งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปร่างของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ด. ญ. เชษฐ์ธิดา ธานีคำ ม.2/10 เลขที่ 7 เสนอ ครูสายฝน เอกกันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปร่างของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ด. ญ. เชษฐ์ธิดา ธานีคำ ม.2/10 เลขที่ 7 เสนอ ครูสายฝน เอกกันทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปร่างของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ด. ญ. เชษฐ์ธิดา ธานีคำ ม.2/10 เลขที่ 7 เสนอ ครูสายฝน เอกกันทา

2 สารบัญ ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม

3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง ?? เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การนำเอาเครื่อง คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มาเป็นสถานีบริการ หรือ ที่เรียกว่า เครื่องให้บริการ (Server) และให้ ไมโครคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานต่างๆ เป็น เครื่องใช้บริการ (Client) โดยมีเครือข่าย (Network) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ จากจุดต่างๆ

4 ลักษณะของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายมีอยู่ด้วยกันหลาย ลักษณะ แต่ลักษณะที่นิยมใช้นั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. แบบดาว (Star Network) 2. แบบวงแหวน (Ring Network) 3. แบบบัส (Bus Network) 4. แบบผสม (Hybrid Network)

5 แบบดาว (Star Network) เป็นลักษณะของการต่อ เครือข่ายที่ Work station แต่ละตัวต่อรวมเข้าสู่ ศูนย์กลางสวิตซ์ เพื่อสลับ ตำแหน่งของเส้นทางของ ข้อมูลใด ๆ ในระบบ ดังนั้นใน โทโปโลยีแบบดาว คอมพิวเตอร์จะติดต่อกันได้ ใน 1 ครั้ง ต่อ 1 คู่สถานี เท่านั้น เมื่อสถานีใดต้องการ ส่งข้องมูลมันจะส่งข้อมูลไป ยังศูนย์กลางสวิทซ์ก่อน เพื่อ บอกให้ศูนย์กลางสวิตซ์มัน สลับตำแหน่งของคู่สถานีไป ยังสถานีที่ต้องการติดต่อด้วย ดังนั้นข้อมูลจึงไม่เกิดการชน กันเอง ทำให้การสื่อสารได้ รวดเร็ว เมื่อสถานีใดสถานี หนึ่งเสีย ทั้งระบบจึงยังคงใช้ งานได้ ในการค้นหา ข้อบกพร่องจุดเสียต่างๆ จึง หาได้ง่ายตามไปด้วย แต่ก็มี ข้อเสียที่ว่าต้องใช้ งบประมาณสูงในการติดตั้ง ครั้งแรก ลักษณะการเชื่อมต่อก็จะเป็น ดังรูป

6 แบบวงแหวน (Ring Network) ได้ถูกออกแบบให้ใช้ Media Access Units (MAU) ต่อรวมกันแบบ เรียงลำดับเป็นวงแหวน แล้วจึงต่อคอมพิวเตอร์ (PC) ที่เป็น Workstation หรือ Server เข้ากับ MAU ใน MAU 1 ตัวจะ สามารถต่อออกไปได้ถึง 8 สถานี เมื่อสถานีถัดไป นั้นรับรู้ว่าต้องรับข้อมูล แล้วมันจึงส่งข้อมูลกลับ เป็นการตอบรับ เมื่อ สถานีที่จะส่งข้อมูล ได้รับสัญญาณตอบรับ แล้ว มันจึงส่งข้อมูลครั้ง แรก แล้วมันจะลบข้อมูล ออกจากระบบ เพื่อให้ ได้ใช้ข้อมูลอื่นๆ ต่อไป วงแหวนจะได้ทำงาน ทั้งหมดซึ่งจะคอยเป็น ผู้รับและผู้ส่งแล้วยังเป็น รีพีทเตอร์ในตัวอีกด้วย ลักษณะการเชื่อมต่อก็จะ เป็นดังรูป

7 แบบบัส (Bus Network) เป็นลักษณะของการนำ เครื่องคอมพิวเตอร์มา เชื่อมต่อเป็นระบบเครือข่าย ด้วยสายเคเบิลยาว ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโดยมี คอนเน็คเตอร์ในการเชื่อมต่อ โดยลักษณะของการส่งหรือ รับข้อมูลจะเป็นการส่งข้อมูล ทีละเครื่องในช่วงเวลาหนึ่งๆ เท่านั้นจากนั้นเครื่อง ปลายทางก็จะส่งสัญญาณ ข้อมูลกลับมา และในการ เชื่อมต่อในระบบ Bus นี้ จะต้องมี T-Connector ที่ เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ และมี Terminator เป็น อุปกรณ์ปิดปลาย สายสัญญาณของทั้งระบบ ลักษณะการเชื่อมต่อก็จะ เป็นดังรูป

8 แบบผสม (Hybrid Network) เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ ผสมผสานระหว่าง รูปแบบต่างๆหลายๆ แบบเข้าด้วยกัน คือ จะมี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ย่อยหลายๆเครือข่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิ - ภาพสูงสุดในการทำงาน เครือข่ายบริเวณกว้าง เป็นตัวอย่างเครือข่าย ผสมที่พบเห็นกันมาก ที่สุด เครือข่ายแบบนี้จะ เชื่อมต่อเครือข่ายเล็ก - ใหญ่ หลากหลายแบบ เข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย เดียว ซึ่งเครือข่ายที่ถูก เชื่อมต่ออาจจะอยู่ห่าง กันคนละจังหวัด หรือ อาจจะอยู่คนละประเทศ ก็เป็นได้ ลักษณะการเชื่อมต่อก็จะ เป็นดังนี้


ดาวน์โหลด ppt รูปร่างของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ด. ญ. เชษฐ์ธิดา ธานีคำ ม.2/10 เลขที่ 7 เสนอ ครูสายฝน เอกกันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google