งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 15 เครื่องวัด เพาเวอร์ แฟกเตอร์ หน่วยที่ 15แผ่นที่ 15-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 15 เครื่องวัด เพาเวอร์ แฟกเตอร์ หน่วยที่ 15แผ่นที่ 15-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 15 เครื่องวัด เพาเวอร์ แฟกเตอร์ หน่วยที่ 15แผ่นที่ 15-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ

2 แผ่นที่ 15-2  v i หน่วยที่ 15 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ การวัดระยะห่างระหว่าง จุดเริ่มต้นของกระแสไฟฟ้า กับแรงดันไฟฟ้า (มุม  ) ใช้ เครื่องวัดไฟฟ้าอะไร? และวัดได้อย่างไร?

3 แผ่นที่ 15-3 เครื่องวัด เพาเวอร์แฟกเตอร์ คืออะไร? เครื่องวัดไฟฟ้าที่ทำหน้าที่วัดค่า โคไซน์ (cosine  ) และหรือค่า ของมุม (มุม  ) ระหว่างรูปคลื่น ไซน์ของกระแสไฟฟ้ากับ แรงดันไฟฟ้าของภาระไฟฟ้า ชนิดต่างๆ หน่วยที่ 15 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ  v i

4 แผ่นที่ 15-4 ชนิดของภาระไฟฟ้าของ ไฟฟ้ากระแสสลับ มีอะไรบ้าง? 1. ชนิดตัวต้านทานไฟฟ้า (R) หน่วยที่ 15 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ ภาระไฟฟ้าที่เมื่อมีกระแสไฟฟ้า ไหลผ่านจะให้พลังงาน ความร้อน แสงสว่างหรือทั้งสอง เช่น ขดลวดความร้อนของ เตารีดไฟฟ้า ของกระทะไฟฟ้า หลอดไส้ ฯลฯ มีคุณสมบัติทำให้กระแสไฟฟ้า เกิดพร้อมกับแรงดันไฟฟ้า

5 แผ่นที่ 15-5 irir R e in ~ vrvr วงจรไฟฟ้า รูปคลื่นไซน์  =0 O vrvr irir หน่วยที่ 15 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว ต้านทานไฟฟ้า (i r ) จะเกิด พร้อมกับแรงดันไฟฟ้า (v r )

6 แผ่นที่ 15-6 2. ชนิดขดลวดเหนี่ยวนำ (L) หน่วยที่ 15 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ ภาระไฟฟ้าที่เมื่อมีกระแสไฟฟ้า ไหลผ่านจะเก็บสะสมพลังงาน ในรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ขดลวดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ มีคุณสมบัติทำให้กระแสไฟฟ้า ล้าหลัง (เกิดหลัง) แรงดัน ไฟฟ้าเป็นมุม 90 องศา

7 แผ่นที่ 15-7  =-90 O vLvL iLiL หน่วยที่ 15 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ วงจรไฟฟ้า รูปคลื่นไซน์ iLiL L e in ~ vLvL กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวด เหนี่ยวนำ (i L ) จะเกิดล้าหลัง แรงดันไฟฟ้า (v L ) เป็นมุม 90 o

8 แผ่นที่ 15-8 3. ชนิดตัวเก็บประจุไฟฟ้า (C) หน่วยที่ 15 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ ภาระไฟฟ้าที่เมื่อมีกระแสไฟฟ้า ไหลผ่านจะเก็บสะสมพลังงาน ในรูปสนามไฟฟ้า เช่น คาปา ซิเตอร์ ฯลฯ มีคุณสมบัติทำให้กระแสไฟฟ้า นำหน้า (เกิดก่อน) แรงดัน ไฟฟ้าเป็นมุม 90 องศา

9 แผ่นที่ 15-9  = 90 O vcvc icic icic C e in ~ vcvc หน่วยที่ 15 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ วงจรไฟฟ้า รูปคลื่นไซน์ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวเก็บ ประจุ (i L ) จะเกิดก่อน (นำหน้า) แรงดันไฟฟ้า (v L ) เป็นมุม 90 o

10 แผ่นที่ 15-10 เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มีโครงสร้างอย่างไร? AC B D RL cos  ไปยังภาระไฟฟ้า ไปยังแหล่งจ่าย กระแสสลับ องศา หน่วยที่ 15 1. ขดลวดอยู่กับที่ 2. ขดลวดขวาง 2.1 ชุดที่ต่ออนุกรมกับ R 2.2 ชุดที่ต่ออนุกรมกับ L เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ

11 แผ่นที่ 15-11 เมื่อภาระไฟฟ้าเป็นชนิด R เข็ม ชี้จะเคลื่อนที่ไปตำแหน่งใด? หน่วยที่ 15 1. i F เกิดพร้อมกับ v 2. i mr เกิดพร้อมกับ v 3. i ml เกิดล้าหลัง v เป็นมุม 90 o ดังนั้น i F เกิดพร้อมกับ i mr AC B D RL cos  องศา R เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ

12 แผ่นที่ 15-12หน่วยที่ 15 แรงดูดระหว่างขั้วแม่เหล็กที่ต่างกัน ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า i F และ i mr ที่เกิดพร้อมกันทำให้เข็มชี้ไปที่ ตำแหน่งกึ่งกลางของสเกล ดังนั้น แสดงว่าที่ตำแหน่งกึ่งกลางสเกล 1. ค่าของมุม  มีค่าเท่ากับ 0 o 2. ค่า cos 0 o = 1.0 หรือ p.f = 1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ AC B D RL 1.0 0o0o R ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (p.f.) ค่ามุม 

13 แผ่นที่ 15-13หน่วยที่ 15 1. i F เกิดล้าหลัง v เป็นมุม 90 o 2. i mr เกิดพร้อมกับ v 3. i ml เกิดล้าหลัง v เป็นมุม 90 o ดังนั้น i F เกิดพร้อมกับ i ml AC B D RL cos  องศา L เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ เมื่อภาระไฟฟ้าเป็นชนิด L เข็มชี้ จะเคลื่อนที่ไปตำแหน่งใด?

14 แผ่นที่ 15-14หน่วยที่ 15 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ AC B D RL L ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (p.f.) ค่ามุม  แรงดูดระหว่างขั้วแม่เหล็กที่ต่างกัน ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า i F และ i ml ที่เกิดพร้อมกันทำให้เข็มชี้ไปที่ ตำแหน่งขวามือของสเกล ดังนั้น แสดงว่าที่ตำแหน่งขวามือของสเกล 1.ค่าของมุม  เท่ากับ-90 o ล้าหลัง 2.ค่า cos -90 o = 0 หรือ p.f = 0 ล้าหลัง

15 แผ่นที่ 15-15หน่วยที่ 15 1. i F เกิดนำหน้า v เป็นมุม 90 o 2. i mr เกิดพร้อมกับ v 3. i ml เกิดล้าหลัง v เป็นมุม 90 o ดังนั้น i F เกิดพร้อมกับ i ml แต่มี ทิศทางตรงกันข้ามเท่านั้น AC B D RL cos  องศา C เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ เมื่อภาระไฟฟ้าเป็นชนิดC เข็มชี้ จะเคลื่อนที่ไปตำแหน่งใด?

16 แผ่นที่ 15-16หน่วยที่ 15 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ AC B D RL C ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (p.f.) ค่ามุม  แรงดูดระหว่างขั้วแม่เหล็กที่ต่างกัน ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า i F และ i ml ที่เกิดพร้อมกันแต่มีทิศทางตรงข้าม ทำให้เข็มชี้ไปที่ตำแหน่งซ้ายมือของ สเกล ดังนั้นแสดงว่าที่ตำแหน่ง ซ้ายมือของสเกล 1.ค่าของมุม  เท่ากับ+90 o นำหน้า 2.ค่าcos90 o =0 หรือ p.f = 0นำหน้า

17 แผ่นที่ 15-17หน่วยที่ 15 เข็มชี้จะชี้อยู่ระหว่าง 0 o ถึง -90 o ล้าหลัง หรือ p.f. อยู่ระหว่าง 1 ถึง 0 ล้าหลัง หรือ อยู่ทางด้านขวามือ AC B D RL L R เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ เมื่อภาระไฟฟ้าเป็นชนิด R-L เข็มชี้จะเคลื่อนที่ไปตำแหน่งใด?

18 แผ่นที่ 15-18หน่วยที่ 15 AC B D LR C R เข็มชี้จะชี้อยู่ระหว่าง 0 o ถึง -90 o นำหน้า หรือ p.f. อยู่ระหว่าง 1 ถึง 0 นำหน้า หรือ อยู่ทางด้านซ้ายมือ เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ เมื่อภาระไฟฟ้าเป็นชนิด R-C เข็มชี้จะเคลื่อนที่ไปตำแหน่งใด?


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 15 เครื่องวัด เพาเวอร์ แฟกเตอร์ หน่วยที่ 15แผ่นที่ 15-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ มงคล ธุระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google