งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 บท นิยาม เส้นตรงสองเส้นที่ อยู่บนระนาบ เดียวกัน ขนานกัน ก็ต่อเมื่อ เส้น ตรงทั้งสองเส้นนั้น ไม่ตัดกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 บท นิยาม เส้นตรงสองเส้นที่ อยู่บนระนาบ เดียวกัน ขนานกัน ก็ต่อเมื่อ เส้น ตรงทั้งสองเส้นนั้น ไม่ตัดกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 บท นิยาม เส้นตรงสองเส้นที่ อยู่บนระนาบ เดียวกัน ขนานกัน ก็ต่อเมื่อ เส้น ตรงทั้งสองเส้นนั้น ไม่ตัดกัน

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 ถ้าเส้นตรงสองเส้น ขนานกัน แล้ว ระยะห่างระหว่าง เส้นตรงคู่นั้นจะ เท่ากันเสมอ และ ในทางกลับกัน ถ้า เส้นตรงสองเส้นมี ระยะห่างระหว่าง เส้นตรงเท่ากันเสมอ แล้ว เส้นตรงคู่ นั้นจะขนานกัน

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่ หนึ่ง ทำให้ขนาดของ มุมภายในที่ อยู่บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัด รวม กันเป็น 180 องศา แล้ว เส้นตรงคู่ นั้นจะขนานกัน

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 เมื่อเส้นตรงเส้น หนึ่ง ตัดเส้นตรง คู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้น ขนานกัน ก็ต่อ เมื่อ ขนาดของมุม ภายในที่อยู่บน ข้างเดียวกันของเส้น ตัด รวมกันเท่า กับ 180 องศา

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 ตัวอย่าง กำหนดให้ 1) A B C D E F 136 x AB // CD จงหาค่า x

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 A B C D E F 136 x วิธีทำ เนื่องจาก AB // CD จะได้ x +136 = 180 ( ขนาดของมุมภาย ในที่อยู่บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดเส้นขนาน รวมกันเท่ากับ 180 องศา ) x = 180 - 136 ดังนั้น x = 44

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 A FB D E C 72 (x+10) 2) วิธีทำ เนื่องจาก AB // CD จะได้ x +10+72 = 180 ( ขนาดของมุม ภายในที่อยู่บนข้าง เดียวกันของเส้นตัด เส้นขนานรวมกัน เท่ากับ 180 องศา )

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 A FB D E C 72 (x+10) x + 82 = 180 x = 180 - 82 ดังนั้น x = 98

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 ตัวอย่าง จากรูปกำหนดให้ P PQ // RS จงพิสูจน์ว่า R S Q 1234 1 ˆ 3 ˆ =

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 P R S Q 1234 กำหนดให้ PQ // RS มี เป็นเส้นตัด PRPR ต้องการพิสูจน์ว่า พิสูจน์ PQ // RS มี เป็นเส้นตัด PRPR ( กำหนดให้ ) ( ขนาดมุมภายในบน ข้างเดียวกันของ เส้นตัดเส้นขนาน รวมกันเท่ากับ 180 ) 1 ˆ 3 ˆ = 2 ˆ 3 ˆ + = 180 ํ

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 P R S Q 1234 ( ขนาดของมุมตรง ) 2 ˆ 1 ˆ + = 180 ํ จะได้ 2 ˆ 1 ˆ += 2 ˆ 3 ˆ + ( สมบัติของการเท่ากัน ) ดังนั้น 1 ˆ = 3 ˆ ( นำ มาลบทั้งสองข้างของสมการ ) 2 ˆ

14 ครูชนิดา ดวงแข 13

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 4) จากรูปกำหนดให้ ABCD เป็นรูป คางหมูมีด้าน AB ขนานกับด้าน CD ดังรูป จงหาขนาด ของ AB CD 53 71 CDA ˆ และขนาด ของ DCB ˆ

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 กำหนดให้ ABCD เป็นรูป คางหมู AB CD 53 71 AB // CD ต้องการพิสูจน์ และขนาดของ DCB ˆ CDA ˆ ขนาดของ

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 AB CD 53 71 ( ขนาดมุมภายในบน ข้างเดียวกันของ เส้นตัดเส้นขนาน รวมกันเท่ากับ 180 ) พิสูจน์ AB//CD ( เป็นด้านคู่ขนาน ของ คางหมู ) DAB ˆ CDA ˆ += 180 0

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 AB CD 53 71 ( ขนาดมุมภายในบน ข้างเดียวกันของ เส้นตัดเส้นขนาน รวมกันเท่ากับ 180 ) 53 0 + CDA ˆ = 180 0 CDA ˆ = 0 - 53 0 CDA ˆ = 127 0 CBA ˆ DCB ˆ += 180 0 127

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 AB CD 53 71 0 + DCB ˆ = 180 0 DCB ˆ = 0 - 71 0 DCB ˆ = 109 0 ดังนั้น 109

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 จงพิสูจน์ว่า M N LKP A B NMB ˆ PL // MN 5) จากรูปกำหนดให้ = LKM ˆ

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 พิสูจน์ M N LKP A B กำหนดให้ ( กำหนดให้ ) PL // MN ต้องการพิสูจน์ว่า NMB ˆ = LKM ˆ PL // MN

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 M N LKP A B ( ขนาดมุมภายในบน ข้างเดียวกันของเส้นตัด เส้นขนานรวมกันเท่า กับ 180 ) ( ขนาดของมุมตรง ) LKM ˆ NMK ˆ += 180 0 NMK ˆ NMB ˆ += 0

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 M N LKP A B ( สมบัติของการเท่ากัน ) NMB ˆ = LKM ˆ จะได้ LKM ˆ NMK ˆ += NMK ˆ NMB ˆ + ( นำ มาลบทั้งสองข้าง ) NMK ˆ

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 AB C D 7) ในรูปสี่เหลี่ยมมุม ฉากใด ๆ ด้าน ที่อยู่ตรงข้ามกัน ขนานกันหรือ ไม่ เพราะเหตุใด

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 AB C D กำหนดให้ ABCD เป็น รูป มุมฉาก ต้องการพิสูจน์ว่า AB // CD AD // BC

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 AB C D พิสูจน์ ABCD เป็นรูป มุมฉาก ( เป็นมุมของรูปมุมฉากมีขนาด 90) BAD ˆ ABC ˆ += 180 0 BAD ˆ CDA ˆ += 0

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 AB C D ( ขนาดมุมภายในที่อยู่ บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดรวมกัน เท่ากับ 180 องศา ) AD // BC ดังนั้น AB // CD และ

28 ครูชนิดา ดวงแข 27 การบ้าน หน้าที่ 131-132 แบบฝึกหัด ที่ 4.1 ข้อที่ 2 (1-4) ข้อ 3 ข้อ 6


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 บท นิยาม เส้นตรงสองเส้นที่ อยู่บนระนาบ เดียวกัน ขนานกัน ก็ต่อเมื่อ เส้น ตรงทั้งสองเส้นนั้น ไม่ตัดกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google