งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี Lopburi provincial cooperative office สรุปภาพรวมผลการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี Lopburi provincial cooperative office สรุปภาพรวมผลการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี Lopburi provincial cooperative office สรุปภาพรวมผลการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

2 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0.00 % จำนวน ( บาท )

3 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง กิจกรรมรอง พัฒนาอาชีพในนิคมสหกรณ์ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง กิจกรรมรอง พัฒนาอาชีพในนิคมสหกรณ์ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 % จำนวน ( บาท )

4 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการเงินอุดหนุนสำหรับประกอบ อาชีพและดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการเงินอุดหนุนสำหรับประกอบ อาชีพและดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 0.00 % จำนวน ( บาท )

5 แผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย กิจกรรมรอง ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกฯ ที่ประสบอุทกภัย ปี 2553 แผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย กิจกรรมรอง ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกฯ ที่ประสบอุทกภัย ปี 2553 0.00% จำนวน ( บาท )

6 แผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย กิจกรรมรอง ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกฯ ที่ประสบอุทกภัย ปี 2553 ( ชดเชยดอกเบี้ย ) แผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย กิจกรรมรอง ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกฯ ที่ประสบอุทกภัย ปี 2553 ( ชดเชยดอกเบี้ย ) 0.00% จำนวน ( บาท )

7 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งบบุคลากร ค่าตอบแทนรายเดือนและ เงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานราชการ กิจกรรมรอง งบบุคลากร ค่าตอบแทนรายเดือนและ เงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานราชการ แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งบบุคลากร ค่าตอบแทนรายเดือนและ เงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานราชการ กิจกรรมรอง งบบุคลากร ค่าตอบแทนรายเดือนและ เงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานราชการ 7.43 % จำนวน ( บาท )

8 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร เงินประกันสังคมพนักงานราชการ แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร เงินประกันสังคมพนักงานราชการ 6.30 % จำนวน ( บาท )

9 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร แผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร แผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS จำนวน ( บาท )

10 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อ การเกษตร ( บูรณาการกระทรวง ) กิจกรรมรอง พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อ การเกษตร ( บูรณาการกระทรวง ) แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อ การเกษตร ( บูรณาการกระทรวง ) กิจกรรมรอง พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อ การเกษตร ( บูรณาการกระทรวง ) 0.00 % จำนวน ( บาท )


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี Lopburi provincial cooperative office สรุปภาพรวมผลการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google