งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Word Search Game Brush your hairBrush your teethDo homework Eat dinnerEat lunchGet dressed Go to schoolGo to the bedHave breakfast StudyTake a bathWake.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Word Search Game Brush your hairBrush your teethDo homework Eat dinnerEat lunchGet dressed Go to schoolGo to the bedHave breakfast StudyTake a bathWake."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Word Search Game Brush your hairBrush your teethDo homework Eat dinnerEat lunchGet dressed Go to schoolGo to the bedHave breakfast StudyTake a bathWake up

2 Wake Up

3 Make the bed

4 Take a bath

5 Brush my teeth

6 Wash my face

7 Comb my hair

8 Get dressed

9 Surf the internet

10 Have a snack

11 Do the laundry

12 Iron the clothes

13 Wash the dishes

14 Go to bed

15 Can you remember? Iron the clothes Do the laundry Make the bed

16 Daily routine Kawinna brushes her teeth every Thursday. Sutima and Arnon have a snack every minute. Mintra washes her face every year.

17 Present Simple Tense ( ปัจจุบัน กาล ) คือ Tense ที่พูด ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน แต่ ไม่ได้ระบุว่าการ กระทำนั้นๆ สมบูรณ์แล้วหรือยัง โดยมี โครงสร้างดังนี้ Subject + Verb 1 ( ถ้าประธาน เอกพจน์เติม -s, -es) ( ประธาน ) ( กริยาช่องที่ 1)

18 Subj ect 1. ประธานเอกพจน์ 2. ประธานพหูพจน์ การเติม –S และ - es ใน Present Simple Tense He, She, It และ คน สัตว์ สิ่งของ ที่มีจำนวน เพียงหนึ่ง ตามด้วยกริยาเติม -s, - es I, We, You, They และ คน สัตว์ สิ่งของที่มี จำนวนมากกว่าหนึ่ง กริยาที่ตามมา ไม่ต้อง เติม -s, -es

19 Present Simple Tense ใช้กับกริยาช่อง ที่ 1 เท่านั้น โดยนำ ช่องที่ 1 ไปเติมลงในโครงสร้างต่อจาก ประธาน Wipa works in the office. We go to Chiangmai every Sunday. การเติม –S และ - es ใน Present Simple Tense ( เติม –s ที่ work เพราะประธาน คือ Wipa ซึ่งเป็นเอกพจน์ ) (go ไม่เติม -s, -es เพราะประธาน We เป็นพหูพจน์ )

20 การเติม -s และ - es ใน Present Simple Tense การเติม -s และ -es ในกริยาที่ลง ท้ายด้วย Marry teaches me English. The professor brushes his teeth. -s, -ss, -sh, -ch และ -x ให้ เติม -es ที่กริยานั้นๆ

21 การเติม -s และ - es ใน Present Simple Tense กริยาที่ ลงท้ายด้วย -y และ หน้า -y เป็นพยัญชนะ ให้ My mother studies English every Sunday. David hurries to go to the airport to meet his mother. เปลี่ยน -y เป็น i และเติม -es stu dy hur ry

22 ถ้ากริยาที่ ลงท้ายด้วย –y การเติม -s และ - es ใน Present Simple Tense He buys the most expensive car in the world. She stays at the same hotel every year หน้า -y เป็นสระ (a, e, I, o, u) ให้เติม -s ที่ท้าย -y

23 Present Simple Song Present simple tense verb form is subject verb1 เอกพจน์เติม s ถ้าเป็นพหูพจน์นั้นไม่ต้องเติม กริยาลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น ies ถ้า หน้า y เป็นสระให้เติม s ไปท้าย y ได้เลย Present simple tense verb form is subject verb1 เอกพจน์เติม es ถ้าเป็นพหูพจน์นั้นไม่ต้องเติม กริยาลงท้ายด้วย s, sh, ch and ss and x ให้เติม es ไปเลย รู้ไหม …….. Tone : Loy Krathong

24 1. They……………… (go) to school every day. a. go b. to go c. goes d. going 3. My mother ……………… (study) English every Sunday. a. study b. studies c. to study d. studys 4. Kittichai…..……………… (brush) his teeth. a. brushiesb. brush c. brushs d. brushes 5. We ……………… (stay) at the same hotel every year. a. staysb. to stay c. stay d. stayes 2. Maria ……(try) to do her homework with a new report. a. tries b. trying c. try d. to try

25 1. My friends (play) ping-pong after school every day. ………………………………………………….. 2. The student (go) to school by bus every day. ………………………………………………….. 3. Thai students (wear) white shirts to school. ………………………………………………….. 4. My daughter (do) her homework at home. ………………………………………………….. 5. He (brush) his teeth every night. ………………………………………………...... My friends play ping-pong after school every day. The student goes to school by bus every day. Thai students wear white shirts to school. My daughter does her homework at home. He brushes his teeth every night.

26 Tom daily routine My name is Tom. I’m 13 year old. I get up at 6 a.m. because I have lesson, but on Saturday and Sunday. I get up after 9 a.m. On Saturdays I have piano lessons. Then I have lunch at my grandmother house and I go to the cinema. My daily routine

27 Can you remember? What is structure of present simple tense? Subject + verb 1( s, es) go to bedHave a snack

28 การเติม -s และ - es ใน Present Simple Tense กริยาที่ ลงท้ายด้วย -y และ หน้า -y เป็นพยัญชนะ เปลี่ยน -y เป็น i และเติม - es ถ้ากริยาที่ ลงท้ายด้วย –y แล้ว หน้า -y เป็นสระ (a, e, I, o, u) ให้เติม -s ที่ ท้าย -y การเติม -s และ -es ในกริยาที่ลงท้ายด้วย -s, -ss, -sh, -ch และ -x ให้เติม -es ที่ท้าย กริยานั้นๆ


ดาวน์โหลด ppt Word Search Game Brush your hairBrush your teethDo homework Eat dinnerEat lunchGet dressed Go to schoolGo to the bedHave breakfast StudyTake a bathWake.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google