งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556

2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ฎีกา กิจกรรมงบประมาณเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบบุคลากร 2,344,1001,283,3501,060, งบดำเนินงาน 4,082,0522,289,6541,792, งบเงินลงทุน 30, งบเงินอุดหนุน 10,057,7728,924,4721,129, รวมทั้งสิ้น 16,513,92412,531,4763,982,

3 กิจกรรมงบประมาณเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบบุคลากร 2,344,1001,283,3501,060, งบดำเนินงาน 3,541,1221,939,8951,601, งบลงทุน 30, รวมทั้งสิ้น 5,912,2223,253,2452,661, แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่า ภาคการเกษตร ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและ เกษตรกร

4 กิจกรรมงบประมา ณ เบิกจ่า ย คงเหลื อ ร้อย ละ เจ้าภาพ ส่งเสริมสหกรณ์และเกษตรกร สู่ดีเด่น 21,6001,44020, กลุ่มจัดตั้ง ฯ พัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรสู่มาตรฐาน ( บูรณาการ กรม ) 44,20011,50032, กลุ่มจัดตั้ง ฯ พัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรสู่มาตรฐานและดีเด่น แบบบูรณาการ 19, กลุ่มจัดตั้ง ฯ การสร้างและพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ ( บูรณาการกระทรวง ) 7, , กลุ่มจัดตั้ง ฯ

5 กิจกรรมงบประมาณเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละเจ้าภาพ พัฒนาระบบบริหารการจัดการ น้ำเพื่อการเกษตร ( บูรณาการ กระทรวง ) 36,10028,1307, กลุ่มจัดตั้งฯ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรตามระบบ CPS 2,998,9001,711,5581,287, ฝ่ายบริหาร / กลุ่มส่งเสริม 1-4 พนักงานราชการ ( เงินสบทบ ประกันสังคม ) 109,40049,71759, ฝ่ายบริหาร เงินโอนโครงการอื่นระหว่างปี 304,422136,590167, ทุกกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 3,541,1221,939,89 5 1,601,

6 กิจกรรมงบประมาณเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละเจ้าภาพ พนักงานราชการ ( ค่าตอบแทน และค่าครองชีพ ) 2,344,1001,283,3501,060, ฝ่ายบริหาร รวมทั้งสิ้น 2,344,1001,283,3501,060,

7 กิจกรรมงบประมาณเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละเจ้าภาพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงาน สำนักงาน 30, ฝ่ายบริหาร รวมทั้งสิ้น 30,

8 กิจกรรมงบประมาณเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบดำเนินงาน 190,600156,75033, งบเงินอุดหนุน 100, รวมทั้งสิ้น 290,600256,75033,

9 กิจกรรมงบประมาณเบิกจ่า ย คงเหลื อ ร้อยละเจ้าภาพ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในสหกรณ์และกลุ่ม เกษตร 142,600121, , กลุ่มจัดตั้ง กลุ่มส่งเสริม 1 และ 3 พัฒนาอาชีพในนิคมสหกรณ์ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 48,00035,43012, นิคมสหกรณ์ ห้วยขมิ้น รวมทั้งสิ้น 190,600156, ,

10 กิจกรรมงบประมา ณ เบิกจ่า ย คงเหลื อ ร้อย ละ เจ้าภาพ เงินอุดหนุนสำหรับการ ประกอบอาชีพและดำรงชีพ ของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 100, กลุ่ม จัดตั้ง รวมทั้งสิ้น 100,

11 กิจกรรมงบประมาณเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบดำเนินงาน 20,4005,86514, รวมทั้งสิ้น 20,4005,86514,

12 กิจกรรมงบประมา ณ เบิกจ่า ย คงเหลื อ ร้อย ละ เจ้าภาพ โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ ฯ 10,4005,8654, กลุ่มส่งเสริม 3 โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัวในพระราชูป ภัมภ์ฯ 10, กลุ่มจัดตั้ง รวมทั้งสิ้น 20,4005,86514,

13 กิจกรรมงบประมาณเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบดำเนินงาน 60,40012,16048, รวมทั้งสิ้น 60,40012,16048, แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

14 กิจกรรมงบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อย ละ เจ้าภา พ คณะกรรมการกลาง 60,40012,16048, กลุ่ม จัดตั้ง รวมทั้งสิ้น 60,40012,16048, กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

15 กิจกรรมงบประมาณเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบดำเนินงาน 36,40029,7803, รวมทั้งสิ้น 36,40029,7803,

16 กิจกรรมงบประมาณเบิกจ่า ย คงเหลือร้อยละเจ้าภาพ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐานสินค้า 5, พัฒนาธุรกิจฯ การพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม อาชีพในสถาบันเกษตรกร 21, พัฒนาธุรกิจฯ ส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ ( ศูนย์กระจายสินค้า ) 9,6006,3403, พัฒนาธุรกิจฯ รวมทั้งสิ้น 36,40029,78 0 3,

17

18

19

20

21

22

23

24 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google