งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 3 ในการหารากที่สองของจำนวน เต็มบวก เมื่อรากที่สองไม่เป็นจำนวน เต็ม ค่าที่ได้จะเป็น จำนวนอตรรกยะ เพื่อความสะดวก ในการนำไปใช้ จึง ต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 3 ในการหารากที่สองของจำนวน เต็มบวก เมื่อรากที่สองไม่เป็นจำนวน เต็ม ค่าที่ได้จะเป็น จำนวนอตรรกยะ เพื่อความสะดวก ในการนำไปใช้ จึง ต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2

4 3 ในการหารากที่สองของจำนวน เต็มบวก เมื่อรากที่สองไม่เป็นจำนวน เต็ม ค่าที่ได้จะเป็น จำนวนอตรรกยะ เพื่อความสะดวก ในการนำไปใช้ จึง ต้อง หาค่าประมาณของจำนวน อตรรกยะ

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 ในกรณีที่จำนวนที่ต้องการหาราก ที่สอง ใกล้เคียงกับจำนวนที่สามารถ หารากที่สองได้โดยง่าย ก็จะประมาณ รากที่สองของจำนวนนั้น ด้วยรากที่ สองของจำนวนที่ใกล้เคียงนั้น เช่น

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 34 ใกล้เคียงกับ 36 และ = 6 36 79 ใกล้เคียงกับ 81 และ = 9 81 ดังนั้น ≈ 6 3434 ดังนั้น ≈ 9 79 141 ใกล้เคียงกับ 144 และ =12 144 141 ดังนั้น ≈ 12

7 ครูชนิดา ดวงแข 6

8 7 10 ใกล้เคียงกับ 9 และ = 3 9 ดังนั้น ≈ 3 10 จงหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม 10 1)

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 24 2) 24 ใกล้เคียงกับ 25 และ = 5 25 ดังนั้น ≈ 5 24 120 3) 120 ใกล้เคียงกับ 121 และ =11 121 ดังนั้น ≈ 11 120

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 4) - 226 226 ใกล้เคียงกับ 225 และ =15 225 226 ดังนั้น - ≈ -15

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 การประมาณหารากที่สองที่เป็น จำนวนอตรรกยะด้วยจำนวนเต็ม ถ้าต้องการประมาณเป็นทศนิยม จะมีแนวคิดดังตัวอย่างต่อไปนี้

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 จำนวนเต็มบวกสองจำนวนคือ 3 และ 4 แสดงได้ดังนี้ 3 9 1316 4 n n 13 เป็นจำนวนอตรรกยะซึ่งอยู่ระหว่าง 13 ตัวอย่าง การหาค่าประมาณของ 13

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 จากตาราง 13 มีค่าใกล้เคียง 9 และ 16 พอๆ กัน แต่ใกล้ 16 มากกว่าเล็กน้อย จึงประมาณ เป็นทศนิยมหนึ่ง ตำแหน่งโดยเริ่มจาก 3.5 แสดงได้ดังนี้ 13 3 9 16 4 n n 13

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 จากตาราง 13 มีค่าใกล้เคียง 12.96 มากกว่า 13.69 จึงประมาณ เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง โดยเริ่ม จาก 3.6 แสดงได้ดังนี้ 13 3.5 12.25 13.0013.69 3.7 n 3.6 12.96 n 13

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 จากตาราง 13 มีค่าใกล้เคียง 12.9600 และ 13.0321 พอๆ กัน แต่ใกล้ 13.0321 มากกว่าเล็กน้อยจึงประมาณ เป็น ทศนิยมสามตำแหน่งโดยเริ่มจาก 3.605 แสดงได้ดังนี้ 13 3.60 12.9600 13.000013.0321 3.61 n n 13

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 จากตาราง 13 มีค่าใกล้เคียง 13.003236 มากกว่า 12.996025 จึงได้ค่าประมาณ ของ เป็น 3.606 13 3.605 13.00000013.003236 3.606 n 12.996025 13 n ดังนั้น ค่าประมาณของ เป็นทศนิยม สองตำแหน่ง คือ 3.61 13

17 ครูชนิดา ดวงแข 16

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 หาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง 7 1) 7 เป็นจำนวนอตรรกยะซึ่งอยู่ระหว่าง จำนวนเต็มบวกสองจำนวนคือ 2 และ 3 แสดงได้ดังนี้ 2 4 79 3 n 7 n

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 จากตาราง 7 มีค่าใกล้เคียง 4 และ 9 พอๆ กัน แต่ใกล้ 9 มากกว่าเล็กน้อย จึงประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยเริ่มจาก 2.5 แสดงได้ดังนี้ 2 4 79 3 n 7 n

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 2.5 6.25 7 7.29 2.7 n 7 n 2.6 6.76 จากตาราง 7 มีค่าใกล้เคียงกับ 6.76 มากกว่า 7.29 จึงประมาณ เป็น ทศนิยมสองตำแหน่ง โดยเริ่ม จาก 2.63 7

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 2.63 6.9169 7 7.0225 2.65 n 7 n 2.64 6.9696 จากตาราง 7 มีค่าใกล้เคียง 7.0225 มากกว่า 6.9696 จึงได้ค่าประมาณ ของ เป็น 2.65 ตอบ 2.65 7

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 จำนวนเต็มบวกสองจำนวนคือ 4 และ 5 แสดงได้ดังนี้ 4 16 2025 5 n n 20 เป็นจำนวนอตรรกยะซึ่งอยู่ระหว่าง 20 2) 20

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 จากตาราง 20 มีค่าใกล้เคียง 16 และ 25 พอๆ กัน แต่ใกล้ 16 มากกว่าเล็กน้อย จึงประมาณ เป็นทศนิยมหนึ่ง ตำแหน่งโดยเริ่มจาก 4.3 แสดงได้ดังนี้ 20 4 16 2025 5 n n 20

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 จากตาราง 20 มีค่าใกล้เคียง 20.25 มากกว่า 19.36 เล็กน้อยจึงประมาณ เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง โดย เริ่มจาก 4.45 แสดงได้ดังนี้ 20 4.3 18.49 20 20.25 4.5 n 4.4 19.36 n 20

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 จากตาราง 20 มีค่าใกล้เคียง 19.9809 มากกว่า 20.0704 จึงได้ค่าประมาณ ของ เป็น 4.47 ตอบ 4.47 20 4.45 20 20.0704 4.48 n 4.464.47 19.980919.891619.8025 20 n

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 31 3) 31 เป็นจำนวนอตรรกยะซึ่งอยู่ระหว่าง จำนวนเต็มบวกสองจำนวนคือ 5 และ 6 แสดงได้ดังนี้ 5 25 3136 6 n n 31

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 5 25 3136 6 n n 31 จากตาราง 31 มีค่าใกล้เคียง 36 มากกว่า 25 เล็กน้อย จึงประมาณ เป็น ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยเริ่มจาก 5.5 แสดงได้ดังนี้ 31

28 ครูชนิดา ดวงแข 27 5.5 30.25 31.36 31 5.6 n n 31 จากตาราง 31 มีค่าใกล้เคียง 31.36 มากกว่า 30.25 เล็กน้อย จึงประมาณ เป็น ทศนิยมสองตำแหน่งโดย เริ่มจาก 5.55 แสดงได้ดังนี้ 31

29 ครูชนิดา ดวงแข 28 5.55 31 31.0249 5.57 n 31 n 5.56 30.913630.8025 จากตาราง 31 มีค่าใกล้เคียง 31.0249 มากกว่า 30.9136 จึงได้ค่าประมาณ ของ เป็น 5.57 ตอบ 5.57 31

30 ครูชนิดา ดวงแข 29 จำนวนเต็มบวกสองจำนวนคือ 7 และ 8 แสดงได้ดังนี้ 7 49 5364 8 n n 53 เป็นจำนวนอตรรกยะซึ่งอยู่ระหว่าง 53 4) 53

31 ครูชนิดา ดวงแข 30 จากตาราง 53 มีค่าใกล้เคียง 49 มากกว่า 64 จึงประมาณ เป็นทศนิยมหนึ่ง ตำแหน่งโดยเริ่มจาก 7.1 แสดงได้ดังนี้ 53 7 49 5364 8 n n 53

32 ครูชนิดา ดวงแข 31 จากตาราง 53 มีค่าใกล้เคียง 53.29 มากกว่า 51.84 จึงประมาณ เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง โดยเริ่ม จาก 7.27 แสดงได้ดังนี้ 53 7.1 50.41 53 53.29 7.3 n 7.2 51.84 n 53

33 ครูชนิดา ดวงแข 32 7.27 53 53.1441 7.29 n 7.28 52.998452.8529 n 53 จากตาราง 53 มีค่าใกล้เคียง 52.9984 มากกว่า 53.1441 จึงได้ค่าประมาณ ของ เป็น 7.28 ตอบ 7.28 53

34 ครูชนิดา ดวงแข 33 การบ้าน แบบฝึกหัดที่ 2.3 ข หน้าที่ 69 ข้อ 2,3 และ ข้อ 4


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 3 ในการหารากที่สองของจำนวน เต็มบวก เมื่อรากที่สองไม่เป็นจำนวน เต็ม ค่าที่ได้จะเป็น จำนวนอตรรกยะ เพื่อความสะดวก ในการนำไปใช้ จึง ต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google