งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปรีชา บุตรกะวี หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปรีชา บุตรกะวี หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรพล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปรีชา บุตรกะวี หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรพล เจริญ พงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางชไมพร ธง ทองทิพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 88 รวม อัตราว่างนายช่างโยธาชำนาญงาน มาช่วย ราชการ. ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 43 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 2 ผัง 3.1 ผังเมืองรวมเมือง ระยอง ( ปป.4) ขั้นตอ น 1-4 ข.2 ข.3 ข.4 ข ผังเมืองรวม ชุมชนปากน้ำประแส ขั้นตอ น 1-4 ข.2 ข.3 ข.4 ข.3 4 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 4 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข อบต. น้ำเป็น ขั้นตอน 1-5 ข.1 ข.2 ข อบต. ชำฆ้อข.1 ข.2 ข อบต. ห้วยทับมอญข.1 ข.2 ข อบต. เขาน้อยข.1 ข.2 ข.3

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 870 รายการ กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง / แปลง ) 12/15023/650200/ / / /220 0

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดิน เพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) 100 % 50%100 % การตรวจสอบอาคารราชการ 75 หลัง ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ 7 หลัง ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 2 ครั้ง

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย ปีงบประมาณ 2555 โครงการก่อสร้างถนน สายพลงตาเอี่ยม - หนองหอย หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 ตำบลพลงตา เอี่ยม เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบล ชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองวังหว้า แทนสะพานไม้ หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลวัง หว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 100% % 100% 4.00 ลบ. 100% 1.98 ลบ 13.5 % 17%60%62%

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย ปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริม เหล็กข้ามคลองหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลกระแส บน อำภอแกลง จังหวัด ระยอง โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายบ้านสี่ แยกพัฒนา บ้านคลอง ยาง อำเภอเขาชะเมา จังวัดระยอง 100% ลบ. 100% 7.50 ลบ. 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 17 โครงการ งบประมาณรวม 438,694,200 บาท

9 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 110 หลัง ตรวจสอบสถานบริการ 50 หลัง การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ”

10 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) ลบ. 20 %50 %75%100% 3.73% 1.1 งบดำเนินงาน 20%50%75%100% 3.73%16.67 % % % % % 1.2 งบลงทุน ลบ. 50%100%

11 กฎกระทรวงผังเมืองรวม วันหมดอายุ ป จังหวัดระยอง เมืองแกลง 11 ต. ค. 51 ชุมชนตะพง 29 มิ. ย. 52 บริเวณอุตสาหกรรมหลักและ ชุมชนมาบตาพุด 11 พ. ค. 53 เมืองระยอง 2 ก. ค. 56 ชุมชนบ้านเพ 10 พ. ย. 59 ชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า 23 ก. ค. 60 ชุมชนทุ่งควายกิน - กองดิน 29 พ. ค.60 อำเภอปลวกแดง ชุมชนสำนักท้อน ชุมชนปากน้ำประแส ผังชุมชน อบต. น้ำเป็น ผังชุมชน อบต. ชำฆ้อ ผังชุมชน อบต. ห้วยทับมอญ ผังชุมชน อบต. เขาน้อย (1-17) 56 (20-24) (18- 19) ขยายอายุอีก 5 ปี ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 พ. ค. 55 ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 ก. ค


ดาวน์โหลด ppt นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปรีชา บุตรกะวี หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายปรพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google