งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปร่างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปร่างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปร่างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จัดทำโดย ด.ญ.เชษฐ์ธิดา ธานีคำ ม.2/10 เลขที่ 7 เสนอ ครูสายฝน เอกกันทา

2 สารบัญ ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม

3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง??
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การนำเอาเครื่อง คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มาเป็นสถานีบริการ หรือที่เรียกว่า เครื่องให้บริการ(Server) และให้ ไมโครคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานต่างๆ เป็น เครื่องใช้บริการ(Client) โดยมีเครือข่าย(Network) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จากจุดต่างๆ 

4 ลักษณะของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อเครือข่ายมีอยู่ด้วยกันหลาย ลักษณะ แต่ลักษณะที่นิยมใช้นั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 ลักษณะ ได้แก่ แบบดาว (Star Network) แบบวงแหวน (Ring Network) แบบบัส (Bus Network) แบบผสม (Hybrid Network)

5 แบบดาว (Star Network) ลักษณะการเชื่อมต่อก็จะเป็น ดังรูป
  เป็นลักษณะของการต่อ เครือข่ายที่ Work station แต่ละ ตัวต่อรวมเข้าสู่ศูนย์กลาง สวิตซ์ เพื่อสลับตำแหน่ง ของเส้นทางของข้อมูลใด ๆ ในระบบ ดังนั้นในโทโปโล ยีแบบดาว คอมพิวเตอร์จะ ติดต่อกันได้ใน 1 ครั้ง ต่อ 1 คู่สถานีเท่านั้น เมื่อสถานี ใดต้องการส่งข้องมูลมันจะ ส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลาง สวิทซ์ก่อน เพื่อบอกให้ ศูนย์กลางสวิตซ์มันสลับ ตำแหน่งของคู่สถานีไปยัง สถานีที่ต้องการติดต่อด้วย ดังนั้นข้อมูลจึงไม่เกิดการชน กันเอง ทำให้การสื่อสารได้ รวดเร็ว เมื่อสถานีใดสถานี หนึ่งเสีย ทั้งระบบจึงยังคง ใช้งานได้ ในการค้นหา ข้อบกพร่องจุดเสียต่างๆ จึง หาได้ง่ายตามไปด้วย แต่ก็ มีข้อเสียที่ว่าต้องใช้ งบประมาณสูงในการติดตั้ง ครั้งแรก ลักษณะการเชื่อมต่อก็จะเป็น ดังรูป

6 แบบวงแหวน (Ring Network)
ได้ถูกออกแบบให้ใช้ Media Access Units (MAU) ต่อ รวมกันแบบเรียงลำดับ เป็นวงแหวน แล้วจึงต่อ คอมพิวเตอร์ (PC) ที่เป็น Workstation หรือ Server เข้ากับ MAU ใน MAU 1 ตัวจะสามารถต่อออกไป ได้ถึง 8 สถานี เมื่อ สถานีถัดไปนั้นรับรู้ว่า ต้องรับข้อมูล แล้วมัน จึงส่งข้อมูลกลับเป็นการ ตอบรับ เมื่อสถานีที่จะ ส่งข้อมูลได้รับสัญญาณ ตอบรับแล้ว มันจึงส่ง ข้อมูลครั้งแรก แล้วมัน จะลบข้อมูลออกจาก ระบบ เพื่อให้ได้ใช้ ข้อมูลอื่นๆ ต่อไป วง แหวนจะได้ทำงาน ทั้งหมดซึ่งจะคอยเป็น ผู้รับและผู้ส่งแล้วยังเป็น รีพีทเตอร์ในตัวอีกด้วย ลักษณะการเชื่อมต่อก็จะ เป็นดังรูป

7 แบบบัส (Bus Network) เป็นลักษณะของการนำ เครื่องคอมพิวเตอร์มา เชื่อมต่อเป็นระบบเครือข่าย ด้วยสายเคเบิลยาว ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโดยมี คอนเน็คเตอร์ในการ เชื่อมต่อโดยลักษณะของ การส่งหรือรับข้อมูลจะเป็น การส่งข้อมูลทีละเครื่องใน ช่วงเวลาหนึ่งๆเท่านั้น จากนั้นเครื่องปลายทางก็จะ ส่งสัญญาณข้อมูลกลับมา และในการเชื่อมต่อในระบบ Busนี้จะต้องมี T-Connector ที่ เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ และมี Terminator เป็นอุปกรณ์ ปิดปลายสายสัญญาณของ ทั้งระบบ ลักษณะการเชื่อมต่อก็จะ เป็นดังรูป

8 แบบผสม (Hybrid Network)
  เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ ผสมผสานระหว่าง รูปแบบต่างๆหลายๆแบบ เข้าด้วยกัน คือ จะมี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ย่อยหลายๆเครือข่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิ- ภาพสูงสุดในการทำงาน เครือข่ายบริเวณกว้าง เป็นตัวอย่างเครือข่าย ผสมที่พบเห็นกันมาก ที่สุด เครือข่ายแบบนี้ จะเชื่อมต่อเครือข่าย เล็ก-ใหญ่ หลากหลาย แบบเข้าด้วยกันเป็น เครือข่ายเดียว ซึ่ง เครือข่ายที่ถูกเชื่อมต่อ อาจจะอยู่ห่างกันคนละ จังหวัด หรือ อาจจะ อยู่คนละประเทศก็ เป็นได้ ลักษณะการเชื่อมต่อก็จะ เป็นดังนี้


ดาวน์โหลด ppt รูปร่างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google