งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 การขยาย ย่านวัดแรงดัน ไฟฟ้าของ โวลต์มิเตอร์ หน่วยที่ 5แผ่นที่ 5-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ มงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 การขยาย ย่านวัดแรงดัน ไฟฟ้าของ โวลต์มิเตอร์ หน่วยที่ 5แผ่นที่ 5-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ มงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 การขยาย ย่านวัดแรงดัน ไฟฟ้าของ โวลต์มิเตอร์ หน่วยที่ 5แผ่นที่ 5-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

2 แผ่นที่ 5-2หน่วยที่ 5 ถ้านำโวลต์มิเตอร์ขนาด 1 V ไปวัดแรงดันไฟฟ้าที่มีค่า มากกว่า 1 V จะสามารถ ทำ ได้หรือไม่ และถ้าได้ จะต้อง ทำอย่างไรบ้าง ? V COM+ ~ เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

3 แผ่นที่ 5-3หน่วยที่ 5 การขยายย่านวัดของโวลต์ มิเตอร์ มีหลักการอย่างไร ? นำตัวต้านทานไฟฟ้าต่อ อนุกรม (Series: R s ) กับ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวด เคลื่อนที่ RmRm RsRs ImIm VmVm เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

4 แผ่นที่ 6-3หน่วยที่ 6 I m : V m : R m หมายถึงอะรไ ? I m : กระแสไฟฟ้าที่ทำให้เข็มชี้ เต็มสเกล เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดกระแสไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ V m : แรงดันไฟฟ้าที่ทำให้ เข็มชี้เต็มสเกล R m : ความต้านทานไฟฟ้าของ ขดลวดเคลื่อนที่ RmRm RsRs ImIm VmVm

5 แผ่นที่ 5-4หน่วยที่ 5 ขนาดความต้านทานไฟฟ้าที่ ใช้ในการขยายย่านวัดของ โวลต์มิเตอร์หาค่าได้อย่างไร ? R s = V s / I s RmRm RsRs ImIm VmVm R s = (V t - V m ) / I m เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

6 วงจรการขยายย่านวัดชนิด หลายย่านวัดของโวลต์ มิเตอร์ มีลักษณะอย่างไร ? แผ่นที่ 5-5 ข้อดีคือถ้าตัวต้านทานไฟฟ้า ย่านวัดใดเสีย ย่านวัดอื่นๆ ยังสามารถใช้งานได้ หน่วยที่ 5 1. ตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแยกกัน อย่างอิสระ RmRm 100V R s2 R s1 ImIm 10V เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

7 แผ่นที่ 5-6 ข้อเสีย คือ ถ้าย่านวัดด้านใน เสียย่านวัดอื่นๆ ทางด้านนอก ไม่สามารถใช้งานได้ RmRm 10V100V R s1 R s2 ImIm หน่วยที่ 5 2. ตัวต้านทานไฟฟ้าต่ออนุกรม กันทุกตัว เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

8 ความต้านทานไฟฟ้าที่ใช้ใน การขยายย่านวัดฯ ชนิดหลาย ย่านวัดหาค่าได้อย่างไร ? แผ่นที่ 5-7 R s1 = (V t1 - V m ) / I m หน่วยที่ 5 1. ตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแยกกัน อย่างอิสระ R s2 = (V t2 - V m ) / I m RmRm R s2 R s1 ImIm V t1 V t2 VmVm เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

9 แผ่นที่ 5-8หน่วยที่ 5 2. ตัวต้านทานไฟฟ้าต่ออนุกรม กันทุกตัว R s1 = (V t1 - V m ) / I m R s2 = (V t2 - V t1 ) / I m RmRm V t1 R s1 R s2 ImIm V t2 VmVm เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 การขยาย ย่านวัดแรงดัน ไฟฟ้าของ โวลต์มิเตอร์ หน่วยที่ 5แผ่นที่ 5-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ มงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google