร 0.20 1.1 บัญชีเงินสดในมือ GFMIS รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2551 เท่ากับ 0.80 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ครบทุกบัญชี ทุกเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค /ว 63 ลว 21 ก.พ. 2554 1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร จัดทำ

5 เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร
เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร รอบที่ 1 รอบที่ 2 2.1 บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ยกเว้น บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง ปรับปรุงภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 0.70 2.2 การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัว เป็นประจำทุกเดือน อย่างช้าภายในสิ้นเดือนถัดไป 0.30

6 ยอดยกไปในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง
เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง ยอดยกไปในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง รอบที่ 1 รอบที่ 2 1. บัญชีพักเงินนำส่ง และบัญชีพักเงินสดรับ 0.10 2. บัญชีพักรอ Clearing (ยกเว้น เครดิต = บัญชีพักเงินนำส่ง เป็นเช็ครอเรียกเก็บ) 3. บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ ( ) 4. บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ ( ) 5. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน

7 ยอดยกไปในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง
เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง (ต่อ) ยอดยกไปในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง รอบที่ 1 รอบที่ 2 6. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน 0.10 7. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท) 8. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ( ) 9. บัญชีพักค่าใช้จ่าย ( ) 10. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย ( )

8 เรื่องที่ 4 งบทดลอง ยอดยกไปในงบทดลอง รอบที่ 1 รอบที่ 2
เรื่องที่ 4 งบทดลอง ยอดยกไปในงบทดลอง รอบที่ 1 รอบที่ 2 4.1 ดุลบัญชีปกติทุกบัญชี ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing (เครดิต) บัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด บัญชีคชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ร/ด แผ่นดินรอนำส่งคลัง 0.40 0.30 4.2 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน เช่น ที่ดินราชพัสดุ เขื่อน ถนน เป็นต้น 0.10

9 เรื่องที่ 4 งบทดลอง (ต่อ)
เรื่องที่ 4 งบทดลอง (ต่อ) ยอดยกไปในงบทดลอง รอบที่ 1 รอบที่ 2 4.3 ส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 1) งบทดลองประจำเดือน ZGL_MVT_MONTH /รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย 2) รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA55/รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 3) รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง ZRP_R06/รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง 4) รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL/ รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน-แบบสรุป 0.50 0.30

10 เรื่องที่ 4 งบทดลอง (ต่อ)
เรื่องที่ 4 งบทดลอง (ต่อ) ยอดยกไปในงบทดลอง รอบที่ 1 รอบที่ 2 4.3 ส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ต่อ) 5) รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013/ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง รายงานนอกระบบ GFMIS 6) รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (กค /ว 439 ลว 2 ธ.ค.52)

11 เรื่องที่ 4 งบทดลอง (ต่อ)
เรื่องที่ 4 งบทดลอง (ต่อ) ยอดยกไปในงบทดลอง รอบที่ 1 รอบที่ 2 4.4 การปรับปรุงรายการบัญชี และการปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (ประเมินผลฯ เฉพาะรอบการประเมินที่ 2 ) (1) หน่วยเบิกจ่าย บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (ที่ กค /ว 224 ลว 29 ส.ค. 57) (2) หน่วยเบิกจ่ายปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม -- 0.20 0.10

12 เรื่องที่ 5 รายงานการเงิน
เรื่องที่ 5 รายงานการเงิน ยอดยกไปในงบทดลอง รอบที่ 1 รอบที่ 2 5.1 ส่วนราชการระดับกรม จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 ในภาพรวม (กค /ว 224 ลว.29 ส.ค. 57) ส่งให้ สตง. ตรวจสอบ และสำเนาให้กรมบัญชีกลางทราบ ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (ประเมินผลฯ เฉพาะรอบการประเมินที่ 2 ) -- 0.40

13 เรื่องที่ 5 รายงานการเงิน
เรื่องที่ 5 รายงานการเงิน ยอดยกไปในงบทดลอง รอบที่ 1 รอบที่ 2 5.2 การตรวจสอบรายงานการเงินระดับกรมจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ประเมินผลฯ เฉพาะรอบการประเมินที่ 2 ) -- 0.30 5.3 การตรวจสอบรายงานการเงินระดับกรมจาก สตง. ปีล่าสุด (1) การแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข 0.30 คะแนน (2) การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข คะแนน

14 การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
รอบการประเมินผล แบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 รอบที่ 2 เมษายน – กันยายน 2558

15 กรม และสำเนาให้สำนักงานคลังจังหวัด
รายงานการประเมินผล ฯ ประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-4 รวมทั้ง คำชี้แจง ปัญหาข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ หน่วยเบิกจ่าย แบบ สรก. 58-1 รอบที่ 1 ไม่เกิน 30 วัน กรม และสำเนาให้สำนักงานคลังจังหวัด รอบที่ 2 ไม่เกิน 30 วัน

16 รายงานการประเมินผล ฯ (ต่อ)
ระดับกรม แบบ สรก พร้อมแนบแบบ ตสน. 58 หมายเหตุ กรณี ที่มี 1 หน่วยเบิกจ่ายให้ใช้ แบบ สรก พร้อมแนบแบบ ตสน. 58 รายงานผลทุกหน่วยเบิกจ่าย โดยให้คะแนนถัวเฉลี่ย ตามจำนวนหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด โดยให้ประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-4 ต้นสังกัดและกรมบัญชีกลาง หมายเหตุ กรณี ที่มี 1 หน่วยเบิกจ่าย และตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสำเนาให้สำนักงานคลังด้วย รอบที่ 1 ไม่เกิน 45 วัน รอบที่ 2 ไม่เกิน 75 วัน

17 รายงานการประเมินผล ฯ (ต่อ)
จัดทำแผนการตรวจสอบหน่วยเบิกจ่ายในแต่ละรอบ ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-4 ทั้งนี้ กลุ่มและกรมจังหวัดให้หน่วยตรวจสอบภายในของจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบภายใน แบบ ตสน. 58 หัวหน้าส่วนราชการทราบและสำเนาให้สำนักที่กำกับดูแลด้านการคลัง และการบัญชีหรือกองคลัง(หรือเทียบเท่า) เฉพาะรอบที่ 2 ไม่เกิน 45 วัน

18


ดาวน์โหลด ppt สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google