งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการใช้ ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้า กระแสสลับของนักเรียน ชั้น ปวช. 2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการใช้ ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้า กระแสสลับของนักเรียน ชั้น ปวช. 2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการใช้ ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้า กระแสสลับของนักเรียน ชั้น ปวช. 2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน และการทดสอบซ้ำ ผู้วิจัย : นายทศพร ชัยนุรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค )

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนรายวิชาวงจรไฟฟ้า 2 ของนักเรียนระดับ ปวช.2 ในการลงปฏิบัติ นักเรียนจะต้องใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะ ออสซิลโลสโคป จากข้อมูลปัญหาการใช้ออสซิลโลสโคป ของนักเรียน ปวช.2 ส่วนใหญ่จะใช้ ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้าไม่ถูกต้อง

3 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงมีความ สนใจที่จะปรับวิธีการสอนเพื่อแก้ปัญหาการ ใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้า โดย ใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนและการทดสอบ ซ้ำ ของนักเรียน ปวช.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค ) ให้มี ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และเกิดทักษะใน การออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้าอย่าง ถูกต้อง

4 วัตถุประสงค์ เพื่อ แก้ปัญหาการใช้ ออสซิลโลสโคป วัดสัญญาณ ไฟฟ้า ของนักเรียน ปวช.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค ) ให้มีทักษะการใช้งานอย่าง ถูกต้อง

5 คะแนน X SD DSDd tSig. ก่อนเรียน 3.59381.66287 2.1875 0 0.6444619.201*0.000 หลังเรียน 5.78131.38504 ตารางที่ 1 การทดสอบครั้งที่ 1 จากตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์ความ แตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลัง เรียน ด้วย สถิติ t – test พบว่าค่า t คำนวณ 19.201 สูงกว่าค่า t ตาราง แสดงว่าคะแนน สอบหลังเรียน สูงกว่า คะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

6 คะแนน X SD DSDd tSig. ก่อนเรียน 5.75001.883721.68751.090658.753*0.000 หลังเรียน 7.43751.70270 ตารางที่ 2 การทดสอบครั้งที่ 2 จากตารางที่ 2 จากการวิเคราะห์ความ แตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลัง เรียน ด้วย สถิติ t – test พบว่าค่า t คำนวณ 8.753 สูงกว่าค่า t ตาราง แสดงว่าคะแนน สอบหลังเรียน สูงกว่า คะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7 คะแนน X SD DSDd tSig. ก่อนเรียน 7.40631.948691.156251.110345.891*0.000 หลังเรียน 8.56251.54372 ตารางที่ 3 การทดสอบครั้งที่ 3 จากตารางที่ 3 จากการวิเคราะห์ความ แตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลัง เรียน ด้วย สถิติ t – test พบว่าค่า t คำนวณ 5.891 สูงกว่าค่า t ตาราง แสดงว่าคะแนน สอบหลังเรียน สูงกว่า คะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

8 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้ ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้า วิชา วงจรไฟฟ้า 2 ซึ่งใช้กับนักศึกษาระดับ ปวช.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 32 คน สูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการทดสอบซ้ำหลายครั้ง ซึ่งการวิจัยใช้วิธีการทดสอบซ้ำ จำนวน 3 ครั้ง เป็นระยะเวลาที่ห่างกัน 1 เดือน ผลการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ คือ ระดับ 0.05


ดาวน์โหลด ppt วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการใช้ ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้า กระแสสลับของนักเรียน ชั้น ปวช. 2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google