งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การทดสอบนี้ใช้ได้กับข้อมูลในมาตราอันตรภาคและ มาตราอัตราส่วน โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมา 1 กลุ่ม แล้วคำนวณหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ( x ) แล้วนำไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การทดสอบนี้ใช้ได้กับข้อมูลในมาตราอันตรภาคและ มาตราอัตราส่วน โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมา 1 กลุ่ม แล้วคำนวณหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ( x ) แล้วนำไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การทดสอบนี้ใช้ได้กับข้อมูลในมาตราอันตรภาคและ มาตราอัตราส่วน โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมา 1 กลุ่ม แล้วคำนวณหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ( x ) แล้วนำไป เปรียบเทียบกับค่าใดค่าหนึ่งใน 2 ค่าต่อไปนี้ 1. ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่รู้ค่าแล้ว ( ) หรือ 2. ค่าตัวเลขค่าหนึ่งซึ่งผู้วิจัยถือว่าเป็น ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร

3  เมื่อนำ x ไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ของกลุ่มประชากร จากการใช้สถิติเชิง อ้างอิงจะทำให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ย ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่ง ( x ) ซึ่งสุ่มมาจากประชากรที่มีการแจกแจง เป็นปกติ เป็นค่าเดียวกับค่าเฉลี่ยของ กลุ่มประชากร ( ) หรือไม่ ซึ่งสถิติที่ ใช้สำหรับการทดสอบเรื่องนี้ คือ การ ทดสอบค่าซี ( Z-test ) และการทดสอบค่าที ( t- test )

4 ตามทฤษฎี t-test ใช้เมื่อกลุ่ม ตัวอย่างมีขนาดเล็ก แต่ในทาง ปฏิบัติ t-test ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ขนาดใดก็ได้ ขอเพียงประชากร ของกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมามีการ แจกแจงแบบปกติ หรือเข้าใกล้ การแจกแจงปกติก็ได้

5 ค่าสถิติภาคบรรยาย ค่า t, df, และระดับ นัยสำคัญ ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ เป็นเกณฑ์ในการ ทดสอบ

6  ข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบกันมาจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และเป็นข้อมูลในมาตราอันตรภาคหรืออัตราส่วน โดยนำค่าเฉลี่ย ( X ) ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมา เปรียบเทียบกัน  ลักษณะของการทดสอบแยกได้ 2 ลักษณะ คือ 1. การทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ยสองค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ที่เป็นอิสระจากกัน (Independent Samples) 2. การทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ยสองค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Samples)

7

8

9

10  H1 and H4 are directional hypotheses with Levene’s test not significant, thus significant values when equal variance assumed are used. It should be noted that the SPSS calculated values for H1 and H4 need to be divided by 2 as the nature of directional hypotheses.  In contrast, H2 and H3 are non-directional hypotheses with equal variance not assumed, thus calculated significant values are used straight away

11 ผลการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียน โดยใช้ Dependent Sample t-test ให้พิจารณา ค่า t และระดับนัยสำคัญ (sig) ถ้าน้อยกว่าและเท่ากับ.05 คะแนนก่อนเรียนแตกต่างจากคะแนนหลังเรียนใน กลุ่มประชากร

12  ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษาพฤติกรรมหรือ ปรากฏการณ์ของหน่วยวิเคราะห์ที่เป็นเป้าหมายของ การศึกษาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ ต่างๆ อีกหลายตัวซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เป็นการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป เรียกว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)

13

14  Source of Variance : ◦ Between-groups Variance : จะเป็นค่าที่แสดงให้ เห็นถึงขนาดของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ กลุ่มต่างๆ ◦ Within-group Variance : เป็นค่าที่แสดงให้เห็น ขนาดของความแตกต่างของข้อมูลแต่ละตัวที่รวบรวม มาภายในแต่ละกลุ่มว่ามีมากหรือน้อย  Null Hypothesis H 0 : µ 1 = µ 2 = …= µ k ( เมื่อ k คือจำนวนกลุ่ม )

15

16 Source of Variance df Sum of Square (SS) Mean Square (MS) F Between Groups k-1 SS B WithinGroup k(n- 1) SS w = SS T - SS B Totalnk-1 SS T MS B = MS w = F=F=

17 พิจารณาผลการวิเคราะห์ ANOVA ว่า Significant หรือไม่จากระดับนัยสำคัญ ถ้า น้อยกว่าหรือเท่ากับ.05 แสดงว่ามีความ แตกต่างเกิดขึ้นในการเปรียบเทียบหรือตัวแปร ตามขึ้นอยู่กับตัวแปรต้น

18 Click

19 พิจารณาผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ถ้า Significant ก็แสดงว่าแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ

20 ปัจจัยส่วน บุคคล 1. เพศ (Nominal) 2. อายุ (Ordinal) 3. การศึกษา (Ordinal) 4. สายงาน (Nominal) 5. รายได้ต่อเดือน (Ordinal) 6. ประสบการณ์ (Nominal) ความคิดเห็นต่อ ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของ พนักงาน 1) ความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน 2) ความถูกต้องในการ ปฏิบัติงาน 3) ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน 4) ความสำเร็จตรงเวลาใน การปฏิบัติงาน 5) บรรลุวัตถุประสงค์ใน การปฏิบัติงาน Ex. กรอบแนวคิดการวิจัย ( การ ค้นคว้าอิสระ ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม : Interval t- test F- test

21 ปัจจัยส่วนบุคคล - เพศ (Nominal) - อายุ (Ordinal) - การศึกษา (Ordinal) - อาชีพ (Nominal) - รายได้ต่อเดือน (Ordinal) - สถานภาพสมรส (Nominal) ปัจจัยการใช้บริการ ธนาคาร 1. ประเภทเงินฝาก ธนาคาร 2. เหตุผลที่มาใช้ บริการ 3. ความถี่ในการใช้ บริการ 4. ประเภทของบริการ ที่ใช้ 5. ระยะเวลาที่เป็น ลูกค้าของธนาคาร ตัวอย่าง : กรอบแนวคิดการ วิจัย ตัวแปร อิสระ ระดับความพึง พอใจของลูกค้า ธนาคารออมสิน 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 2. ด้านช่องทางการ บริการ 4. ด้านการส่งเสริม การตลาด 5. ด้านพนักงาน ให้บริการ 6. ด้านกระบวนการ ให้บริการ ตัวแปรตาม t-test F-test

22 22 ปัจจัยส่วนบุคคล - เพศ - อายุ - ระดับ การศึกษา - ตำแหน่ง / หน้าที่ - ระยะเวลาการ ทำงาน - รายได้เฉลี่ยต่อ เดือน - สถานภาพ สมรส ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานฯ - ความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน - ความถูกต้องในการ ปฏิบัติงาน - ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน - ความสำเร็จตรงเวลาใน การปฏิบัติงาน - การบรรลุวัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน ตัวอย่าง : กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรอิสระ ปัจจัยในการ ปฏิบัติงาน - ลักษณะการปฏิบัติงาน - นโยบายและบริหารงาน - สภาพแวดล้อมในการ ปฏิบัติงาน - ความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน - ความสัมพันธ์กับเพื่อน ร่วมงาน - ขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน - ความมั่งคงและความ พอใจในงาน ตัวแปรตาม t-test F-test Chi- square

23 23 ปัจจัยส่วนบุคคล ( ผู้ใช้บริการ ) - เพศ - อายุ - การศึกษา - อาชีพ - รายได้ - สถานภาพ ความคิดเห็นต่อบริหาร จัดการฯ - ด้านการวางแผน - ด้านจัดการองค์เพื่อ บริการ - ด้านการจูงใจเพื่อใช้ บริการ - ด้านการควบคุม คุณภาพให้บริการ ตัวแปร อิสระ ตัวแปร ตาม พฤติกรรมการใช้ บริการฯ - การเป็นลูกค้าที่มีเงิน ฝากกับธนาคาร - เหตุผลที่มาลูกค้าเพื่อ ใช้บริการ - การมาใช้บริการ ธนาคารเฉลี่ยต่อเดือน - ประเภทบริการใดที่ ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน - ระยะเวลาที่เป็นลูกค้า ของธนาคาร ตัวอย่าง : กรอบแนวคิด การวิจัย ระดับความพึงพอใจที่ใช้ บริการฯ 1. ด้านรูปแบบการให้บริการ 2. ด้านความถูกต้องการ ให้บริการ 3. ด้านความรวดเร็วในการ ให้บริการ 4. ด้านความประทับใจใน การให้บริการ 5. ด้านความสะดวกที่จะมา ใช้บริการอีก t-test F-test Multipl e Regres sion F- test Chi- square t- test F- test


ดาวน์โหลด ppt  การทดสอบนี้ใช้ได้กับข้อมูลในมาตราอันตรภาคและ มาตราอัตราส่วน โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมา 1 กลุ่ม แล้วคำนวณหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ( x ) แล้วนำไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google