งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Principles of marketing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Principles of marketing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Principles of marketing)
หลักการตลาด (Principles of marketing)

2 หลักการตลาด (Principles of marketing)
บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การวางแผนการตลาด บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด บทที่ 4 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด บทที่ 5 พฤติกรรมผู้ซื้อ บทที่ 6 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมายและการกำหนด ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ บทที่ 7 ผลิตภัณฑ์ บทที่ 8 ราคา บทที่ 9 ช่องทางการตลาด บทที่ 10 การสื่อสารการตลาด

3 บทที่ 1 บทนำ หัวข้อเนื้อหา 1. ความหมายของการตลาด
บทที่ 1 บทนำ 1. ความหมายของการตลาด 2. ความสำคัญของการศึกษาการตลาด 3. ภาพรวมการตลาด 4. ระบบตลาดพื้นฐาน 5. แนวคิดทางการตลาด 6. ส่วนประสมการตลาด หัวข้อเนื้อหา

4 ความหมายของการตลาด Kotler & Armstrong กล่าวไว้ว่า การตลาดเป็น กระบวนการทางสังคมและการบริหารโดยทั้งบุคคลและกลุ่มบุคคลจะได้รับการตอบสนอง ความจำเป็นและความต้องการโดยการสร้างสรรค์ การนำเสนอและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กับสิ่งที่มีคุณค่าจากบุคคลอื่น ตลาด (Market) หมายถึง ตลาดเป้าหมายที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคลที่ต้องการผลิตภัณฑ์หรือหมายถึงสถานที่ที่ผู้ซื้อผู้ขายมาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า

5 ความสำคัญของการศึกษาการตลาด
1. การตลาดมีบทบาทสำคัญในสังคมมนุษย์ 2. การตลาดมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ 3. การตลาดนำมาซึ่งโอกาสการทำงาน 4. การตลาดมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน

6 ภาพรวมการตลาด 1. ความจำเป็น (Needs) 2. ความต้องการ (Wants)
3. อุปสงค์ (Demands) 4. ข้อเสนอหรือการนำเสนอทางการตลาด (Marketing offers) 5. คุณค่าสำหรับลูกค้า (Customer value)

7 ภาพรวมการตลาด (ต่อ) 6. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction)
7. การแลกเปลี่ยน (Exchange) 8. การทำธุรกรรมทางธุรกิจ (Transactions) 9. การตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี (Relationship marketing)

8 ระบบตลาด ผู้ผลิตหรือผู้ขาย ตลาดหรือผู้ซื้อ การติดต่อสื่อสาร
สินค้า/บริการ เงิน ข้อมูล

9 ตลาดในระบบเศรษฐกิจมี 5 ประเภท
ตลาดในระบบเศรษฐกิจมี 5 ประเภท 1. ตลาดทรัพยากร (Resource markets) 2. ตลาดผู้ผลิต (Manufacturer markets) 3. ตลาดคนกลาง (Intermediary markets) 4. ตลาดผู้บริโภค (Consumer markets) 5. ตลาดรัฐบาล (Government markets)

10 แนวคิดทางการตลาด 1. แนวคิดด้านการผลิต (The production concept)
2. แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ (The product concept) 3. แนวคิดด้านการขาย (The selling concept) 4. แนวคิดด้านการตลาด (The marketing concept) 5. แนวคิดการตลาดแบบองค์รวม (The holistic marketing concept)

11 ส่วนประสมการตลาด Target group Product Promotion Price Place

12 ส่วนประสมการตลาด (ต่อ)
4 Ps SIVA Product Solution Promotion Information Price Value Place Access


ดาวน์โหลด ppt (Principles of marketing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google