งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 พันธกรณีการเจรจาต่อภายใต้ความตกลง TAFTA TNZCEP และ JTEPA: การเจรจาด้านการจัดซื้อโดยรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 พันธกรณีการเจรจาต่อภายใต้ความตกลง TAFTA TNZCEP และ JTEPA: การเจรจาด้านการจัดซื้อโดยรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 พันธกรณีการเจรจาต่อภายใต้ความตกลง TAFTA TNZCEP และ JTEPA: การเจรจาด้านการจัดซื้อโดยรัฐ

2 2 การจัดซื้อโดยรัฐ (Government Procurement) การจัดซื้อโดยรัฐเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อมาก เพราะรัฐ จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิต สินค้าสาธารณะ เช่น การให้บริการทางการศึกษา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุข ฯลฯ หากคิดเป็นสัดส่วนในประเทศพัฒนาแล้วการจัดซื้อจัด จ้างโดยรัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-15 ของ GDP และประมาณร้อยละ 20 ในประเทศกำลังพัฒนา

3 3 มุมมองที่แตกต่าง ความโปร่งใส และการไม่เลือกปฏิบัติจะทำให้ รัฐสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีราคา ที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่าในการใช้เงินที่สุด GP เป็นกลไกหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ผลิตภายในประเทศก่อน

4 4 การเจรจาระหว่างประเทศเรื่อง GP Plurilateral GPA พหุภาคี - WTO ทวิภาคี - FTAs ภูมิภาค - APEC APEC Non-Binding Principles on Government Procurement relating to transparency, value for money, open and effective competition, fair dealing, accountability and due process, and non-discrimination APEC Transparency Standard for Government Procurement

5 5 หลักการสากล Transparency Value for Money Open and Effective Competition Debriefing Accountability Due Process

6 6 แนวทางการเจรจาของไทย ความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในกระบวนการ ให้มีการเจรจาในประเด็นที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ ต่อประเทศไทย

7 7 พันธกรณีปัจจุบันภายใต้ TAFTA, TNZCEP, JTEPA TAFTA : จะต้องตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ขอบข่ายของการเริ่มเจรจาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและ ความครอบคลุมของการเจรจาในระดับทวิภาคี และรายงานให้ คณะกรรมาธิการร่วมฯ ทราบ TNZCEP : จะต้องตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างโดยรัฐต่อไป JTEPA : ให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อหารือเกี่ยวกับการ ขยายความร่วมมือด้านจัดซื้อโดยรัฐที่จะเป็นประโยชน์กับ ทั้งสองฝ่าย

8 8 ผลการศึกษากรณี TAFTA และ TNZCEP การเข้าเป็นสมาชิก GPA จะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับประเทศ ไทยในระยะยาว การเจรจาในระดับทวิภาคีมีความซับซ้อนน้อยกว่า และจะสามารถสรุปผลได้เร็วกว่า การเจรจาในระดับทวิภาคีควรจะส่งเสริมซึ่งกันและกันกับ แนวทางในการเข้าร่วม GPA และจะเป็นการเตรียมพื้นฐาน สำหรับการปฏิรูปที่กว้างขึ้นในขั้นต่อไป

9 9 ผลการศึกษากรณี JTEPA ประโยชน์ของประเทศไทยที่จะได้รับจากการเปิดเสรีตามกรอบ JTEPA ไม่สูงนัก หากรัฐมีนโยบายเปิดเสรีตลาดจัดซื้อโดยรัฐ ในระยะยาว ควรมุ่ง ไปสู่การเปิดเสรีในกรอบ GPA ผลกระทบในด้านลบจากการเปิดเสรีต่อผู้ประกอบการไทยไม่ น่าจะมากนัก ควรเปลี่ยนนโยบายจากการคุ้มครองผู้ประกอบการไทย เป็นการ ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

10 10 กรณี WTO และ ASEAN การเปิดเสรีภายใต้ GPA จะช่วยเพิ่มการแข่งขันใน ประเทศ ซึ่งทำให้รัฐได้ประโยชน์จากการประหยัด งบประมาณ แต่จะไม่ช่วยผู้ประกอบการไทยในการเข้าถึง ตลาดตางประเทศได้มากนัก ผู้ประกอบการไทยมีประสบการณ์ในตลาดภาครัฐอาเซียน และน่าจะได้ประโยชน์สูงหากมีการเปิดเสรีการจัดซื้อโดย รัฐในกรอบอาเซียน ประโยชน์จากการเปิดเสรีจะเพิ่มขึ้น หากมีกฎเกณฑ์และ กลไกในการเพิ่มระดับความโปร่งใสในการจัดซื้อโดยรัฐ

11 11 ข้อดี / ข้อเสีย การปรับกระบวนการ GP เป็นประโยชน์ โดยรวม ไม่ว่าจะมีการเจรจาหรือไม่ก็ตาม ผลประโยชน์เชิงรุกหากมีการเจรจา : ผู้ประกอบการไทยสนใจประมูลสินค้าหรือ บริการกลุ่มใด สามารถแข่งกับ ต่างประเทศได้หรือไม่

12 12 Way Forward? พิจารณาอย่างรอบคอบ พิจารณาผลดีผลเสียของการทำความตกลงให้ ชัดเจนและดำเนินการตามหลักการเปิดเสรีแบบ ค่อยเป็นค่อยไปตามที่กำหนดไว้ในความตกลง WTO

13 13 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 พันธกรณีการเจรจาต่อภายใต้ความตกลง TAFTA TNZCEP และ JTEPA: การเจรจาด้านการจัดซื้อโดยรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google