งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

2 งบประมาณตามแผนฯ และผล การเบิกจ่ายในภาพรวม จัดสรร 11,713,561 เบิกจ่าย 10,911,19 4 คงเหลือ 802,367 หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือ จำนวน 802,367 บาท แยกเป็น งบบุคลากร จำนวน 321,665 บาท งบเงินอุดหนุนฯจำนวน 37,900 บาท งบดำเนินงานจำนวน 259,812 บาท รายจ่ายประจำอื่นๆ จำนวน 182,990 บาท ( คืนกรมฯ 16,290 บาท )

3 งบประมาณตามแผนฯ และผล การเบิกจ่ายฯ แยกตามประเภทงบฯ 3,731,778 31.86% 4,916,961 41.97% 473,855 4.04% 802,367 6.85% 1,788,600 15.27% งบรายจ่ายอื่น 480,800 งบบุคลากร 4,053,443 งบดำเนินงาน 5,352,818 งบประมาณ คงเหลือ งบเงินอุดหนุน 1,826,500

4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ แยก ตามประเภทงบฯ ผลการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย งบประมาณฯ ทั้งสิ้น จำนวน 10,911,194 บาท แยกตามประเภทงบฯ 4 ประเภท ดังนี้ 93.15 % 10,911,194 งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน

5 ผลการเบิกจ่ายงบฯ เปรียบเทียบ เป้าหมายกรมฯ

6 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยก ตามกลุ่ม / ฝ่าย กสส.1 กสส.3 ส่วนกลางกสส.4 กบส. 204,600 73,800 87,300 97,200 7,901,561 กสส.2 100,800 กพส. 1,628,330 กจส. 1,619,970

7 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ ที่กิจกรรม / โครงการจัดสรรผลการ เบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 1 การส่งเสริมและการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ 103,73093,8669,86490.49 2 ส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (CDC) 21,300 - 100 3 การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพฯ 21,30019,7801,52092.86 4 การเชื่อมโยงการผลิตฯ 8,0007,88111998.51 5 เมล็ดพันธุ์ฯ 40,50040,06044099.65 - อุดหนุน 424,000 -100 6 การพัฒนาสินค้าฯสู่มาตรฐาน 69,50069,34215899.77 - อุดหนุน 125,000 -100 7 เงินอุดหนุน สกก. กมลาไสย จำกัด 800,000 -100 8 โครงการออมฯ 15,000- - งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน รวม ทั้งสิ้น 279,330 1,349,000 1,628,330 252,229 1,349,000 1,601,229 27,101 - 27,10198.34

8 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (1) ที่กิจกรรม / โครงการจัดสรรผลการ เบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 1 ส่งเสริมสหกรณ์โครงการอันเนื่องฯ 93,90090,6093,29196.50 - อุดหนุน 377,500339,60037,90089.96 2 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 10,000 -100 3 ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 14,70014,54016098.91 4 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 11,500 -100 5 การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ 480,800466,50514,29597.03 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำฯ 27,300 -100 7 คณะกรรมการกลาง 144,100137,2406,86095.24 8 ส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 17,00014,5242,47685.43 9 ส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS 96,000 -100

9 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (2) ที่กิจกรรม / โครงการจัดสรรผลการ เบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 1010 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงฯ 123,880118,8805,00095.96 - อุดหนุน 100,000 -100 1 พัฒนาสหกรณ์ฯ สู่มาตรฐาน 53,79047,6356,15588.56 1212 การพัฒนาสหกรณ์ฯ สู่ดีเด่น 22,300 -100 1313 การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกร ปราดเปรื่อง * 31,70020,71010,99065.33 1414 ชำระบัญชี 15,500 -100 งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน รวม ทั้งสิ้น 1,142,470 477,500 1,619.970 1,093,243 439,600 1,532,843 49,527 37,600 87,12794.62

10 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการ บริหารการจัดการสหกรณ์ ที่กิจกรรม / โครงการจัดสรรผลการ เบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 1 โครงการพักหนี้ฯ 204,600 -100 รวมทั้งสิ้น 204,600 -100

11 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1CPS สพก. คณะกรรมการกลาง โครงการพักหนี้ ( ฟื้นฟู ) จัดสรร 87,300 เบิกจ่าย 86,750 คงเหลือ 550 % 99.3 6 3,600 -100 27,620 -100 20,000 -100 67,20058,2009,00086.6 1 205,720196,1709,55095.3 6 โครงการลดต้นทุนฯ

12 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (1)CPS สพก. CDC โครงการอันเนื่อง จัดสรร 100,800 เบิกจ่าย 101,045 คงเหลือ -254 % 100 3,9102,5241,39864.5 5 1,398 -100 13,60012,70090093.3 8 30,180 -100 30,000 -100 คณะกรรมการกลาง โครงการพักหนี้ ( ฟื้นฟู )

13 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (2)พัฒนาฯสู่มาตรฐาน จัดสรร จัดสรร 17,000 เบิกจ่าย16,240คงเหลือ 760 %95.53 89,600 77,600 12,00086.61 286,488271,69614,79294.84 โครงการลด ต้นทุนฯ

14 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (1) CPS สพก. เชื่อมโยงการผลิต โครงการอันเนื่อง จัดสรร 97,200 เบิกจ่าย 81,446 คงเหลือ 15,754 % 83.7 9 3,825 -100 2,200 -100 13,60010,9402,66080.4 4 3,490 -100 32,500 -100 คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ คณะกรรมการกลาง

15 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (2)พัฒนาฯสู่มาตรฐาน โครงการพักหนี้ ( ฟื้นฟูฯ ) จัดสรร จัดสรร5,100เบิกจ่าย4,920คงเหลือ 180 %96.47 5,300 -100 30,00089,60030,00077,600-12,00010086.61 282,815252,24130,57489.19 เศรษฐกิจ พอเพียง โครงการอันเนื่อง

16 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (1)CPS สพก. โครงการอันเนื่อง โครงการสายใยรักฯ จัดสรร 73,800 เบิกจ่าย 73,107 คงเหลื อ 693 % 99.0 6 3,1453,400-255100 13,600 -100 1,680 -100 1,200 -100 5,310 -100 คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ บริหารจัดการน้ำ

17 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (2)คณะกรรมการกลาง กษ. รุ่นใหม่ จัดสรร จัดสรร30,360เบิกจ่าย4,920คงเหลือ 180 %96.47 5,000 5,300 -100 3,60019,92089,60030,00019,92077,600--12,00010010086.61 247,215234,77712,43894.97 สู่ดีเด่น โครงการพักหนี้ ( ฟื้นฟู ) โครงการลดต้นทุน

18 ส่วนกลาง 50% 18% 14% 18% ดำเนินงาน อำนวยการ, ดำเนินงาน CPS, ประชาสัมพันธ์, สาธารณูปโภค 1,251,300-1,501,840 =-250,540 บุคลากร เงินเดือน พกจ. ค่า ครองชีพ 4,053,443-3,731,778 =321,665 ดำเนินงาน ( กรมฯ โอนเพิ่ม ) ฝึกอบรมๆ งานโครงการ อื่นๆ เพิ่มเติม 1,147,920-1,081,909 =66,011 ดำเนินงาน ( รายจ่าย ประจำ ) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ, จ้างเหมาบริการ ยาม แม่บ้าน ขับรถยนต์, ประกันสังคม 1,448,598-1,265,608 =182,990 50% 18% 14%

19 L/O/G/O Thank You! www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google