งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

System Analysis and Design Slide 1 from 17 System Requirement Collection (2) Sanchai Yeewiyom School of Information & Communication Technology University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "System Analysis and Design Slide 1 from 17 System Requirement Collection (2) Sanchai Yeewiyom School of Information & Communication Technology University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 System Analysis and Design Slide 1 from 17 System Requirement Collection (2) Sanchai Yeewiyom School of Information & Communication Technology University of Phayao Next Start

2 System Analysis and Design Slide 2 from 17 Next การเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ และนำมาวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถกำหนดขนาด ตัวอย่างแทนประชากรทั้งหมดได้ เพื่อให้สามารถวางแผนเก็บ รวบรวมข้อมูล Start Back

3 System Analysis and Design Slide 3 from 17 Next การกำหนดขนาดตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง Back

4 System Analysis and Design Slide 4 from 17 Next ขั้นตอนที่ใช้ในการออกแบบเพื่อให้ได้ ตัวอย่างที่ดี การเลือกคุณลักษณะของข้อมูลที่จะเป็น ตัวอย่าง การกำหนดกลุ่มประชากรที่จะสุ่มตัวอย่าง การเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างที่คำนึงถึงความสะดวก เป็นหลัก การสุ่มตัวอย่างที่มีการเลือก กลุ่มเป้าหมาย การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีที่ง่าย การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีที่ซับซ้อน การสุ่มแบบสมมาตร การสุ่มตามความเหมาะสม การสุ่มตามกลุ่ม การกำหนดขนาดตัวอย่าง Back

5 System Analysis and Design Slide 5 from 17 Next การวางแผนการเก็บรวบรวม ข้อมูล การระบุถึงที่มาและชนิดของข้อมูล ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ต้องการของโครงการ การระบุถึงวิธีการที่จะเก็บรวบรวม ข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แผนการดำเนินการภายในขอบข่าย กว้างขวางและลึกซึ้งเพียงใด ภายใต้ข้อจำกัดในด้านงบประมาณ และเวลาอย่างไร กำหนดตารางการทำงานในแต่ละ ขั้นตอนโดยอาจใช้ผังแกนท์หรือ แผนภาพเพิร์ธ Back

6 System Analysis and Design Slide 6 from 17 Next การดำเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยการสำรวจ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ สัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลโดยสำรวจทาง ไปรษณีย์ การสำรวจข้อมูลทางโทรศัพท์ การสำรวจข้อมูลด้วย แบบสอบถาม etc. Back

7 System Analysis and Design Slide 7 from 17 Next การดำเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยการสังเกต การเก็บข้อมูลโดยการทดลอง การทดสอบว่าเมื่อนำระบบ คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการขายสินค้ามี ผลกระทบต่อยอดขายอย่างไร การทดสอบการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการพิมพ์รายงานสรุปการขายจะ มีผลในการเพิ่มยอดขายสินค้าหรือไม่ อย่างไร การวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขาย เมื่อเปลี่ยนระบบการขาย โดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ การทดสอบการยอมรับ ในการนำ ระบบคอมพิวเตอร์มาบริการลูกค้า Back

8 System Analysis and Design Slide 8 from 17 Next การดำเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยการทดลอง คุณสมบัติของพนักงานเก็บข้อมูล 1. เพศ 2. อายุ 3. ความรู้เฉพาะสาขาวิชา 4. มีความละเอียดถี่ถ้วนในการ ทำงาน 5. บุคลิกภาพ 6. ความซื่อสัตย์ 7. สติปัญญาความเฉลียวฉลาด 8. มีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน นอกสถานที่ 9. สามารถปรับตัวและปฏิบัติตาม คำแนะนำได้ถูกต้อง Back

9 System Analysis and Design Slide 9 from 17 Next การดำเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูล การบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลโดยใช้ตาราง บันทึก การบันทึกข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ ตารางบันทึกข้อมูลด้วยมือ โดยมีอุปกรณ์สำคัญ คือ การใช้แรงงาน ตารางบันทึกข้อมูล เครื่องคำนวณ เครื่องเขียน วิธีการ คือ การอ่านข้อมูลทีละรายการใน แบบฟอร์ม แล้วถ่ายทอดลงในตารางที่สร้างเตรียม ไว้ โดยวิธีการที่เรียกว่า การแจงนับ แจกแจงตาม คุณลักษณะ แล้วนับความถี่ของข้อมูล เพื่อป้องกัน การลืมและสับสนในการแจงนับจึงใช้วิธีการทำรอบ ขีด กลุ่มละ 5 ขีด ดังตารางหน้าถัดไป Back

10 System Analysis and Design Slide 10 from 17 ตารางการแจกแจงความถี่จาก แบบสอบถามการประมวลผลข้อมูลด้วย มือ Next Back ชั้นคะแนนรอยความถี่ หรือรอยขีดความถี่ เพศ - ชาย - หญิง //// //// / //// //// //// 11 30 ช่วงอายุ 17-20 21-30 31-41 41-50 //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// /// 60 30 74 83

11 System Analysis and Design Slide 11 from 17 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลโดยใช้ตารางบันทึก การสร้างตารางแจงนับ เพื่อกำหนด คุณลักษณะตัวแปรลงในตาราง ก่อนที่จะจัด ข้อมูลแยกประเภทลงในตารางต้องสร้าง ตารางขึ้นก่อน ผู้วิเคราะห์จะต้องกำหนดตัว แปรให้แน่นอนและชัดเจน โดยการจำแนก ตัวแปรออกได้ 3 ประเภทคือ 1. ตัวแปรอิสระ 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม Next Back

12 System Analysis and Design Slide 12 from 17 Next การลงรหัส เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ กรณีศึกษา Back

13 System Analysis and Design Slide 13 from 17 Next การจัดทำคู่มือการลงรหัส คู่มือการลงรหัสควรประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้ เลขที่ข้อคำถาม ชื่อตัวแปร ตำแหน่งข้อมูล รายการของข้อมูล ค่าที่เป็นไปได้ Back

14 System Analysis and Design Slide 14 from 17 Next การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การลงรหัสโดยการคัดลอกลงใน แบบฟอร์มมาตรฐาน การลงรหัสในแบบสอบถามหรือ แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต Back

15 System Analysis and Design Slide 15 from 17 Next ตารางลงรหัสเพื่อวิเคราะห์ด้วย โปรแกรม Microsoft Excel Back NoQ1Q2Q3Q4Q5Q6Q7 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

16 System Analysis and Design Slide 16 from 17 Next ตารางลงรหัสเมื่อบันทึกเข้าไปใน โปรแกรม Microsoft Excel Back

17 System Analysis and Design Slide 17 from 17 End สรุป การเก็บรวบรวมความต้องการ ของผู้ใช้ ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ 8 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนต้อง สัมพันธ์กันและต้องได้ข้อมูลที่ สามารถนำมาวิเคราะห์ความต้องการ ของผู้ใช้ ในรูปของระบบคอมพิวเตอร์ ได้ และหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น ที่เรียบร้อยจะต้องนำข้อมูลที่ได้นั้นมา วิเคราะห์ โดยอาจใช้คอมพิวเตอร์เข้า มาช่วยในการวิเคราะห์ เช่น Microsoft Excel Back


ดาวน์โหลด ppt System Analysis and Design Slide 1 from 17 System Requirement Collection (2) Sanchai Yeewiyom School of Information & Communication Technology University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google