งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แบบ อนุกรม 1. แบบ อนุกรม 2. แบบ ขนาน 2. แบบ ขนาน 3. แบบ ผสม 3. แบบ ผสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แบบ อนุกรม 1. แบบ อนุกรม 2. แบบ ขนาน 2. แบบ ขนาน 3. แบบ ผสม 3. แบบ ผสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. แบบ อนุกรม 1. แบบ อนุกรม 2. แบบ ขนาน 2. แบบ ขนาน 3. แบบ ผสม 3. แบบ ผสม

3

4 การต่อตัวต้านทาน ไฟฟ้าหมายถึง การนำตัว ต้านทานไฟฟ้า ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป มาต่อเข้าด้วยกัน ระหว่างจุดสองจุด

5 1. การต่อตัวต้านทาน ไฟฟ้าแบบอนุกรม 2. การต่อตัวต้านทาน ไฟฟ้าแบบขนาน 3. การต่อตัวต้านทาน ไฟฟ้าแบบผสม

6 ต้น R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 จุดที่ 2 จุดที่ 1 ปลายต้นปลายต้น ปลาย ต่อต่อ จุดที่ 2 จุดที่ 1 จุดที่ 2 R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 จุดที่ 1

7 จุดที่ 2 R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 ปลาย ต้นต้นต้น ปลายปลาย จุดที่ 1 จุดที่ 2 R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 D A B C จุดที่ 1 จุดที่ 2 R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 D A B C R4R4R4R4

8 จุดที่ 1 จุดที่ 2 R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3AB C D จุดที่ 1 จุดที่ 2 R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 D AB C FE จุดต่อ A จุดต่อ B เส้นเชื่อมโยง ระหว่างจุดต่อ

9 A,D B,C R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 D A B C R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 A,D B,C แสดงขั้นตอนการพิจารณาการต่อตัวต้านทาน ไฟฟ้าที่ยุ่งยากให้เป็นอย่างง่าย

10 R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 1 จุดที่ 2 R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 D A B C จุดที่ 1 จุดที่ 2 R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3AC R4R4R4R4

11 ACB DEF GHIJ KLM R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 R4R4R4R4 R5R5R5R5 R6R6R6R6 R7R7R7R7 R8R8R8R8 จุดที่ 1 การต่อตัวต้านทานไฟฟ้าแบบ ผสม ลักษณะอื่นๆ

12

13 R T = R 1 + R 2 + R 3 +….+ R N

14 จากวงจรอนุกรมดังรูป กำหนดให้ค่าความต้านทาน R 1 = 10 Ω, R 2 = 15 Ω, R 3 = 20 Ω, R 4 = 25 Ω จงคำนวณหาค่าความ ต้านทานรวม (R T ) ของวงจร วิธีทำ จากสูตร R T = R 1 + R 2 + R 3 + R 4 =10 Ω + 15 Ω + 20 Ω + 25 Ω ∴ R T = 70 Ω ตอบ

15 RTRTRTRT R1R1R1R1 R2R2R2R2 R3R3R3R3 R T = 1 R T = 1 1/ R 1 + 1/R 2 + 1/R 3 +…. 1/R N 1/ R 1 + 1/R 2 + 1/R 3 +…. 1/R N

16 1/ R 1 =1/ R 1 +1/R 2 + 1/R 3 +…. 1/R N R T =R 1 x R 2 R 2 + R 1 R 2 + R 1 R T =R 1 2 R T =R N N

17 จากวงจรขนานดังรูป กำหนดให้ค่าความต้านทาน R 1 = 10 Ω, R 2 = 20 Ω, R 3 = 20 Ω จงคำนวณหาค่าความต้านทานรวม (R T ) ของวงจร วิธีทำ ตอบ

18 R T = R 1 + (R 2 / / R 3 )

19 จากวงจรผสมดังรูป กำหนดให้ค่าความต้านทาน R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, R 3 = 5 Ω, R 4 = 4 Ω, R 5 = 5 Ω, R 6 = 2 Ω จงคำนวณหาค่าความต้านทานรวม (R T ) ของวงจร

20 วิธีทำ จากสูตร R T1 = R 2 + R 3 = 4 Ω + 5 Ω = 9 Ω R T2 = R 4 + R 5 = 4 Ω + 5 Ω = 9 Ω

21 R T3 = R T1 // R T2 R T = R 1 + R T3 + R 6 = 2 Ω + 4.5 Ω + 2 Ω ∴ R T = 8.5 Ω ตอบ

22 โรงเรียนฐาน เทคโนโลยี โดย แผนก อิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt 1. แบบ อนุกรม 1. แบบ อนุกรม 2. แบบ ขนาน 2. แบบ ขนาน 3. แบบ ผสม 3. แบบ ผสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google