งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระที่ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน มาตรฐาน ส 3.2 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทาง เศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น ของการร่วมมือกัน ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระที่ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน มาตรฐาน ส 3.2 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทาง เศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น ของการร่วมมือกัน ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สาระที่ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน มาตรฐาน ส 3.2 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทาง เศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น ของการร่วมมือกัน ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก ส3.2 ป.4/1 ป.4/1 อธิบายความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจของคนในชุมชน ส3.2 ป.4/2 ป.4/2 อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน ส3.2 ป.5/1 ป.5/1 อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้น ของธนาคาร ส3.2 ป.5/2 ป.5/2 จำแนกผลดีและผลเสียของ การกู้ยืม ส3.2 ป.6/1 ป.6/1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร ธนาคาร และรัฐบาล ส3.2 ป.6/2 ป.6/2 ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

3 สมาคม ประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ [ASEAN Community] ประชาคม การเมืองและ ความมั่นคง [APSC} ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน [AEC] ประชาคม สังคมและ วัฒนธรรม [SACC]

4 เกม... รู้เขารู้เรา 1. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน 4. แต่ละประเทศทำการค้าโดยเลือกซื้อสินค้า จากไทยประเทศ ละ 4 ชนิด 3. แต่ละประเทศมีเงินเพื่อการลงทุนทำการค้ากับไทย ประเทศละ 7 พันล้านเหรียญ 2. จับฉลากเลือกประเทศในอาเซียน กลุ่มละ 1 ประเทศ เป็นชื่อกลุ่มโดยห้ามซ้ำกัน 5. 5. เมื่อซื้อสินค้าในแต่ละปีแล้ว เมื่อซื้อสินค้าในแต่ละปีแล้ว เราจะรวมมูลค่าเงินที่ต้องชำระ ประเทศต่างๆ ประเทศต่างๆ มียอดชำระน้อยลง มียอดชำระน้อยลง หรือเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้น อย่างไร และอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ทำให้สินค้ามีราคาไม่คงที่

5 รายการสินค้าส่งออก ปีที่ 1 มูลค่า ( ล้าน เหรียญ ) ปีที่ 2 มูลค่า ( ล้าน เหรียญ ) 1. น้ำมันสำเร็จรูป 7,919.49,322.5 2. รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 4,785.36,580.1 3. เคมีภัณฑ์ 2,297.62,444.4 4. เครื่องจักร / ส่วนประกอบ รถยนต์ 2,466.12,562.4 5. เหล็ก เหล็กกล้า และ ผลิตภัณฑ์ 1,841.31,939.8 6. เมล็ดพลาสติก 2,035.41,935.0 7. เครื่องคอมฯ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ 2,285.72,010.2 8. น้ำตาลทราย 1,617.31,829.7 9. แผงวงจรไฟฟ้า 1,895.41,461.9 10. ผลิตภัณฑ์ยาง 1,352.41,353.2

6 Reflct สะท้อนกลับ Connect เชื่อมโยง Apply ปรับใช้ - ในการเล่นเกม นี้ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมคิดว่า อะไรเป็นสาเหตุ ให้สินค้ามีราคา เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง - ก่อนหน้านี้ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมเคยจัด กิจกรรม เกี่ยวกับการ เรียนรู้ AEC หรือไม่ อย่างไร - ผู้เข้าร่วม กิจกรรม จะ สามารถนำ กิจกรรมไปปรับ ใช้ได้อย่างไร

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt สาระที่ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน มาตรฐาน ส 3.2 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทาง เศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น ของการร่วมมือกัน ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google