งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรม SPSS ศุภชัย วงค์มูล. หน้าตาของโปรแกรม SPSS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรม SPSS ศุภชัย วงค์มูล. หน้าตาของโปรแกรม SPSS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรม SPSS ศุภชัย วงค์มูล

2 หน้าตาของโปรแกรม SPSS

3 ส่วนการทำงานของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ Data View ( สำหรับการกรอกข้อมูล ) Variable View ( สำหรับการกำหนดตัว แปรข้อมูล )

4 หน้าจอ Data view ข้อคำถาม แบบสอบถาม ลำดับของ แบบสอบถาม

5 1 ข้อคำถาม = 1 ตัวแปร หน้าจอ Variable view

6 Name ชื่อตัวแปร ( แนะนำให้ใช้ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ ( _ ) Type ประเภทของตัวแปร หลักจะได้ใช้ Numuric ประเภทตัวเลข String ประเภทข้อความ

7 Label ข้อความกำกับตัวแปร อาจระบุเป็น คำถาม หรือตัวเลือกของคำถาม Value คือค่าที่เป็นไปได้ เช่น ค่าที่เป็นไปได้ของ เพศ คือ ชาย และ หญิง ค่าที่เป็นไปได้ของชั้นปีในระดับ ป. ตรี คือ 1,2,3 และ 4 Missing ค่าข้อมูลที่สูญหาย

8 Colums กำหนดความกว้างของคอลัมภ์ในหน้า Data View Align จัดตำแหน่งการวางข้อความ Measure Nominal ตัวแปรที่มีการแบ่งเป็นกลุ่ม เช่น เพศ Ordinal ตัวแปรที่แบ่งกลุ่มโดยการเรียงอันดับ

9 ประเภทของคำถามในแบบสอบถาม แบบตัวเลือกเดียว เช่น เพศ. คณะ. ระดับการศึกษา (Nominal) แบบหลายตัวเลือก (Nominal) แบบเรียงลำดับ (Nominal) แบบให้ประมาณค่า (Scale)

10 ชีวิตง่ายขึ้นด้วย Value Label

11 การหาค่าร้อยละ (%) คลิกเมนุ Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies

12 การหาค่าร้อยละ (%) เลือกชุดตัวแปรที่อยู่ทางด้านซ้าย คลิกปุ่ม จากนั้น ชุดตัวแปรที่เลือกจะไปปรากฏ ในช่องด้านขวามือ กดปุ่ม OK

13 การหาค่าร้อยละ (%) ในหน้าจอ Output จะแสดงผลลัพธ์แบบตาราง

14 การหาค่าเฉลี่ย เลือกเมนู Analyze > Descriptive Statistics> Descriptives

15 การหาค่าเฉลี่ย เลือกตัวแปรที่ต้องการนำมาประมวลผล เลือกรูปแบบการประมวลผล โดยในที่จะ หาค่าเฉลี่ยนให้ เลือก Mean ในกรณีที่ ต้องการหาค่าอื่นด้วย ให้คลิกเลือกค่านั้น แล้วกด Continue เมื่อกลับมาในหน้าจอเดิม กด OK

16 การหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยและข้อมูลอื่นๆ จะถูกนำมาแสดงผล ในหน้าจอ Output

17 การหาค่าร้อยละ (%) ของคำถามแบบ หลายตัวเลือก สร้างตัวแปรโดยแยกตัวเลือกของคำถามออกเป็นแต่ละ ตัวแปร เช่น คำถามถามบริการของห้องสมุดที่ผู้ใช้ชอบ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ โดยมีตัวเลือก เป็น ดังนั้นตัวแปรที่ได้ในโปรแกรม SPSS จะได้มา 5 ตัว แปร โดย Value ในที่นี้ถ้าเลือกจะให้เป็น 1 ถ้าไม่เลือก ให้เป็น 0

18 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลคำถามแบบหลายตัวเลือกใน หน้า Data View 1 = เลือก 0 = ไม่เลือก

19 เลือก Analyze > Multiple Response > Define Variable Sets

20 เลือกชุดข้อมูล และเลื่อนให้มาอยู่ในช่องด้านขวา Name ชื่อตัวแปร ( ภาษาอังฤษ ) Label ข้อความกำกับตัวแปร Counted Value ค่าที่จะให้นับในกรณีนี้จะเป็น 1 กดปุ่ม Add ชื่อตัวแปรจะไป ปรากฏในช่องขวามือ

21 ไปยังเมนู Analyze > Multiple Response > Frequencies

22 ตัวแปรที่สร้างขึ้นในขั้นตอน ก่อนหน้าจะอยู่ด้านซ้ายมือ จากนั้นเลื่อนตัวแปรให้อยู่ ในช่องด้านขวา จากนั้นกด OK

23 ในหน้าจอ Output จะแสดงร้อยละของข้อมูล แต่ละตัวเลือก

24 การสร้างตาราแบบ Crosstabs การแสดงผลแบบตาราง Crosstabs คือแสดงข้อมูล 2 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ เช่นหากทำการสำรวจการใช้ บริการของห้องสมุด อาจหาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ ของผู้ใช้งาน และ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ การสร้างตาราง Crosstabs ให้คลิกที่เมนู Analyze> Description Statistics > Crosstabs

25 เลือกข้อมูลในช่อง ด้านซ้าย ใส่ในช่อง Row และ Column โดยในช่อง Row คือ ตัวแปรหลัก ส่วนใน ช่อง Column คือ ตัว แปรที่เราต้องการ เปรียบเทียบ จากนั้น คลิกที่ Cell เพื่อปรับแต่งการ แสดงผล

26 คลิกเลือก Observed คือ ค่าสังเกตหรือค่าข้อมูลที่เก็บ ได้จริง คลิกที่ Row เพื่อแสดง ร้อย ละของข้อมูลในแถว จากนั้นคลิก Continue คลิกที่ OK เพื่อแสดงหน้า Output

27 แถวแรก แสดงจำนวนเพศชาย ที่ใช้บริการในแต่ละ ช่วงเวลา แถวสอง แสดงจำนวนเพศหญิง ที่ใช้บริการในแต่ละ ช่วงเวลา แถวสาม แสดงจำนวนทั้งชาย / หญิง ที่ใช้บริการใน แต่ละช่วงเวลา

28 การสร้างแผนภูมิ, กราฟ เลือกเมนุ Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการทำ แผนภูมิ โดยในกรณีจะเลือกตัว แปรแบบ Nominal ( ข้อมูลแบบ ชุด เช่น เพศ ) และเปลี่ยนให้มาอยู่ ในช่องด้านขวามือ จากนั้นคลิกที่ Chart

29 การสร้างแผนภูมิ, กราฟ เลือกประเภทของแผนภูมิ ในส่วนของ Chart Values เป็น การเลือกแสดงข้อมูล โดย Frequencies เป็นการแสดง ความถี่ของข้อมูล Percentage เป็นแสดงข้อมูล แบบร้อย ละ จากนั้น กด Continue กด OK

30

31 การสร้างแผนภูมิ, กราฟ กับข้อมูลแบบ Crosstabs การสร้างแผนภูมิ, กราฟ กับข้อมูลแบบ Crosstabs มี ขั้นตอนการสร้างในลักษณะเดียวกับตารางแบบ Crosstabs โดยในหน้าต่างการตั้งค่าการแสดงผล ให้ คลิกเลือกที่ Display clustered barcharts

32 ผลลัพธ์ Barchart แบบ Crosstabs


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรม SPSS ศุภชัย วงค์มูล. หน้าตาของโปรแกรม SPSS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google