งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 3 ในการหารากที่สองของจำนวน เต็มบวก เมื่อรากที่สองไม่เป็นจำนวน เต็ม ค่าที่ได้จะเป็น จำนวนอตรรกยะ เพื่อความสะดวก ในการนำไปใช้ จึง ต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 3 ในการหารากที่สองของจำนวน เต็มบวก เมื่อรากที่สองไม่เป็นจำนวน เต็ม ค่าที่ได้จะเป็น จำนวนอตรรกยะ เพื่อความสะดวก ในการนำไปใช้ จึง ต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2

4 3 ในการหารากที่สองของจำนวน เต็มบวก เมื่อรากที่สองไม่เป็นจำนวน เต็ม ค่าที่ได้จะเป็น จำนวนอตรรกยะ เพื่อความสะดวก ในการนำไปใช้ จึง ต้อง หาค่าประมาณของจำนวน อตรรกยะ

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 ในกรณีที่จำนวนที่ต้องการหาราก ที่สอง ใกล้เคียงกับจำนวนที่สามารถ หารากที่สองได้โดยง่าย ก็จะประมาณ รากที่สองของจำนวนนั้น ด้วยรากที่ สองของจำนวนที่ใกล้เคียงนั้น เช่น

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 34 ใกล้เคียงกับ 36 และ = ใกล้เคียงกับ 81 และ = 9 81 ดังนั้น ≈ ดังนั้น ≈ ใกล้เคียงกับ 144 และ = ดังนั้น ≈ 12

7 ครูชนิดา ดวงแข 6

8 7 10 ใกล้เคียงกับ 9 และ = 3 9 ดังนั้น ≈ 3 10 จงหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม 10 1)

9 ครูชนิดา ดวงแข ) 24 ใกล้เคียงกับ 25 และ = 5 25 ดังนั้น ≈ ) 120 ใกล้เคียงกับ 121 และ = ดังนั้น ≈

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 4) ใกล้เคียงกับ 225 และ = ดังนั้น - ≈ -15

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 การประมาณหารากที่สองที่เป็น จำนวนอตรรกยะด้วยจำนวนเต็ม ถ้าต้องการประมาณเป็นทศนิยม จะมีแนวคิดดังตัวอย่างต่อไปนี้

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 จำนวนเต็มบวกสองจำนวนคือ 3 และ 4 แสดงได้ดังนี้ n n 13 เป็นจำนวนอตรรกยะซึ่งอยู่ระหว่าง 13 ตัวอย่าง การหาค่าประมาณของ 13

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 จากตาราง 13 มีค่าใกล้เคียง 9 และ 16 พอๆ กัน แต่ใกล้ 16 มากกว่าเล็กน้อย จึงประมาณ เป็นทศนิยมหนึ่ง ตำแหน่งโดยเริ่มจาก 3.5 แสดงได้ดังนี้ n n 13

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 จากตาราง 13 มีค่าใกล้เคียง มากกว่า จึงประมาณ เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง โดยเริ่ม จาก 3.6 แสดงได้ดังนี้ n n 13

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 จากตาราง 13 มีค่าใกล้เคียง และ พอๆ กัน แต่ใกล้ มากกว่าเล็กน้อยจึงประมาณ เป็น ทศนิยมสามตำแหน่งโดยเริ่มจาก แสดงได้ดังนี้ n n 13

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 จากตาราง 13 มีค่าใกล้เคียง มากกว่า จึงได้ค่าประมาณ ของ เป็น n n ดังนั้น ค่าประมาณของ เป็นทศนิยม สองตำแหน่ง คือ

17 ครูชนิดา ดวงแข 16

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง 7 1) 7 เป็นจำนวนอตรรกยะซึ่งอยู่ระหว่าง จำนวนเต็มบวกสองจำนวนคือ 2 และ 3 แสดงได้ดังนี้ n 7 n

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 จากตาราง 7 มีค่าใกล้เคียง 4 และ 9 พอๆ กัน แต่ใกล้ 9 มากกว่าเล็กน้อย จึงประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยเริ่มจาก 2.5 แสดงได้ดังนี้ n 7 n

20 ครูชนิดา ดวงแข n 7 n จากตาราง 7 มีค่าใกล้เคียงกับ 6.76 มากกว่า 7.29 จึงประมาณ เป็น ทศนิยมสองตำแหน่ง โดยเริ่ม จาก

21 ครูชนิดา ดวงแข n 7 n จากตาราง 7 มีค่าใกล้เคียง มากกว่า จึงได้ค่าประมาณ ของ เป็น 2.65 ตอบ

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 จำนวนเต็มบวกสองจำนวนคือ 4 และ 5 แสดงได้ดังนี้ n n 20 เป็นจำนวนอตรรกยะซึ่งอยู่ระหว่าง 20 2) 20

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 จากตาราง 20 มีค่าใกล้เคียง 16 และ 25 พอๆ กัน แต่ใกล้ 16 มากกว่าเล็กน้อย จึงประมาณ เป็นทศนิยมหนึ่ง ตำแหน่งโดยเริ่มจาก 4.3 แสดงได้ดังนี้ n n 20

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 จากตาราง 20 มีค่าใกล้เคียง มากกว่า เล็กน้อยจึงประมาณ เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง โดย เริ่มจาก 4.45 แสดงได้ดังนี้ n n 20

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 จากตาราง 20 มีค่าใกล้เคียง มากกว่า จึงได้ค่าประมาณ ของ เป็น 4.47 ตอบ n n

26 ครูชนิดา ดวงแข ) 31 เป็นจำนวนอตรรกยะซึ่งอยู่ระหว่าง จำนวนเต็มบวกสองจำนวนคือ 5 และ 6 แสดงได้ดังนี้ n n 31

27 ครูชนิดา ดวงแข n n 31 จากตาราง 31 มีค่าใกล้เคียง 36 มากกว่า 25 เล็กน้อย จึงประมาณ เป็น ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยเริ่มจาก 5.5 แสดงได้ดังนี้ 31

28 ครูชนิดา ดวงแข n n 31 จากตาราง 31 มีค่าใกล้เคียง มากกว่า เล็กน้อย จึงประมาณ เป็น ทศนิยมสองตำแหน่งโดย เริ่มจาก 5.55 แสดงได้ดังนี้ 31

29 ครูชนิดา ดวงแข n 31 n จากตาราง 31 มีค่าใกล้เคียง มากกว่า จึงได้ค่าประมาณ ของ เป็น 5.57 ตอบ

30 ครูชนิดา ดวงแข 29 จำนวนเต็มบวกสองจำนวนคือ 7 และ 8 แสดงได้ดังนี้ n n 53 เป็นจำนวนอตรรกยะซึ่งอยู่ระหว่าง 53 4) 53

31 ครูชนิดา ดวงแข 30 จากตาราง 53 มีค่าใกล้เคียง 49 มากกว่า 64 จึงประมาณ เป็นทศนิยมหนึ่ง ตำแหน่งโดยเริ่มจาก 7.1 แสดงได้ดังนี้ n n 53

32 ครูชนิดา ดวงแข 31 จากตาราง 53 มีค่าใกล้เคียง มากกว่า จึงประมาณ เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง โดยเริ่ม จาก 7.27 แสดงได้ดังนี้ n n 53

33 ครูชนิดา ดวงแข n n 53 จากตาราง 53 มีค่าใกล้เคียง มากกว่า จึงได้ค่าประมาณ ของ เป็น 7.28 ตอบ

34 ครูชนิดา ดวงแข 33 การบ้าน แบบฝึกหัดที่ 2.3 ข หน้าที่ 69 ข้อ 2,3 และ ข้อ 4


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 3 ในการหารากที่สองของจำนวน เต็มบวก เมื่อรากที่สองไม่เป็นจำนวน เต็ม ค่าที่ได้จะเป็น จำนวนอตรรกยะ เพื่อความสะดวก ในการนำไปใช้ จึง ต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google