งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความหมายและแนวคิดของการวิจัยการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความหมายและแนวคิดของการวิจัยการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความหมายและแนวคิดของการวิจัยการตลาด
บทที่ 1 ความหมายและแนวคิดของการวิจัยการตลาด

2 ความหมาย การวิจัยการตลาด
Philip Kotler ได้ให้นิยามของคำว่า "การวิจัยการตลาด"ไว้ดังนี้ การวิจัยการตลาด หมายถึง การดำเนินงานอย่างมีระบบเกี่ยวข้อง กับการออกแบบ การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงาน ผลข้อมูลเพื่อให้รู้ว่าบริษัทกำลังเผชิญกับสถานการณ์ทางการตลาด แบบใด" การวิจัยหมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ความเข้าใจที ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการศึกษา ที่ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัด ระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ และการตีความหมายผลที่ได้จากการ วิเคราะห์ และรายงานเผยแพร่ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544 : 1

3 แนวคิด การวิจัยการตลาด
แนวความคิดทางการตลาดในยุคปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับ ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแต่ละ ครั้งจะต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ซื้อเป็นสำคัญ ผู้ซื้อมีความต้องการ สินค้าลักษณะใด รูปแบบอย่างไร ราคาเท่าไหร่ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ออกมาจะต้องเป็นไปตามนั้น หากผลิตสินค้าภายใต้ความคิดของ ผู้ผลิต อาศัยความชำนาญที่มีอยู่ อาจจะทำให้สินค้านั้นไม่สามารถ จำหน่ายในตลาดได้ ดังนั้นเมื่อผู้บริโภคกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ ส่งผลต่อการผลิตสินค้าในยุคปัจจุบัน

4 แนวคิด การวิจัยการตลาด (ต่อ)
การหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภคจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วิธีการหา ข้อมูลเพื่อมาใช้วิเคราะห์ในการแก้ปัญหาทางการตลาดที่เกิดขึ้น ก็คือการวิจัยตลาด ซึ่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิจัยอาจจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary data) เช่น รายงานการขาย งานวิจัยของ สถาบันการศึกษา และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่ง จำเป็นต้องเก็บจากแหล่งต้นตอของข้อมูลโดยตรง

5 แนวคิด การวิจัยการตลาด (ต่อ)
   การวิจัยการตลาดมีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่าง มาก     เพราะการที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจ ดำเนินการอย่างไร  จำเป็นต้องอาศัยสารสนเทศมาประกอบการ ตัดสินใจกำหนดนโยบาย วางแผน จัดองค์การ  การปฏิบัติตาม แผน และการควบคุมการดำเนินงานทางการตลาดให้บรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความหมายและแนวคิดของการวิจัยการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google