งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการตลาด (Principles of marketing) หลักการตลาด (Principles of marketing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการตลาด (Principles of marketing) หลักการตลาด (Principles of marketing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการตลาด (Principles of marketing) หลักการตลาด (Principles of marketing)

2 หลักการตลาด (Principles of marketing) บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การวางแผนการตลาด บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง การตลาด บทที่ 4 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการ วิจัยการตลาด บทที่ 5 พฤติกรรมผู้ซื้อ บทที่ 6 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมายและการกำหนด ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ บทที่ 7 ผลิตภัณฑ์ บทที่ 8 ราคา บทที่ 9 ช่องทางการตลาด บทที่ 10 การสื่อสารการตลาด

3 บทที่ 1 บทนำ 1. ความหมายของ การตลาด 2. ความสำคัญของ การศึกษาการตลาด 3. ภาพรวมการตลาด 4. ระบบตลาดพื้นฐาน 5. แนวคิดทางการตลาด 6. ส่วนประสมการตลาด หัวข้อ เนื้อหา

4 ความหมายของ การตลาด Kotler & Armstrong กล่าวไว้ว่า การตลาดเป็น กระบวนการทางสังคม และการบริหารโดยทั้งบุคคลและกลุ่ม บุคคลจะได้รับการตอบสนอง ความ จำเป็นและความต้องการโดยการ สร้างสรรค์ การนำเสนอและการ แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กับสิ่งที่มีคุณค่า จากบุคคลอื่น ตลาด (Market) หมายถึง ตลาด เป้าหมายที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคลที่ ต้องการผลิตภัณฑ์หรือหมายถึงสถานที่ ที่ผู้ซื้อผู้ขายมาพบปะกันเพื่อ แลกเปลี่ยนสินค้า

5 ความสำคัญของ การศึกษาการตลาด 1. การตลาดมีบทบาทสำคัญในสังคม มนุษย์ 2. การตลาดมีความสำคัญต่อการ ดำเนินธุรกิจ 3. การตลาดนำมาซึ่งโอกาสการ ทำงาน 4. การตลาดมีผลกระทบต่อการ ดำเนินชีวิตของทุกคน

6 ภาพรวมการตลาด 1. ความจำเป็น (Needs) 2. ความต้องการ (Wants) 3. อุปสงค์ (Demands) 4. ข้อเสนอหรือการนำเสนอทาง การตลาด (Marketing offers) 5. คุณค่าสำหรับลูกค้า (Customer value)

7 ภาพรวมการตลาด ( ต่อ ) 6. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) 7. การแลกเปลี่ยน (Exchange) 8. การทำธุรกรรมทางธุรกิจ (Transactions) 9. การตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ อันดี (Relationship marketing)

8 ระบบตลาด ผู้ผลิตหรือ ผู้ขาย ตลาดหรือ ผู้ซื้อ การ ติดต่อสื่อสาร สินค้า / บริการ เงิน ข้อมูล

9 ตลาดในระบบเศรษฐกิจมี 5 ประเภท 1. ตลาดทรัพยากร (Resource markets) 2. ตลาดผู้ผลิต (Manufacturer markets) 3. ตลาดคนกลาง (Intermediary markets) 4. ตลาดผู้บริโภค (Consumer markets) 5. ตลาดรัฐบาล (Government markets)

10 แนวคิดทางการตลาด 1. แนวคิดด้านการผลิต (The production concept) 2. แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ (The product concept) 3. แนวคิดด้านการขาย (The selling concept) 4. แนวคิดด้านการตลาด (The marketing concept) 5. แนวคิดการตลาดแบบองค์รวม (The holistic marketing concept)

11 ส่วนประสมการตลาด Target group Product PricePromotion Place

12 Product Solution Promotion Information Price Value Place Access ส่วนประสมการตลาด ( ต่อ ) 4 Ps SIVA


ดาวน์โหลด ppt หลักการตลาด (Principles of marketing) หลักการตลาด (Principles of marketing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google