งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GDP GNP PPP 2 ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ( ค่าเช่า, ดอกเบี้ย, ค้าจ้าง, กำไร ) ปัจจัยการผลิต ( ที่ดิน, ทุน, แรงงาน, ผู้ประกอบการ ) สินค้าและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GDP GNP PPP 2 ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ( ค่าเช่า, ดอกเบี้ย, ค้าจ้าง, กำไร ) ปัจจัยการผลิต ( ที่ดิน, ทุน, แรงงาน, ผู้ประกอบการ ) สินค้าและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 GDP GNP PPP

3 2 ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ( ค่าเช่า, ดอกเบี้ย, ค้าจ้าง, กำไร ) ปัจจัยการผลิต ( ที่ดิน, ทุน, แรงงาน, ผู้ประกอบการ ) สินค้าและ บริการ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและ บริการ วงจรการผลิตพื้นฐาน วงจรการผลิตพื้นฐาน

4 ทฤษฎีเคนส์ (Keynes) แนวคิดโดยสังเขป คือ การใช้จ่ายจะก่อให้เกิด อุปสงค์ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัวของผลผลิตและการจ้าง งาน เนื่องจากการผลิตปรับตัวตามอุปสงค์ เคนส์เสนอว่า องค์ประกอบของอุปสงค์มวลรวม คือ Y = C + I + G + (X – M) Y หมายถึง รายได้หรือผลผลิต (Gross Domestic Product : GDP) C หมายถึง การบริโภค (Consumption : C) I หมายถึง การลงทุน (Investment Expenditure : I) G หมายถึง การใช้จ่ายของรัฐบาล (Government Expenditure : G) X หมายถึง รายได้จากการส่งออก (Exports : X) M หมายถึง ค่าใช้จ่ายของการนำเข้า (Imports : M

5 GDP = Consumer Spending (C) + Investment (I) + Government Spending (G) + (Exports (X) - Imports (M))

6 GDP ใช้วัดขนาด ทางเศรษฐกิจ ว่าใหญ่ขนาด ไหน

7 GDP ใช้วัดขนาด ทางเศรษฐกิจ ว่าใหญ่ขนาด ไหน

8 GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ Gross Domestic Product : GDP หมายถึง มูลค่าตลาดของ สินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ ถูกผลิตในประเทศในช่วงเวลา หนึ่งๆ โดยไม่คำนึงว่าผลผลิต นั้นจะผลิตขึ้นมาด้วย ทรัพยากรของชาติใด

9 8 Gross Domestic Product : GDP ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น - มูลค่ารวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ ผลิตขึ้นในประเทศในรอบระยะเวลาหนึ่ง เช่น GDP ของไทย คือ มูลค่าผลผลิตที่ชาว ไทยและชาวต่างประเทศผลิตขึ้นได้ ใน ประเทศ - GDP =GNP - F โดย F = รายได้สุทธิจากต่างประเทศ โดย F = รายได้สุทธิจากต่างประเทศ - ถ้าไม่มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากร GDP = GNP - GDP ไม่สะท้อนความมั่งคั่งของประเทศเพราะ ไม่รวมรายได้จากการใช้ทรัพยากรของไทยใน ประเทศอื่น

10

11

12

13

14

15

16

17 GDP

18

19 GNP GNP Gross National Product “ ผลิตภัณฑ์มวลรวม ประชาชาติ ”

20 มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิต ที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการ ผลิตของชาติในรอบหนึ่งปี โดยไม่สนใจว่าจะผลิตที่ใดๆ ในโลก GNP มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิต ที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการ ผลิตของชาติในรอบหนึ่งปี โดยไม่สนใจว่าจะผลิตที่ใดๆ ในโลก

21 GNP ต่างจาก GDP อย่างไร ??? GNP ต่างจาก GDP อย่างไร ???

22 GNP

23 GNP

24 GDP / GNP

25 24

26 25 ข้อบกพร่องของ การดู เพียง GDP ข้อบกพร่องของ การดู เพียง GDP ไม่ได้รวมสินค้าขั้นสุดท้ายที่ ผลิตได้จริงทั้งหมด ไม่ได้รวมสินค้าขั้นสุดท้ายที่ ผลิตได้จริงทั้งหมด ไม่ได้คำนึงถึงการพักผ่อน หย่อนใจ ไม่ได้คำนึงถึงการพักผ่อน หย่อนใจ ปัญหาการนับซ้ำ ปัญหาการนับซ้ำ วัดแต่ปริมาณสินค้าเท่านั้น วัดแต่ปริมาณสินค้าเท่านั้น มิได้แสดงการกระจายรายได้ มิได้แสดงการกระจายรายได้ มิได้คำนึงถึงผลกระทบทาง สังคมจากการผลิต มิได้คำนึงถึงผลกระทบทาง สังคมจากการผลิต

27 PPP GDP per capita (PPP) รายได้เฉลี่ย ต่อหัว

28 GDP per capita (PPP) รายได้เฉลี่ยต่อหัว ___________________ จำนวนประชากร ทั้งหมดในประเทศ GDP ของประเทศ ______________ ______________________

29

30

31

32

33

34

35 GDP per Capita of ASEAN Countries


ดาวน์โหลด ppt GDP GNP PPP 2 ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ( ค่าเช่า, ดอกเบี้ย, ค้าจ้าง, กำไร ) ปัจจัยการผลิต ( ที่ดิน, ทุน, แรงงาน, ผู้ประกอบการ ) สินค้าและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google