งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปรีชา บุตรกะวี หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปรีชา บุตรกะวี หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรพล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปรีชา บุตรกะวี หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรพล เจริญ พงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางชไมพร ธง ทองทิพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 14141313 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 88 รวม 28282727 อัตราว่างนายช่างโยธาชำนาญงาน มาช่วย ราชการ. ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 43 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 100020003000 4000 50006000700080009000100001100012000 103721113015417552386390 1.1 งานสารบรรณ 101520362901401050336125 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 278549787108913421655 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 102214282387493621 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 250500775106013601560 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 3807631042144918082249 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 51015253040 1.2 การเงิน & บัญชี 166592136165221 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 10416191107146 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 62431455875 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) ------ 1.3 พัสดุ 61022294044 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 22791314 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 24471012 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 2411131718

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 2 ผัง 3.1 ผังเมืองรวมเมือง ระยอง ( ปป.4) ขั้นตอ น 1-4 ข.2 ข.3 ข.4 ข.2 3.2 ผังเมืองรวม ชุมชนปากน้ำประแส ขั้นตอ น 1-4 ข.2 ข.3 ข.4 ข.3 4 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 4 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 4.1 อบต. น้ำเป็น ขั้นตอน 1-5 ข.1 ข.2 ข.3 4.2 อบต. ชำฆ้อข.1 ข.2 ข.3 4.3 อบต. ห้วยทับมอญข.1 ข.2 ข.3 4.4 อบต. เขาน้อยข.1 ข.2 ข.3

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 870 รายการ 80160220 290 360430500580650720790870 2034255467429361120 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 102027465874 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 5101519 24 6.3 สำรวจ ( งาน ) --56911 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 12491923 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) --471215 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 184390474631768881 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 2213182124 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 118131825 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) ---2443 7 งานบริการด้านผังเมือง 60050100150200250300350400450500550600 52132447385415525 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 102225 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 428790145165200 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง / แปลง ) 12/15023/650200/105 0 215/143 5 225/203 5 300/220 0

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดิน เพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) 100 % 50%100 % --- - 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 หลัง 5075 ----3550 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ 7 หลัง 577 ----22 11 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 2 ครั้ง 11 ----22

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. 2. ปีงบประมาณ 2555 โครงการก่อสร้างถนน สายพลงตาเอี่ยม - หนองหอย หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 ตำบลพลงตา เอี่ยม เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบล ชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองวังหว้า แทนสะพานไม้ หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลวัง หว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 100% -------- 9.15 % 100% 4.00 ลบ. 100% 1.98 ลบ 13.5 % 17%60%62%

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. 2. ปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริม เหล็กข้ามคลองหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลกระแส บน อำภอแกลง จังหวัด ระยอง โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายบ้านสี่ แยกพัฒนา บ้านคลอง ยาง อำเภอเขาชะเมา จังวัดระยอง 100% -------- 3.20 ลบ. 100% 7.50 ลบ. 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 17 โครงการ งบประมาณรวม 438,694,200 บาท

9 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 110 หลัง 9182736455463728190100110 ----1020 3 ตรวจสอบสถานบริการ 50 หลัง 4812162024283236404450 ----102020 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 1111111 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 1111111

10 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 1.6349 ลบ. 20 %50 %75%100% 3.73% 1.1 งบดำเนินงาน 20%50%75%100% 3.73%16.67 % 22.53 % 33.70 % 50.28 % 53.56 % 1.2 งบลงทุน 0.1740 ลบ. 50%100%

11 กฎกระทรวงผังเมืองรวม วันหมดอายุ ป 123456789101112131415161718192021222324 จังหวัดระยอง เมืองแกลง 11 ต. ค. 51 ชุมชนตะพง 29 มิ. ย. 52 บริเวณอุตสาหกรรมหลักและ ชุมชนมาบตาพุด 11 พ. ค. 53 เมืองระยอง 2 ก. ค. 56 ชุมชนบ้านเพ 10 พ. ย. 59 ชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า 23 ก. ค. 60 ชุมชนทุ่งควายกิน - กองดิน 29 พ. ค.60 อำเภอปลวกแดง ชุมชนสำนักท้อน ชุมชนปากน้ำประแส ผังชุมชน อบต. น้ำเป็น ผังชุมชน อบต. ชำฆ้อ ผังชุมชน อบต. ห้วยทับมอญ ผังชุมชน อบต. เขาน้อย 5151 5151 56 56 56 56 55- 56 5252 5252 5252 5252 56 49-53 (1-17) 56 (20-24) 55- 56 5050 5050 53 5151 5151 5656 5656 5252 5252 5050 5050 5353 5353 52-53 56 56 56 56 52- 54 51- 52 55- 56 56 52- 55 51- 52 5656 5656 54 54- 55 5454 5454 54 (18- 19) 54- 55 ขยายอายุอีก 5 ปี ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 พ. ค. 55 ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 ก. ค.55 55 55 53- 54


ดาวน์โหลด ppt นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปรีชา บุตรกะวี หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google