งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อสรุปจากวีดีทัศน์ “ ผีปู่แสะย่า แสะ ” 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2. วิถีชุมชน / เกษตรกรรม : - ระบบความสัมพันธ์ชุมชน - วัฒนธรรมชาวนา : วันที่ / ผี / ขวัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อสรุปจากวีดีทัศน์ “ ผีปู่แสะย่า แสะ ” 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2. วิถีชุมชน / เกษตรกรรม : - ระบบความสัมพันธ์ชุมชน - วัฒนธรรมชาวนา : วันที่ / ผี / ขวัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อสรุปจากวีดีทัศน์ “ ผีปู่แสะย่า แสะ ” 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2. วิถีชุมชน / เกษตรกรรม : - ระบบความสัมพันธ์ชุมชน - วัฒนธรรมชาวนา : วันที่ / ผี / ขวัญ / ควาย 3. การปะทะอำนาจรัฐ / ชุมชน / พระ / ผี 4. กระบวนทัศน์ต่อสิ่งแวดล้อมของ ชุมชน : - การทำนายทายทัก - การต่อรองเซ่นสรวงบูชา

2 2 2 บทที่ 6 การจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้ ความหมายการจัดการและอนุรักษ์ แนวทางในการจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 3 สภาพการณ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม การเพิ่มของประชากร การพัฒนาเทคโนโลยี การคมนาคม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การลงทุน นโยบายของรัฐ ปัญหาการเมือง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความพยายามป้องกันแก้ไข 3

4 4 นิยาม สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะ ทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่ง เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น การอนุรักษ์ หมายถึง การตามระวังรักษา ป้องกันธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีที่ฉลาด เหมาะสม และยาวนานที่สุด 4

5 5 ระดับของการ “ อนุรักษ์ ” 1. การสงวนและหวงห้าม หมายถึง การ อนุรักษ์ในลักษณะที่ต้องมีการควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด และเข้มงวดกวดขันกับการใช้ประโยชน์ ของทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัดและสุ่มเสี่ยงสูญ 2. การอนุรักษ์ เป็นระดับการอนุรักษ์ที่มีการ ควบคุมดูแล และเข้มงวดกวดขันกับการใช้ ประโยชน์ของทั้งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ โดยให้มีการศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5

6 6 องค์ประกอบการจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. การบริหาร (Administration) 2. กฎและระเบียบ (Laws and Regulations) 3. โครงการ (Projects )

7 7 7 1) การบริหาร : การจัดการหรือการบริหารงานตาม แผนการดำเนินงาน หรือนโยบายที่ดีของ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและการร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1.1) นโยบายและแผนการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1.2) หน้าที่ขององค์กรบริหารระดับต่าง ๆ 1.3) การรวบรวมปัญหาและสาเหตุที่ แท้จริงการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 1.4) สภาพการใช้ที่ดิน หรือสภาพการถือ ครองที่ดิน

8 8 2) กฎและระเบียบ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงถึง 2.1) การควบคุมการกระทำของมนุษย์ เพื่อ หยุดยั้งหรือลดการกระทำ 2.2) การป้องกันโดยตระเตรียมล่วงหน้าเพื่อ ไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย หรือไม่ให้มีการทำลาย เพิ่มขึ้น 2.3) การแก้ไขคือกำหนดมาตรการในการแก้ไข อย่างชัดเจน เพื่อให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ถูกทำลายได้มีโอกาสกลับฟื้นคืนสู่สภาพปกติ เช่น การกำหนดกฏหมาย 8

9 9 โครงการ (Projects) แผนดำเนินการฟื้นฟู ปรับปรุง และ ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ถูกทำลายลงไป ทั้งโดยธรรมชาติและ มนุษย์ ลักษณะโครงการที่ดี 1. จะต้องมองภาพรวมในทุก ๆ ด้านทั้งดี และเสีย 2. มองอนาคตระยะสั้น - ยาว 3. คำนึงผลกระทบ

10 10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ สิ่งแวดล้อม หมายถึง หน่วยงานของภาครัฐบาล ภาคเอกชน องค์กรเอกชน กลุ่มคน และ ประชาชนทั่วไป ที่อาจจะได้รับประโยชน์หรือ เสียประโยชน์จากการมีโครงการหรือกิจการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 7 ในข้อ 5.3 เรื่องแนวทาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยมีการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พ. ศ. 2535 พ. ร. บ. การผังเมือง พ. ศ. 2535 มาตรา 19

11 11 ปัญหาการมีส่วนร่วม 1. การเข้าถึงข้อมูล 2. การกำหนดขั้นระดับการมีส่วนร่วม 3. การเบี่ยงเบนความสนใจ

12 12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อสรุปจากวีดีทัศน์ “ ผีปู่แสะย่า แสะ ” 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2. วิถีชุมชน / เกษตรกรรม : - ระบบความสัมพันธ์ชุมชน - วัฒนธรรมชาวนา : วันที่ / ผี / ขวัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google