งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ. ศ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

2 งบประมาณตามแผนฯ และผล การเบิกจ่ายในภาพรวม จัดสรร 11,713,561 เบิกจ่าย 10,911,19 4 คงเหลือ 802,367 หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือ จำนวน 802,367 บาท แยกเป็น งบบุคลากร จำนวน 321,665 บาท งบเงินอุดหนุนฯจำนวน 37,900 บาท งบดำเนินงานจำนวน 259,812 บาท รายจ่ายประจำอื่นๆ จำนวน 182,990 บาท ( คืนกรมฯ 16,290 บาท )

3 งบประมาณตามแผนฯ และผล การเบิกจ่ายฯ แยกตามประเภทงบฯ 3,731, % 4,916, % 473, % 802, % 1,788, % งบรายจ่ายอื่น 480,800 งบบุคลากร 4,053,443 งบดำเนินงาน 5,352,818 งบประมาณ คงเหลือ งบเงินอุดหนุน 1,826,500

4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ แยก ตามประเภทงบฯ ผลการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย งบประมาณฯ ทั้งสิ้น จำนวน 10,911,194 บาท แยกตามประเภทงบฯ 4 ประเภท ดังนี้ % 10,911,194 งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน

5 ผลการเบิกจ่ายงบฯ เปรียบเทียบ เป้าหมายกรมฯ

6 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยก ตามกลุ่ม / ฝ่าย กสส.1 กสส.3 ส่วนกลางกสส.4 กบส. 204,600 73,800 87,300 97,200 7,901,561 กสส.2 100,800 กพส. 1,628,330 กจส. 1,619,970

7 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ ที่กิจกรรม / โครงการจัดสรรผลการ เบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 1 การส่งเสริมและการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ 103,73093,8669, ส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (CDC) 21, การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพฯ 21,30019,7801, การเชื่อมโยงการผลิตฯ 8,0007, เมล็ดพันธุ์ฯ 40,50040, อุดหนุน 424, การพัฒนาสินค้าฯสู่มาตรฐาน 69,50069, อุดหนุน 125, เงินอุดหนุน สกก. กมลาไสย จำกัด 800, โครงการออมฯ 15, งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน รวม ทั้งสิ้น 279,330 1,349,000 1,628, ,229 1,349,000 1,601,229 27, ,

8 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (1) ที่กิจกรรม / โครงการจัดสรรผลการ เบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 1 ส่งเสริมสหกรณ์โครงการอันเนื่องฯ 93,90090,6093, อุดหนุน 377,500339,60037, โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 10, ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 14,70014, โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 11, การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ 480,800466,50514, พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำฯ 27, คณะกรรมการกลาง 144,100137,2406, ส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 17,00014,5242, ส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS 96,

9 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (2) ที่กิจกรรม / โครงการจัดสรรผลการ เบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 1010 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงฯ 123,880118,8805, อุดหนุน 100, พัฒนาสหกรณ์ฯ สู่มาตรฐาน 53,79047,6356, การพัฒนาสหกรณ์ฯ สู่ดีเด่น 22, การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกร ปราดเปรื่อง * 31,70020,71010, ชำระบัญชี 15, งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน รวม ทั้งสิ้น 1,142, ,500 1, ,093, ,600 1,532,843 49,527 37,600 87,

10 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการ บริหารการจัดการสหกรณ์ ที่กิจกรรม / โครงการจัดสรรผลการ เบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 1 โครงการพักหนี้ฯ 204, รวมทั้งสิ้น 204,

11 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1CPS สพก. คณะกรรมการกลาง โครงการพักหนี้ ( ฟื้นฟู ) จัดสรร 87,300 เบิกจ่าย 86,750 คงเหลือ 550 % , , , ,20058,2009, ,720196,1709, โครงการลดต้นทุนฯ

12 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (1)CPS สพก. CDC โครงการอันเนื่อง จัดสรร 100,800 เบิกจ่าย 101,045 คงเหลือ -254 % 100 3,9102,5241, , ,60012, , , คณะกรรมการกลาง โครงการพักหนี้ ( ฟื้นฟู )

13 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (2)พัฒนาฯสู่มาตรฐาน จัดสรร จัดสรร 17,000 เบิกจ่าย16,240คงเหลือ 760 % ,600 77,600 12, ,488271,69614, โครงการลด ต้นทุนฯ

14 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (1) CPS สพก. เชื่อมโยงการผลิต โครงการอันเนื่อง จัดสรร 97,200 เบิกจ่าย 81,446 คงเหลือ 15,754 % , , ,60010,9402, , , คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ คณะกรรมการกลาง

15 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (2)พัฒนาฯสู่มาตรฐาน โครงการพักหนี้ ( ฟื้นฟูฯ ) จัดสรร จัดสรร5,100เบิกจ่าย4,920คงเหลือ 180 % , ,00089,60030,00077,600-12, ,815252,24130, เศรษฐกิจ พอเพียง โครงการอันเนื่อง

16 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (1)CPS สพก. โครงการอันเนื่อง โครงการสายใยรักฯ จัดสรร 73,800 เบิกจ่าย 73,107 คงเหลื อ 693 % ,1453, , , , , คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ บริหารจัดการน้ำ

17 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (2)คณะกรรมการกลาง กษ. รุ่นใหม่ จัดสรร จัดสรร30,360เบิกจ่าย4,920คงเหลือ 180 % ,000 5, ,60019,92089,60030,00019,92077, , ,215234,77712, สู่ดีเด่น โครงการพักหนี้ ( ฟื้นฟู ) โครงการลดต้นทุน

18 ส่วนกลาง 50% 18% 14% 18% ดำเนินงาน อำนวยการ, ดำเนินงาน CPS, ประชาสัมพันธ์, สาธารณูปโภค 1,251,300-1,501,840 =-250,540 บุคลากร เงินเดือน พกจ. ค่า ครองชีพ 4,053,443-3,731,778 =321,665 ดำเนินงาน ( กรมฯ โอนเพิ่ม ) ฝึกอบรมๆ งานโครงการ อื่นๆ เพิ่มเติม 1,147,920-1,081,909 =66,011 ดำเนินงาน ( รายจ่าย ประจำ ) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ, จ้างเหมาบริการ ยาม แม่บ้าน ขับรถยนต์, ประกันสังคม 1,448,598-1,265,608 =182,990 50% 18% 14%

19 L/O/G/O Thank You!


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google