งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อา ยุ ยิ่งคุณเริ่มต้นออมเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะมีเงินแสนเร็วขึ้น เท่านั้น นั่นเป็นเพราะ ความ มหัศจรรย์ของ “ อัตรา ดอกเบี้ยทบต้น ” ที่แม้นายเก่ง จะไม่ได้เก็บเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อา ยุ ยิ่งคุณเริ่มต้นออมเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะมีเงินแสนเร็วขึ้น เท่านั้น นั่นเป็นเพราะ ความ มหัศจรรย์ของ “ อัตรา ดอกเบี้ยทบต้น ” ที่แม้นายเก่ง จะไม่ได้เก็บเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อา ยุ

4 ยิ่งคุณเริ่มต้นออมเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะมีเงินแสนเร็วขึ้น เท่านั้น นั่นเป็นเพราะ ความ มหัศจรรย์ของ “ อัตรา ดอกเบี้ยทบต้น ” ที่แม้นายเก่ง จะไม่ได้เก็บเงิน เพิ่มขึ้นแต่ดอกเบี้ยทบต้นก็ ยังทำหน้าที่ของมันอย่าง เสมอต้นเสมอปลายตลอดมา นายเก่งจะมีเงินออม 569,828 บาท นายเฮงจะมีเงินออม 480,082 บาท น้อยกว่านายเก่งถึง 89,746 บาท ทั้งๆ ที่นายเฮง ออมนานกว่าตั้ง 6 ปี ยังมีเงินออม ไม่เท่านายเก่งเลย !!!

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 การ เล่น แชร์ ผู้ให้กู้ ผู้กู้ ผู้ให้กู้ คือ คนที่เปียที หลัง ผู้กู้ คือคน แรกๆที่เปีย ไป เท้าแชร์ควร เป็นคนที่มี ความ น่าเชื่อถือสูง เพราะเป็น เสมือนผู้ค้ำ ประกัน ได้ ผลตอบแทน สูงกว่าเพราะ ความเสี่ยง จากการผิด นัดชำระ (default risk) สูงกว่า ใช้เป็นแหล่ง เงินทุน หมุนเวียนระยะ สั้น ( วงคน สนิท / เครือ ญาติ ) สำหรับ ธุรกิจ ไม่ผิด กฎหมาย ไม่ผิด กฎหมาย หากไม่ ละเมิด พรบ. การเล่นแชร์ 2543 คนที่ต้องจ่าย ค่าตอบแทน หนักที่สุดในวง แชร์คือคนแรกๆ ที่เปียไปถัดจาก เท้าแชร์

23 ลูกแชร์ทุกคน ต้องจ่ายเงิน เข้ากองกลางที่ เท้าแชร์ และ เท้าแชร์จะเป็น คนได้เงินไป ใช้ เป็นคนแรก 70,000 เท้า แชร์ใส่เอง อีก 10,000 รวม 80,000 ลูก แชร์ จ่าย 10,00 0 ลูกแชร์ที่ ต้องการเงินไป ใช้จะต้องแข่ง กันเสนอ ดอกเบี้ย ใคร ให้ดอกเบี้ย สูงสุด คนนั้น จะได้เงินไปใช้ ลูกแชร์ที่เปีย เงินไปแล้ว ต้องนำเงิน ( เงินต้น + ดอกเบี้ยที่ ตัวเองเสนอ สูงสุด ) มาเข้า กองกลางทุก เดือน คนสุดท้ายที่ เปีย คือคนที่ ได้ ผลตอบแทน สูงสุด แต่ก็มี ความเสี่ยง สูงสุดเช่นกัน เท้าแชร์ต้อง เป็นผู้ตามเก็บ เงินให้กับทุก คนทุกงวด ถ้า ลูกแชร์คน ไหนหนีไป เท้า แชร์ต้อง รับผิดชอบ จ่ายแทน ยิ่งแชร์มีขนาด วงใหญ่มาก เท่าไหร่ ความ เสี่ยงจากการ ถูกโกงจะมี มากเท่านั้น

24

25

26

27

28

29

30  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีเงินได้ที่เรียกเก็บจาก บุคคลซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามเกณฑ์ที่ประมวณรัษฎากร กำหนดไว้ตาม มาตรา 40 โดยยื่นแบบแสดงรายการ และชำระ ภาษีสำหรับปีภาษีนั้น ภ. ง. ด. 91 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนทั่วไปที่ ทำงานมีรายได้เป็นเงินเดือน หรือ รับค่าจ้างในฐานะลูกจ้าง เพียงอย่างเดียว มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ต้องยื่นแบบใน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี เช่น ข้าราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว ( มนุษย์ เงินเดือน )  แล้วเมื่อใดก็ตามที่มีรายได้ทางอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น ไปซื้อหุ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ หรือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม แล้วได้รับ เงินปันผล หรือมีบ้านให้เช่า มีกิจการของตัวเอง กรณีนี้ให้ใช้ แบบ ภ. ง. ด. 90 แทน เพราะถือว่ามีเงินได้ประเภทอื่นนอกจาก ประเภทที่ 1  ภ. ง. ด. 90 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้กรณี ทั่วไป เช่น รายได้จากการมีทรัพย์สินให้เช่า การลงทุนในตลาด หลักทรัพย์ หรือมีกิจการเป็นของตัวเอง ต้องยื่นแบบในระหว่าง เดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี เช่น อาชีพค้าขาย รับจ้าง ธุรกิจต่างๆ

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55


ดาวน์โหลด ppt อา ยุ ยิ่งคุณเริ่มต้นออมเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะมีเงินแสนเร็วขึ้น เท่านั้น นั่นเป็นเพราะ ความ มหัศจรรย์ของ “ อัตรา ดอกเบี้ยทบต้น ” ที่แม้นายเก่ง จะไม่ได้เก็บเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google