งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 ถ้าเส้นตรงสอง เส้น ขนาน กันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้ง จะมีขนาดเท่ากัน ทฤษฎีบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 ถ้าเส้นตรงสอง เส้น ขนาน กันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้ง จะมีขนาดเท่ากัน ทฤษฎีบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 ถ้าเส้นตรงสอง เส้น ขนาน กันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้ง จะมีขนาดเท่ากัน ทฤษฎีบท

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 A P B D Q C QPA ˆ PQD ˆ = และ QPB ˆ PQC ˆ = จะได้ว่า จากรูป AB // CDPQ เป็นเส้นตัด,

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 ถ้าเส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมี เส้นตัด แล้วขนาดมุม ภายในที่อยู่ บนข้างเดียวกันของ เส้นตัดรวมกัน เป็น 180 องศา 1 2 3 4 A PB DQ C 1 ˆ 2 ˆ + = 180 ํ 3 ˆ 4 ˆ +

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 p Q 1 2 3 4 B A C D AB // CD แล้ว ถ้า AB และ CD PQ เป็นเส้นตัด มี 1 ˆ 2 ˆ + = 180 ํ 3 ˆ 4 ˆ + หรือ ทำให้

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 5) จากรูป กำหนดให้ BA // DE A B C D E 115 105 F ถ้า CBA ˆ = 115 0 DCB ˆ = 105 0 และ จงหาขนาดของ EDC ˆ

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 AB C D E 115 105 สร้างเพื่อการพิสูจน์ ลาก CF // BA F BA // DE กำหนดให้ CBA ˆ = 115 0 DCB ˆ = 105 0 และ ต้องการพิสูจน์ ขนาดของ EDC ˆ

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 ( ขนาดมุมภายในบนข้างเดียวกันของ เส้นตัดเส้นขนานรวมกันเท่ากับ 180 ) AB C D E 115 105 F CBA ˆ FCB ˆ += 180 0 พิสูจน์ ( กำหนดให้ ) BA // CF

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 ( กำหนดให้ ) AB C D E 115 105 F FCB ˆ += 180 0 115 0 FCB ˆ = 180 0 115 0 - DCB ˆ = 105 0 FCB ˆ = 65 0

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 A B C D E 115 105 F DCF ˆ = DCB ˆ - FCB ˆ 65 0 105 0 = - DCF ˆ = 40 0

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 ( เส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมี เส้นตัด แล้วมุมแย้งมี ขนาดเท่ากัน ) A B C D E 115 105 F DCF ˆ = EDC ˆ ดังนั้ น EDC ˆ = 40 0 ( สมบัติการ เท่ากัน ) ( กำหนดให้ ) CF // ED

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 5) จากรูป กำหนดให้ BA // DE A B C D E 115 105 F ถ้า CBA ˆ = 115 0 DCB ˆ = 105 0 และ จงหาขนาดของ EDC ˆ

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 A B C D E 115 105 F สร้างเพื่อการพิสูจน์ ลาก CF BA // DE กำหนดให้ CBA ˆ = 115 0 DCB ˆ = 105 0 และ ต้องการพิสูจน์ ขนาดของ EDC ˆ

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 A B C D E 115 105 F ( ขนาดมุมภายในบนข้างเดียวกันของ เส้นตัดเส้นขนานรวมกันเท่ากับ 180 ) CBA ˆ CFD ˆ += 180 0 พิสูจน์ ( กำหนดให้ ) BA // ED

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 A B C D E 115 105 F CFD ˆ += 180 0 115 0 CFD ˆ = 180 0 115 0 - CFD ˆ = 65 0

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 A B C D E 115 105 F FCD ˆ += 180 0 105105 0 DCB ˆ FCD ˆ += 0 ( ขนาดของมุมตรง ) FCD ˆ = 180 0 105105 0 - FCD ˆ = 7575 0 75

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 A B C D E 115 105 F ( ผลบวกของมุมภายใน EDC ˆ CFD ˆ += 180 0 DCF ˆ + รูปสามเหลี่ยม ) EDC ˆ += 180 0 + 7575 0 6565 0 EDC ˆ -= 0 - 7575 0 6565 0 EDC ˆ = 40 0 75 65 40

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 6) กำหนดให้ CBA ˆ = EDC ˆ และ AB // CD จงพิสูจน์ว่า BC // DE A B D C E

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 กำหนดให้ CBA ˆ = EDC ˆ ต้องการพิสูจน์ว่า BC // DE AB // CD และ A B D C E

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 พิสูจน์ AB // CD ( กำหนดให้ ) ( เส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้น ตัด แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน ) CBA ˆ = BCD ˆ A B D C E

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 ( เส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้น ตัด แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน ) DCB ˆ = CDE ˆ ดังนั้น CBA ˆ = CDE ˆ ( สมบัติการเท่ากัน ) A B D C E BC // DE เนื่องจาก ( กำหนดให้ )

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 A B CD E F 8) จากรูป กำหนดให้ ABCD เป็น รูป ด้านขนาน E เป็นจุดกึ่งกลาง ของด้าน AB จงพิสูจน์ว่า DE = FE

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 A B CD E F กำหนดให้ ABCD เป็นรูป ด้านขนาน E เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB ต้องการพิสูจน์ว่า DE = FE

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 A B CD E F พิสูจน์ ( เส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้น ตัด แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน ) AD // FC ( กำหนดให้ ) DAE ˆ = FBE ˆ

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 A B CD E F AE = BE ( กำหนดให้ ) ( เส้นตรงสองเส้นตัดกัน แล้วมุมตรง ข้ามมีขนาดเท่ากัน ) DEA ˆ = FEB ˆ

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 A B CD E F จะได้  ADE  BFE ( ม. ด. ม. ) ดังนั้น DE = FE ( ด้านคู่ที่สมนัยกันของ  ที่เท่ากัน ทุกประการ จะยาวเท่ากัน )

28 ครูชนิดา ดวงแข 27 9) จากรูปกำหนดให้ และ AF = BG AE // HB จงพิสูจน์ว่า FE = GH FE // HG A B G F E H

29 ครูชนิดา ดวงแข 28 กำหนดให้ และ AF = BG ต้องการพิสูจน์ว่า FE = GH AE // HB, FE // HG A B G F E H

30 ครูชนิดา ดวงแข 29 A B G F E H พิสูจน์ AE // HB ( กำหนดให้ ) FAE ˆ = GBH ˆ ( เส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้น ตัด แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน ) AF = BG ( กำหนดให้ )

31 ครูชนิดา ดวงแข 30 A B G F E H เนื่องจาก FE // HG ( กำหนดให้ ) GFE ˆ = FGH ˆ ( เส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้น ตัด แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน ) ( ขนาดของมุมตรง ) EFA ˆ GFE ˆ += 180 0

32 ครูชนิดา ดวงแข 31 A B G F E H ( ขนาดของมุมตรง ) HGB ˆ FGH ˆ += 180 0 EFA ˆ GFE ˆ += HGB ˆ FGH ˆ + ( สมบัติการเท่ากัน ) EFA ˆ = HGB ˆ ดังนั้น ( นำ และ ที่มีขนาดเท่ากัน GFE ˆ FGH ˆ มาลบทั้งสองข้างสมการ )

33 ครูชนิดา ดวงแข 32 A B G F E H ดังนั้น FE = GH จะได้  AFE  BGH ( ม. ด. ม. ) ( ด้านคู่ที่สมนัยกันของ  ที่เท่ากัน ทุกประการ จะยาวเท่ากัน )

34 ครูชนิดา ดวงแข 33 การบ้าน แบบฝึกหั ด 4.2 ก หน้าที่ 137 ข้อที่ 1,2,3,7


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 ถ้าเส้นตรงสอง เส้น ขนาน กันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้ง จะมีขนาดเท่ากัน ทฤษฎีบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google