งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อสรุปจากวีดีทัศน์ “ ผีปู่แสะย่า แสะ ” 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2. วิถีชุมชน / เกษตรกรรม : - ระบบความสัมพันธ์ชุมชน - วัฒนธรรมชาวนา : วันที่ / ผี / ขวัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อสรุปจากวีดีทัศน์ “ ผีปู่แสะย่า แสะ ” 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2. วิถีชุมชน / เกษตรกรรม : - ระบบความสัมพันธ์ชุมชน - วัฒนธรรมชาวนา : วันที่ / ผี / ขวัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อสรุปจากวีดีทัศน์ “ ผีปู่แสะย่า แสะ ” 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2. วิถีชุมชน / เกษตรกรรม : - ระบบความสัมพันธ์ชุมชน - วัฒนธรรมชาวนา : วันที่ / ผี / ขวัญ / ควาย 3. การปะทะอำนาจรัฐ / ชุมชน / พระ / ผี 4. กระบวนทัศน์ต่อสิ่งแวดล้อมของ ชุมชน : - การทำนายทายทัก - การต่อรองเซ่นสรวงบูชา

2 2 2 บทที่ 6 การจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้ ความหมายการจัดการและอนุรักษ์ แนวทางในการจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 3 สภาพการณ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม การเพิ่มของประชากร การพัฒนาเทคโนโลยี การคมนาคม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การลงทุน นโยบายของรัฐ ปัญหาการเมือง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความพยายามป้องกันแก้ไข 3

4 4 นิยาม สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะ ทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่ง เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น การอนุรักษ์ หมายถึง การตามระวังรักษา ป้องกันธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีที่ฉลาด เหมาะสม และยาวนานที่สุด 4

5 5 ระดับของการ “ อนุรักษ์ ” 1. การสงวนและหวงห้าม หมายถึง การ อนุรักษ์ในลักษณะที่ต้องมีการควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด และเข้มงวดกวดขันกับการใช้ประโยชน์ ของทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัดและสุ่มเสี่ยงสูญ 2. การอนุรักษ์ เป็นระดับการอนุรักษ์ที่มีการ ควบคุมดูแล และเข้มงวดกวดขันกับการใช้ ประโยชน์ของทั้งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ โดยให้มีการศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5

6 6 องค์ประกอบการจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. การบริหาร (Administration) 2. กฎและระเบียบ (Laws and Regulations) 3. โครงการ (Projects )

7 7 7 1) การบริหาร : การจัดการหรือการบริหารงานตาม แผนการดำเนินงาน หรือนโยบายที่ดีของ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและการร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1.1) นโยบายและแผนการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1.2) หน้าที่ขององค์กรบริหารระดับต่าง ๆ 1.3) การรวบรวมปัญหาและสาเหตุที่ แท้จริงการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 1.4) สภาพการใช้ที่ดิน หรือสภาพการถือ ครองที่ดิน

8 8 2) กฎและระเบียบ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงถึง 2.1) การควบคุมการกระทำของมนุษย์ เพื่อ หยุดยั้งหรือลดการกระทำ 2.2) การป้องกันโดยตระเตรียมล่วงหน้าเพื่อ ไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย หรือไม่ให้มีการทำลาย เพิ่มขึ้น 2.3) การแก้ไขคือกำหนดมาตรการในการแก้ไข อย่างชัดเจน เพื่อให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ถูกทำลายได้มีโอกาสกลับฟื้นคืนสู่สภาพปกติ เช่น การกำหนดกฏหมาย 8

9 9 โครงการ (Projects) แผนดำเนินการฟื้นฟู ปรับปรุง และ ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ถูกทำลายลงไป ทั้งโดยธรรมชาติและ มนุษย์ ลักษณะโครงการที่ดี 1. จะต้องมองภาพรวมในทุก ๆ ด้านทั้งดี และเสีย 2. มองอนาคตระยะสั้น - ยาว 3. คำนึงผลกระทบ

10 10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ สิ่งแวดล้อม หมายถึง หน่วยงานของภาครัฐบาล ภาคเอกชน องค์กรเอกชน กลุ่มคน และ ประชาชนทั่วไป ที่อาจจะได้รับประโยชน์หรือ เสียประโยชน์จากการมีโครงการหรือกิจการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 7 ในข้อ 5.3 เรื่องแนวทาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยมีการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พ. ศ พ. ร. บ. การผังเมือง พ. ศ มาตรา 19

11 11 ปัญหาการมีส่วนร่วม 1. การเข้าถึงข้อมูล 2. การกำหนดขั้นระดับการมีส่วนร่วม 3. การเบี่ยงเบนความสนใจ

12 12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อสรุปจากวีดีทัศน์ “ ผีปู่แสะย่า แสะ ” 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2. วิถีชุมชน / เกษตรกรรม : - ระบบความสัมพันธ์ชุมชน - วัฒนธรรมชาวนา : วันที่ / ผี / ขวัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google