งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความหมายและแนวคิด ของการวิจัยการตลาด. Philip Kotler ได้ให้นิยามของคำว่า " การ วิจัยการตลาด " ไว้ดังนี้ การวิจัยการตลาด หมายถึง การ ดำเนินงานอย่างมีระบบเกี่ยวข้องกับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความหมายและแนวคิด ของการวิจัยการตลาด. Philip Kotler ได้ให้นิยามของคำว่า " การ วิจัยการตลาด " ไว้ดังนี้ การวิจัยการตลาด หมายถึง การ ดำเนินงานอย่างมีระบบเกี่ยวข้องกับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความหมายและแนวคิด ของการวิจัยการตลาด

2 Philip Kotler ได้ให้นิยามของคำว่า " การ วิจัยการตลาด " ไว้ดังนี้ การวิจัยการตลาด หมายถึง การ ดำเนินงานอย่างมีระบบเกี่ยวข้องกับการ ออกแบบ การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ ข้อมูล และการรายงานผลข้อมูลเพื่อให้รู้ว่า บริษัทกำลังเผชิญกับสถานการณ์ทางการ ตลาดแบบใด " การวิจัยหมายถึง กระบวนการแสวงหา ความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องในสิ่งที่ต้องการ ศึกษา ที่ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัด ระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ และการ ตีความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ และ รายงานเผยแพร่ ( สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544 : 1 ความหมาย การวิจัยการตลาด

3 แนวคิด การวิจัย การตลาด แนวความคิดทางการตลาดในยุค ปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับความต้องการ ของลูกค้าเป็นหลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขึ้นมาแต่ละครั้งจะต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ซื้อ เป็นสำคัญ ผู้ซื้อมีความต้องการสินค้า ลักษณะใด รูปแบบอย่างไร ราคาเท่าไหร่ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจะต้องเป็นไป ตามนั้น หากผลิตสินค้าภายใต้ความคิดของ ผู้ผลิต อาศัยความชำนาญที่มีอยู่ อาจจะทำ ให้สินค้านั้นไม่สามารถจำหน่ายในตลาดได้ ดังนั้นเมื่อผู้บริโภคกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ ส่งผลต่อการผลิตสินค้าในยุคปัจจุบัน

4 การหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ ของผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภคจึงเป็น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วิธีการหาข้อมูลเพื่อ มาใช้วิเคราะห์ในการแก้ปัญหาทาง การตลาดที่เกิดขึ้นก็คือการวิจัยตลาด ซึ่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิจัยอาจจะ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary data) เช่น รายงานการขาย งานวิจัยของ สถาบันการศึกษา และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่งจำเป็นต้องเก็บจาก แหล่งต้นตอของข้อมูลโดยตรง แนวคิด การวิจัยการตลาด ( ต่อ )

5 การวิจัยการตลาดมีความสำคัญต่อ ธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะการที่ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจ ดำเนินการอย่างไร จำเป็นต้องอาศัย สารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางแผน จัด องค์การ การปฏิบัติตามแผน และการ ควบคุมการดำเนินงานทางการตลาดให้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แนวคิด การวิจัยการตลาด ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความหมายและแนวคิด ของการวิจัยการตลาด. Philip Kotler ได้ให้นิยามของคำว่า " การ วิจัยการตลาด " ไว้ดังนี้ การวิจัยการตลาด หมายถึง การ ดำเนินงานอย่างมีระบบเกี่ยวข้องกับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google