งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องที่ครอบคลุม การซื้อขายสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ลักษณะของตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ผลิต ดุลยภาพในระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดราคาสินค้า ประสิทธิภาพของตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องที่ครอบคลุม การซื้อขายสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ลักษณะของตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ผลิต ดุลยภาพในระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดราคาสินค้า ประสิทธิภาพของตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องที่ครอบคลุม การซื้อขายสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ลักษณะของตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ผลิต ดุลยภาพในระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดราคาสินค้า ประสิทธิภาพของตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ตัวอย่าง 1

2 ลักษณะของตลาดแข่งขันอย่าง สมบูรณ์ 2 มีผู้บริโภคและผู้ผลิตอยู่ในจำนวนมาก ไม่มีผู้ใดมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าได้ ผู้ผลิตแต่ละรายมีข้อมูลด้านการผลิตเหมือนกัน แต่ต้นทุนการผลิตแตกต่างกันได้ ความสามารถในการบริหารเป็นสาเหตุหนึ่งของความ แตกต่าง ความแตกต่างของต้นทุนเสียโอกาส สินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายเหมือนกัน อิสระในการเข้าออกจากตลาด

3 อุปทานระยะยาวของผู้ผลิตในตลาดแข่งขัน อย่างสมบูรณ์ 3 ให้ราคาตลาดเท่ากับ P1 จะผลิตหรือไม่ จะใช้โรงงานขนาดใดจึงได้กำไร สูงสุด ? เส้น LMC จากจุดต่ำสุดของ LAC คืออุปทานระยะ ยาว

4 อุปทานระยะสั้น เมื่อสร้างโรงงาน SAC1 ก็ต้องผลิตจากโรงงานนี้ในระยะ สั้น ถ้าราคาตลาดเท่ากับ P1 จะผลิตในปริมาณเท่าใด ถ้าราคาเท่ากับ P1* P2 ? เส้น SMC1 จากจุดต่ำสุดของ SAVC1 คืออุปทานระยะสั้น 4

5 อุปทานฉับพลัน อุปทานระยะสั้น และ อุปทานระยะยาว 5

6 ดุลยภาพในระยะสั้น ราคาตลาด P1 ทำให้ผู้ผลิตมีกำไรส่วนเกิน การผลิตอยู่ ในช่วงที่ 2 ดึงดูดให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในตลาด 6

7 ความแตกต่างในต้นทุนการผลิต ระหว่างผู้ผลิต ผู้ผลิตเกรดบีสามารถอยู่ได้ในระยะสั้น อยู่ไม่ได้ถ้าราคาต่ำกว่า P* 7

8 ดุลยภาพในระยะยาว เมื่อราคาปัจจัยการผลิตไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ผลิต (constant cost) เมื่อมีกำไรส่วนเกินหรือขาดทุน จะมีการปรับในจำนวน ผู้ผลิต และขนาดโรงงานจนทำให้ ราคาเท่ากับ Po และขนาดของโรงงานคือ SACo ทำให้ผู้ผลิตมีเพียง กำไรปกติเท่านั้น 8

9 เมื่อราคาปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นตามจำนวน ผู้ผลิต (increasing cost) ราคาดุลยภาพระยะยาวจะสูงขึ้นตามจำนวนผู้ผลิต ที่เข้ามาใหม่ การแย่งปัจจัยการผลิตทำให้ราคาปัจจัยการผลิต สูงขึ้น 9

10 เมื่อราคาปัจจัยการผลิตลดลงตามจำนวน ผู้ผลิต (decreasing cost) ราคาดุลยภาพระยะยาวจะต่ำลงตามจำนวนผู้ผลิตที่ เข้ามาใหม่ จำนวนผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้นกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าวิจัยใน เทคโนโลยีการผลิต 10

11 การเปรียบเทียบแนวโน้มของราคาสินค้า ในระยะยาว 11

12 ประสิทธิภาพในการจัดสรร ทรัพยากร ประโยชน์ของผู้บริโภค ส่วนเกินผู้บริโภค ประโยชน์ของผู้ผลิต กำไร ส่วนเกินผู้ผลิต กำไรที่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต กำไรที่ยังไม่ได้หักต้นทุนคงที่หรือกำไรจากการดำเนินการ 12

13 ส่วนเกินผู้ผลิต (producer surplus) ส่วนเกินผู้ผลิตที่ราคา OB = OBCD – OACD = ABC 13

14 ประโยชน์ของสังคมจากการซื้อขาย สินค้า ประโยชน์สังคมเท่ากับ ABC Cs = P1BC PS = ABP1 P = MC หรือ marginal benefit = marginal cost ประโยชน์สูงสุด 14

15 ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์กับแนวคิดมือ ที่มองไม่เห็น ผู้บริโภคแสวงหาความพอใจสูงสุด สะท้อนจากเส้นอุปสงค์ ผู้ผลิตแสวงหากำไรสูงสุด สะท้อนจากเส้นอุปทานหรือเส้น MC ทำให้สังคมได้รับความประโยชน์สูงสุดจากกลไกราคา ไม่ต้องมีการกำกับ 15

16 การแทรกแซงในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทำให้ ประโยชน์สังคมลดลง การเก็บภาษี ประโยชน์สังคมลดลงเท่ากับ BCG deadweight loss 16

17 ตัวอย่าง การควบคุมราคาก๊าซธรรมชาติ Supply: Q s = 15.90+0.72P G +0.05P o Demand: Qd = 0.02-1.8P G +0.69P o P G = ราคาก๊าซธรรมชาติ P o = ราคาน้ำมัน 17

18 การควบคุมราคาก๊าซธรรมชาติ 18

19 A= $70.04 billion B = $1.60 billion C = $4.08 billion ผู้บริโภคได้ A-B ผู้ผลิตเสีย A+C สังคมเสีย B+C 19

20 เทคโนโลยีการผลิตกับตลาดแข่งขัน อย่างสมบูรณ์ ให้มีดุลยภาพระยะยาวที่ราคา Po ถ้ามีการเปลี่ยแปลงในเทคโนโลยี ทำให้ LAC* =LMC* ผู้ผลิตแต่ละรายจะขยายกำลังผลิตจนป้อนตลาดได้ หมด ขัดแย้งกับตลาดแข่ง ขันอย่างสมบูรณ์ 20


ดาวน์โหลด ppt เรื่องที่ครอบคลุม การซื้อขายสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ลักษณะของตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ผลิต ดุลยภาพในระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดราคาสินค้า ประสิทธิภาพของตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google