งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 ถ้าเส้นตรงสอง เส้นขนานกัน และมีเส้นตัด แล้ว มุมภายนอก และ มุมภายใน ที่ อยู่ตรงข้าม บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัด มีขนาดเท่ากัน ทฤษฎีบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 ถ้าเส้นตรงสอง เส้นขนานกัน และมีเส้นตัด แล้ว มุมภายนอก และ มุมภายใน ที่ อยู่ตรงข้าม บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัด มีขนาดเท่ากัน ทฤษฎีบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 ถ้าเส้นตรงสอง เส้นขนานกัน และมีเส้นตัด แล้ว มุมภายนอก และ มุมภายใน ที่ อยู่ตรงข้าม บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัด มีขนาดเท่ากัน ทฤษฎีบท

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 AB D Q P C 12 56 จะได้ ว่า 1 ˆ 5 ˆ = 7 ˆ 3 ˆ = AB // CD,PQ จาก รูป เป็นเส้น ตัด 8 43 7 2 ˆ 6 ˆ = 8 ˆ 4 ˆ =

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 4. จากรูปกำหนดให้ ถ้า A AB//CD B F E CD 104 52 G CEA ˆ = 104 0 และ FAB ˆ = 52 0 จงหาขนาดของ DCE ˆ

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 AB F E CD 104 52 G CEA ˆ = 104 0 และ กำหนดให้ AB//CD, FAB ˆ = 52 0 หาขนาดของ DCE ˆ ต้องการพิสูจน์ สร้างเพื่อการพิสูจน์ ลาก EG//AB//CD

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 ABF E CD 104 52 G จะได้ BAF ˆ = GEA ˆ ( ถ้า เส้นตรงสองเส้น ขนาน กันและมีเส้นตัด แล้ว มุมภายนอกและ มุมภายในที่อยู่ตรง ข้ามบนข้างเดียว กันของเส้นตัดมีขนาด เท่ากัน ) GEA ˆ = 52 0 ( สมบัติการเท่ากัน )

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 AB F E CD 104 52 G ( มุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัด เส้นขนานรวมกันเท่ากับ 180 องศา ) CEA ˆ = 104 0 GEA ˆ CEG ˆ += 0 CEG ˆ += 0 52 0 CEG ˆ = 104 0 52 0 - CEG ˆ = 0 CEG ˆ DCE ˆ += 180 0 52

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 AB F E CD 104 52 G DCE ˆ += 180 0 52 0 DCE ˆ = 180 0 52 0 - DCE ˆ = 128 0 52

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 6. จากรูปกำหนดให้ ABCD เป็น คางหมูมี A AB//CD B DC E (2x-17) (x+48) EBA ˆ ถ้า = (2x-17) 0 และ DCB ˆ = (x+48) 0 จงหาค่า x

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 กำหนดให้ ABCD เป็น คางหมู A B DC E (2x-17) (x+48) AB//CD, EBA ˆ = (2x-17) 0 และ DCB ˆ = (x+48) 0 ต้องการพิสูจน์ หาค่าของ x

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 (x+48) เนื่องจาก AB//CD A B DC E (2x-17) จะได้ EBA ˆ = BCD ˆ ( ถ้า เส้นตรงสองเส้น ขนาน กันและมีเส้นตัด แล้ว มุมภายนอกและ มุมภายในที่อยู่ตรง ข้ามบนข้างเดียว กันของเส้นตัดมีขนาด เท่ากัน )

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 2x - x -17+17 = x - x +48+17 x = 65 (x+48) A B DC E (2x-17) จะ ได้ 2x - 17 0 0 = x + 48 0 0

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 7. จากรูปกำหนดให้ A AB//CD,CB//ED และ AC = CE จงพิสูจน์ว่า  ABC  CDE CE DB

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 A เนื่องจาก AB//CD CB//ED CE DB จะได้ ECD ˆ = CAB ˆ และ ACB ˆ = CED ˆ ( เส้นตรงสองเส้นขนาน กัน และมีเส้น ตัด แล้วมุมภายนอก และมุมภายในที่ อยู่ตรงข้ามบนข้าง เดียวกันของเส้น ตัดมีขนาดเท่ากัน )

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 ACE DB AC = CE ( กำหนดให้ ) ดังนั้น  ABC   CDE ( ม. ด. ม.)

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 ถ้าเส้นตรงเส้น หนึ่งตัดเส้นตรง คู่หนึ่ง ทำให้มุม ภายนอกและมุม ภายในที่อยู่บนข้าง เดียวกันของ เส้นตัดมีขนาด เท่ากันแล้ว เส้น ตรงคู่นั้นจะขนาน กัน ทฤษฎีบท

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 AB D Q P C 12 56 จะได้ ว่า 1 ˆ 5 ˆ = AB และ CD ทำให้ PQ จากรูป กำหนด เป็นเส้น ตัด 2 ˆ 6 ˆ = AB // CD

19 ครูชนิดา ดวงแข 18

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 1) เนื่องจาก DAE ˆ = CBA ˆ DF//CB ดังนั้น A B C D E F ( เส้นตรงเส้นหนึ่งตัด เส้นตรงคู่หนึ่งทำ ให้มุมภายนอกและมุม ภายในที่อยู่ตรง ข้ามบนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดมีขนาด เท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่ นั้นขนานกัน )

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 A BNC M 2) เนื่องจาก CNM ˆ = CBA ˆ ดัง นั้ น MN//AB ( เส้นตรงเส้นหนึ่งตัด เส้นตรงคู่หนึ่งทำ ให้มุมภายนอกและมุม ภายในที่อยู่ตรง ข้ามบนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดมีขนาด เท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่ นั้นขนานกัน )

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 3. จากรูป กำหนดให้ และ YM//QR X P Y Q A M R จงพิสูจน์ว่า YX//QP MYX ˆ = RQP ˆ

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 กำหนดให้ YM//QR ต้องการพิสูจน์ว่า YX//QP XP Y Q A M R และ MYX ˆ = RQP ˆ

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 พิสูจน์ YM//QR MAP ˆ = RQP ˆ ( เส้นตรงสองเส้นขนาน กัน และมีเส้น ตัด แล้วมุมภายนอก และมุมภายในที่ อยู่ตรงข้ามบนข้าง เดียวกันของเส้น ตัดมีขนาดเท่ากัน ) X P Y Q A M R

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 ( สมบัติการเท่ากัน ) จะได้ MYX ˆ = MAP ˆ ( กำหนดให้ ) MYX ˆ = RQP ˆ X P Y Q A M R

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 X P Y Q A M R YX//QP ดังนั้น ( เส้นตรงเส้นหนึ่งตัด เส้นตรงคู่หนึ่งทำ ให้มุมภายนอกและมุม ภายในที่อยู่ตรง ข้ามบนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดมีขนาด เท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่ นั้นขนานกัน )

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 4. กำหนดให้  ABC และ  DEF เป็น รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมี AB//DE,BC//EF และ CBA ˆ FED ˆ เป็นมุมยอดถ้า CAB ˆ = DFE ˆ จงพิสูจน์ว่า ADCF E B

28 ครูชนิดา ดวงแข 27 กำหนดให้  ABC และ  DEF เป็น เป็นมุมยอด CAB ˆ = DFE ˆ AB//DE,BC//EF ต้องการพิสูจน์ว่า และ CBA ˆ FED ˆ รูป  หน้าจั่วมี ADCF E B

29 ครูชนิดา ดวงแข 28 ( มุมที่ฐานของรูป  หน้าจั่ว ) CDE ˆ = DFE ˆ ADCF E B CAB ˆ = DFE ˆ ( โจทย์กำหนดให้ ) CDE ˆ = CAB ˆ ( สมบัติการเท่ากัน )

30 ครูชนิดา ดวงแข 29 ADCF E B AB//DE ดังนั้น ( เส้นตรงเส้นหนึ่งตัด เส้นตรงคู่หนึ่งทำ ให้มุมภายนอกและมุม ภายในที่อยู่ตรง ข้ามบนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดมีขนาด เท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่ นั้นขนานกัน )

31 ครูชนิดา ดวงแข 30 ( มุมที่ฐานของรูป  หน้าจั่ว ) CAB ˆ = ACB ˆ ACB ˆ = DFE ˆ ADCF EB CAB ˆ = DFE ˆ ( โจทย์กำหนดให้ ) ( สมบัติการเท่ากัน )

32 ครูชนิดา ดวงแข 31 ADCF E B BC//EF ดังนั้น ( เส้นตรงเส้นหนึ่งตัด เส้นตรงคู่หนึ่งทำ ให้มุมภายนอกและมุม ภายในที่อยู่ตรง ข้ามบนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดมีขนาด เท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่ นั้นขนานกัน )

33 ครูชนิดา ดวงแข 32 การบ้าน แบบฝึกหัด ที่ 4.3 หน้าที่ 131 ข้อที่ 1(3, 4) ข้อ 2


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 ถ้าเส้นตรงสอง เส้นขนานกัน และมีเส้นตัด แล้ว มุมภายนอก และ มุมภายใน ที่ อยู่ตรงข้าม บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัด มีขนาดเท่ากัน ทฤษฎีบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google