งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่ง 261246.1 5 2 กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่ง 261246.1 5 2 กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่ง กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่ง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน แห่ง

4 1. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรทั่วไป กิจกรรม / งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล % หมาย เหตุ 1.) แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ( ฝ่ายฯ ) สหกรณ์ 42 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 40 แห่ง กลุ่ม กจส. 1. ส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มภารกิจ 2. ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 3. บทวิเคราะห์ของกลุ่มงานตามแผนปรับปรุงปีพ. ศ สรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานพร้อมรูป ถ่ายตามแผนปรับปรุงปี ตรวจการสหกรณ์ 6. ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ สหกรณ์ที่หยุดดำเนิน ธุรกิจ ( 6 สก./ 2 กลุ่ม ) 7. ชำระบัญชีเป้าหมายเดิม แห่ง / ครั้ง แห่ง สก./ กลุ่ม กิจกรรม แห่ง / ครั้ง แห่ง / ครั้ง สก./ กลุ่ม 42/ / / / /5 42/ / / / / / /

5 5 กิจกรรม / งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล % หมายเหตุ 8. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ สายใยรักแห่งครอบครัว 9. ติดตามผลของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่าง ชำระบัญชีและไม่พร้อมกำหนดเป้าหมายชำระบัญชีปี 54 ครั้ง สก./ ครั้ง 12 5/

6 กิจกรรม / งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 1. วางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อ ผลักดันสู่มาตรฐาน และประชุมชี้แจงทำความ เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน ครั้ง / ราย 1/ วิเคราะห์สาเหตุ และหาแนวทางการแก้ไข พร้อม ทั้งจัดทำแผน ครั้ง แนะนำ ส่งเสริม และติดตามผลการจัดมาตรฐาน และกลุ่มเกษตรกร ครั้ง 2400 กิจกรรมรอง การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรสู่มาตรฐานและดีเด่น 6 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 59 แห่ง กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 44 แห่ง 1800

7 กิจกรรม / งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 1. วางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลักดันสู่ดีเด่น และแนวทางพัฒนา สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่นระดับชาติ ให้แก่สหกรณ์และเกษตรกร ครั้ง / ราย 1/ จัดประชุมคณะกรมการคัดเลือกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเข้าประกวด คัดเลือกระดับภาค ระดับชาติต่อไป ครั้ง กจส. ต่อ - 7

8 8


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่ง 261246.1 5 2 กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google