งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 7. จากรูป กำหนดให้  ABC เป็น รูป  หน้าจั่วมี AC = BC และ จงพิสูจน์ว่า แบ่งครึ่ง CE//AB CE มุม ACD A B CD E.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 7. จากรูป กำหนดให้  ABC เป็น รูป  หน้าจั่วมี AC = BC และ จงพิสูจน์ว่า แบ่งครึ่ง CE//AB CE มุม ACD A B CD E."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 7. จากรูป กำหนดให้  ABC เป็น รูป  หน้าจั่วมี AC = BC และ จงพิสูจน์ว่า แบ่งครึ่ง CE//AB CE มุม ACD A B CD E

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 เนื่องจาก  ABC เป็น  หน้าจั่ว A B CD E เนื่องจาก CE//AB ( มุมที่ฐาน  หน้า จั่วมีขนาด เท่ากัน ) จะ ได้ BAC ˆ = ABC ˆ BAC ˆ = ECA ˆ ( เส้นตรงคู่หนึ่งขนาน กันและมีเส้นตัด จะทำ ให้มุมแย้งมีขนาด เท่ากัน )

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 A B CD E ( มุมภายนอกและ มุมภายในที่อยู่บน ข้างเดียวกันของเส้น ตัดมีขนาดเท่ากัน ) ( สมบัติการเท่ากัน ) CBA ˆ = ECA ˆ จะได้ แบ่งครึ่ง CE DCA ˆ จะ ได้ ECA ˆ = DCE ˆ

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 8. จากรูป กำหนดให้  ABC เป็น รูป  ใดๆ จงพิสูจน์ ว่าขนาดของมุม ภายนอก  ABC รวมกันเท่ากับ 360 องศา A C B 1 2 3 4 6 5

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 A C B 1 2 3 4 6 5  ABC เป็นรูป สามเหลี่ยมใดๆ 1 ˆ = 180 0 4 ˆ + 2 ˆ = 0 5 ˆ + ( ขนาดของมุมตรง ) 3 ˆ = 180 0 6 ˆ + 1 ˆ 4 ˆ + ( ) + 2 ˆ 5 ˆ + ( ) + 3 ˆ 6 ˆ + ( ) ( สมบัติการเท่ากัน ) 540 0 = = 180 0 + 0 + 0

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 A C B 1 2 3 4 6 5 = 180 0 2 ˆ 1 ˆ ++ 3 ˆ 0 5 ˆ 4 ˆ + ( ) + 6 ˆ - = 540 0 ( สมบัติของการเท่ากัน ) ( ขนาดของมุมภายใน ทั้งสามของรูป  รวม กันเท่ากับ ) 180 0 5 ˆ 4 ˆ + ( ) + 6 ˆ = 360 0 จะได้ ดังนั้นมุมภายนอกของ  รวมกัน 360 0

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 9. รูปดาวหกแฉกตามตัวอย่างดังรูปมี มุมภายในที่จุดยอด 6 มุม คือ และ A, ˆ B ˆ C, ˆ D, ˆ E, ˆ F ˆ จงพิสูจน์ว่าขนาด ของมุมภายในที่จุด ยอดทั้งหกมุมของ รูปดาวแฉกใดๆรวม กันเท่ากับ 360 0 A E C D B F

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 A E C D B F เนื่องจาก C ˆ A+ ˆ B+ ˆ 0 = 180 ( ขนาดของมุมภาย ในทั้งสามของรูป  รวมกันเท่ากับ 180) 0 และ F ˆ D+ ˆ E+ ˆ 0 = 180 จะได้ C+ ˆ A+ ˆ B+ ˆ 0 = 180 F ˆ D+ ˆ E+ ˆ 0 + 180 0 =360 ( สมบัติการเท่ากัน )

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 A E C D B F ดังนั้น ขนาดของมุมภายในที่จุดยอด ทั้งหกมุมของรูปดาวหกแฉกใดๆรวม 0 360 กันเท่ากับ

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 10. จากรูป กำหนดให้  ABC เป็น รูป  หน้าจั่วมี เป็นฐาน BC//ED, BC EG = DF EAB ˆ = DAC ˆ จงพิสูจน์ว่า AE = AD A B E GF D C และ

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 เนื่องจาก  ABC เป็น  หน้าจั่ว A B E GF D C 12 4 65 3 ( มุมที่ฐาน  หน้า จั่วมีขนาด เท่ากัน ) เนื่องจาก BC//ED ( กำหนดให้ ) 2 ˆ 1 ˆ = จะได้ 3 ˆ 1 ˆ = 4 ˆ 2 ˆ = และ ( ถ้าเส้นตรงสองเส้น ขนานกันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้งมีขนาด เท่ากัน )

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 A B E GF D C 12 4 65 3 ( สมบัติของการเท่ากัน ) 4 ˆ 3 ˆ = ดังนั้น ( กำหนดให้ ) 5 ˆ 3 ˆ + 6 ˆ 4 ˆ + = = 180 0 ( ขนาดของมุมตรง ) 6 ˆ 5 ˆ = จะได้ ( สมบัติของการเท่ากัน ) EAB ˆ = DAC ˆ EG = DF ( กำหนดให้ )

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 A B E GF D C 12 4 65 3 ดังนั้น  AEG   ADF ( ม. ม. ด.) นั่นคือ AE = AD ( ด้านคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยม ที่เท่ากันทุกประการ จะยาวเท่ากัน )

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 เนื่องจาก  ABC เป็น  หน้าจั่ว A B E GF D C 12 43 ( มุมที่ฐาน  หน้า จั่วมีขนาด เท่ากัน ) เนื่องจาก BC//ED ( กำหนดให้ ) 2 ˆ 1 ˆ = จะได้ 1 ˆ 3 ˆ = 2 ˆ 4 ˆ = และ ( มุมภายนอกและมุม ภายในที่อยู่บน ข้างเดียวกันของเส้น ตัดมีขนาดเท่ากัน ) 56

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 A B E GF D C 12 4 65 3 5 ˆ 3 ˆ + 6 ˆ 4 ˆ + = = 180 0 ( ขนาดของมุมตรง ) 6 ˆ 5 ˆ = จะได้ ( สมบัติของการเท่ากัน ) EG = DF ( กำหนดให้ ) AG = AF ( เป็นด้านของ  หน้าจั่ว AGF เพราะ ) 4 ˆ 3 ˆ =

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 A B E GF D C 12 4 65 3 ดังนั้น  AEG   ADF ( ด. ม. ด.) นั่นคือ AE = AD ( ด้านคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยม ที่เท่ากันทุกประการ จะยาวเท่ากัน )

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 1. จากรูป AB//CD//EF หาค่า x และ y A B EF D y x C 70 60 110 x = 110 0 y = 60 0

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 2. จากรูป A เท่ากับกี่องศา a 30 70 50 a = 50 0 30 50 20

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 3. จากรูป AB//CD หาขนาด A M C D B 8070 F 80 70 CMA ˆ CMA ˆ = 150 0

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 4. จากรูป PQ//RS มี AB และ AC เป็นเส้นตัด จงหาขนาดของ CAB ˆ BCS AQP R 145 80 100 45 CMA ˆ = 45 0

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 5. จากรูป AB//CD แล้ว x มีค่าเท่าใด C E D A B x 30 130 50 100 80 x = 80 0

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 6. จงหาค่า x, y จากรูปที่กำหนดให้ A B D E G C F 140 105 45 x y 40 75 65 80 x = 65 0 y = 80 0

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 7. จากรูป AB//ED ค่า x, y เป็นเท่าใด A E D B G F y 35 x 41 29 75 64 x = 64 0 y = 70 0 70

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 8. ถ้า AB//CD ค่า x เป็นเท่าไร A CF D B E x+3 4x+7 (4x+7)+(x+3) = 180 5x = 180 -10 5x = 170 x = 34 x+3 P Q

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 9. จากรูป AB//CD ค่า x, y เป็นเท่าใด BA DC x+5 2y-10 85 y (x+5)+85 = 180 x+90 = 180 x = 180 - 90 x = 90

28 ครูชนิดา ดวงแข 27 BA DC x+5 2y-10 85 y y = 2y-10+y = 180 3y-10 = 180 3y = 180+10 3y = 190 y = 3 1 63 3 190

29 ครูชนิดา ดวงแข 28 10. จากรูป AB//CP,BE//PQ หาค่า x, y A BDE QP C x+20 x+2y 73 x+20 = 73 x = 73-20 x = 53 x+2y = x+20 53+2y = 53+20 2y = 73-53 2y = 20 y = 10

30 ครูชนิดา ดวงแข 29 11. จากรูป AB//CD ค่า x เป็นเท่าใด A E BF C D 2x 30 40 x = 5 0 40 140 2x+30+140 = 180 2x+170 = 180 2x = 180 -170 2x = 10

31 ครูชนิดา ดวงแข 30 12. ถ้า AB//CD แล้ว x+y เท่ากับกี่องศา AB E DC 36 81 y x z y = 180 - 36 - 81 y = 63 ดังนั้น x+y = 36 + 63 = 99 81 x = 180 - y - z x = 180 - 63 - 81 x = 36 63 36 z = 81


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 7. จากรูป กำหนดให้  ABC เป็น รูป  หน้าจั่วมี AC = BC และ จงพิสูจน์ว่า แบ่งครึ่ง CE//AB CE มุม ACD A B CD E.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google