งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสรุปจากวีดีทัศน์ “ผีปู่แสะย่าแสะ” 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสรุปจากวีดีทัศน์ “ผีปู่แสะย่าแสะ” 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสรุปจากวีดีทัศน์ “ผีปู่แสะย่าแสะ” 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2
ข้อสรุปจากวีดีทัศน์ “ผีปู่แสะย่าแสะ” 1.การมีส่วนร่วมของชุมชน วิถีชุมชน/เกษตรกรรม : ระบบความสัมพันธ์ชุมชน วัฒนธรรมชาวนา : วันที่ / ผี / ขวัญ/ควาย การปะทะอำนาจรัฐ/ชุมชน /พระ/ผี กระบวนทัศน์ต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน : การทำนายทายทัก การต่อรองเซ่นสรวงบูชา

2 บทที่ 6 การจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้
บทที่ 6 การจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้ ความหมายการจัดการและอนุรักษ์ แนวทางในการจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 2

3 สภาพการณ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มของประชากร การพัฒนาเทคโนโลยี
การคมนาคม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การลงทุน นโยบายของรัฐ ปัญหาการเมือง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความพยายามป้องกันแก้ไข 3

4 นิยาม สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น การอนุรักษ์ หมายถึง การตามระวังรักษา ป้องกันธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีที่ฉลาด เหมาะสม และยาวนานที่สุด 4

5 ระดับของการ “อนุรักษ์”
1. การสงวนและหวงห้าม หมายถึง การอนุรักษ์ในลักษณะที่ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และเข้มงวดกวดขันกับการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัดและสุ่มเสี่ยงสูญ 2. การอนุรักษ์ เป็นระดับการอนุรักษ์ที่มีการควบคุมดูแล และเข้มงวดกวดขันกับการใช้ประโยชน์ของทั้งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ โดยให้มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5

6 องค์ประกอบการจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.การบริหาร (Administration) 2.กฎและระเบียบ (Laws and Regulations) 3.โครงการ (Projects)

7 1.1) นโยบายและแผนการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1) การบริหาร : การจัดการหรือการบริหารงานตามแผนการดำเนินงาน หรือนโยบายที่ดีของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและการร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1.1) นโยบายและแผนการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1.2) หน้าที่ขององค์กรบริหารระดับต่าง ๆ 1.3) การรวบรวมปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 1.4) สภาพการใช้ที่ดิน หรือสภาพการถือครองที่ดิน 7

8 2.1) การควบคุมการกระทำของมนุษย์ เพื่อหยุดยั้งหรือลดการกระทำ
2) กฎและระเบียบ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงถึง 2.1) การควบคุมการกระทำของมนุษย์ เพื่อหยุดยั้งหรือลดการกระทำ 2.2) การป้องกันโดยตระเตรียมล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย หรือไม่ให้มีการทำลายเพิ่มขึ้น 2.3) การแก้ไขคือกำหนดมาตรการในการแก้ไขอย่างชัดเจน เพื่อให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายได้มีโอกาสกลับฟื้นคืนสู่สภาพปกติ เช่น การกำหนดกฏหมาย 8

9 โครงการ (Projects) แผนดำเนินการฟื้นฟู ปรับปรุง และส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ถูกทำลายลงไป ทั้งโดยธรรมชาติและมนุษย์ ลักษณะโครงการที่ดี 1. จะต้องมองภาพรวมในทุก ๆ ด้านทั้งดีและเสีย 2. มองอนาคตระยะสั้น-ยาว 3. คำนึงผลกระทบ

10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
หมายถึง หน่วยงานของภาครัฐบาล ภาคเอกชน องค์กรเอกชน กลุ่มคน และประชาชนทั่วไป ที่อาจจะได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการมีโครงการหรือกิจการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ในข้อ 5.3 เรื่องแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยมีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ มาตรา 19

11 ปัญหาการมีส่วนร่วม 1. การเข้าถึงข้อมูล 2. การกำหนดขั้นระดับการมีส่วนร่วม 3. การเบี่ยงเบนความสนใจ

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ข้อสรุปจากวีดีทัศน์ “ผีปู่แสะย่าแสะ” 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google