งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียน สำเร็จรูป วิชา ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน อ.32101 ชั้น ม. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียน สำเร็จรูป วิชา ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน อ.32101 ชั้น ม. 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียน สำเร็จรูป วิชา ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน อ.32101 ชั้น ม. 2

2 เรื่อง เรื่อง Past Simple Past Simple

3 จัดทำโดย นางเย็นตา ทำ ก้อม ครู คศ.3 โรงเรียนอุดม ดรุณี

4 จุดประส งค์ ผู้เรียนมี ความเข้าใจ การใช้ past simple tense และ สามารถใช้ ได้อย่าง ถูกต้อง

5 คำแนะนำการใช้บทเรียน นักเรียนศึกษาแบบเรียนสำเร็จรูปแต่ละ หน้าแล้วให้ทำแบบฝึก ทบทวนของแต่ ละหน้าด้วยตนเอง เพื่อความเข้าใจของ นักเรียน นักเรียนศึกษาแบบเรียนสำเร็จรูปแต่ละ หน้าแล้วให้ทำแบบฝึก ทบทวนของแต่ ละหน้าด้วยตนเอง เพื่อความเข้าใจของ นักเรียน นักเรียนสามารถคลิกดูคำตอบที่ถูกต้อง ในหน้าต่อไป ตรวจสอบคำตอบแล้วจึง ศึกษาหัวข้อต่อไป นักเรียนสามารถคลิกดูคำตอบที่ถูกต้อง ในหน้าต่อไป ตรวจสอบคำตอบแล้วจึง ศึกษาหัวข้อต่อไป ถ้านักเรียนตอบผิด ควรกลับไปศึกษา ข้อมูลในหน้านั้นอีกครั้ง เพื่อความ เข้าใจยิ่งขึ้น แล้วลองทำแบบทดสอบ ใหม่อีกครั้ง ถ้านักเรียนตอบผิด ควรกลับไปศึกษา ข้อมูลในหน้านั้นอีกครั้ง เพื่อความ เข้าใจยิ่งขึ้น แล้วลองทำแบบทดสอบ ใหม่อีกครั้ง การทำแบบทดสอบหลังเรียน ถ้า นักเรียนทำคะแนนไม่ถึง 50 % ควรกลับไปทบทวนบทเรียนสำเร็จรูปอีก ครั้ง การทำแบบทดสอบหลังเรียน ถ้า นักเรียนทำคะแนนไม่ถึง 50 % ควรกลับไปทบทวนบทเรียนสำเร็จรูปอีก ครั้ง

6 Past simple คือการเล่า เหตุการณ์ใน อดีตที่จบแล้ว Past Simple คืออะไร ?

7 โครงสร้างประโยค มีดังนี้ โครงสร้างประโยค มีดังนี้ Subject +verb 2 เช่น I went to London last month. เราต้องจำ กริยา 3 ช่อง เราต้องจำ กริยา 3 ช่อง ด้วยนะคะ เช่น went ด้วยนะคะ เช่น went มาจาก go แต่ ถ้ากริยาตัว นั้นไม่เปลี่ยน รูป เราต้อง เติม ed ที่ท้าย คำกริยาด้วย นะคะจะได้รู้ ว่าเป็นเรื่องใน อดีต มาจาก go แต่ ถ้ากริยาตัว นั้นไม่เปลี่ยน รูป เราต้อง เติม ed ที่ท้าย คำกริยาด้วย นะคะจะได้รู้ ว่าเป็นเรื่องใน อดีต

8 มาทำ แบบฝึกหัดกัน เถอะ

9 Match the chores with the activities in the pictures 1. typed a letter………….. 2. Went climbing…………….. 3. Got married ………….. 4. Prayed at night …………. 5. Played baseball………………. 6. Took photos………………. 7. Slept deeply …………… 8. Read my book …………. 9. Talked on the phone ……………. 10. Rode a motorbike ……………….. A E D B C I G F H J

10 ทำได้ ไหมคะ อย่า รอช้า อย่า รอช้า คลิกดู เฉลย เลยค่ะ คลิกดู เฉลย เลยค่ะ

11 Match the chores with the activities in the pictures 1. typed a letter…B……….. 2. Went climbing……D……….. 3. Got married ……E…….. 4. Prayed at night ……J……. 5. Played baseball……F…………. 6. Took photos………I………. 7. Slept deeply ………A…… 8. Read my book ……H……. 9. Talked on the phone ………C… 10. Rode a motorbike ………G……. A E D B C I G F H J

12 ข้อ ควร จำ เมื่อต้องการถามหรือ ปฏิเสธ และไม่มี กริยาช่วยในประโยค ต้องใช้ did ช่วยเสมอ และกริยาแท้ต้องเป็น ช่องที่ 1

13 How was your weekend, Ming ? How was your weekend, Ming ? It was great. On Sunday, I played tennis and went to the beach. It was great. On Sunday, I played tennis and went to the beach. Did you do anything on Sunday? Did you do anything on Sunday? On Sunday, I cleaned my room and studied for a test. On Sunday, I cleaned my room and studied for a test. That sounds fun! That sounds fun! What did you do, Paula? What did you do, Paula? No, I didn’t. It was a boring weekend. No, I didn’t. It was a boring weekend.

14 มีคำบอกเวลาในอดีต อะไรบ้างนะ

15 หนูรู้ ค่ะ ! หนูรู้ ค่ะ ! คำบอกเวลาในอดีต คำบอกเวลาในอดีต เช่น yesterday, last week, last month, last year, this morning, ago และ last night

16 ได้เลย ค่ะ ขอทำ แบบทดส อบ นะ ครับ

17 Fill in the blank with suitable words 1I….. to the mall after school. 1I….. to the mall after school. 2My brother…….a bear an hour ago. 2My brother…….a bear an hour ago. 3…….Mike visit his grandmother last night? 3…….Mike visit his grandmother last night? 4Alex did not ……..last weekend. 4Alex did not ……..last weekend. 5…...Judy and Liz at last month's meeting? 5…...Judy and Liz at last month's meeting?

18 Fill in the blank with suitable words 6We…….. not happy after the sad ending. 6We…….. not happy after the sad ending. 7…...you see Jody's new dog yesterday? 7…...you see Jody's new dog yesterday? 8Sorry, I……..hear you at the door. 8Sorry, I……..hear you at the door. 9I ……..English for two years. 9I ……..English for two years. 10What……... you eat for lunch yesterday? 10What……... you eat for lunch yesterday?

19 ทำได้ ไหมคะ เสร็จ แล้ว เสร็จ แล้ว คลิกดู เฉลย เลยค่ะ คลิกดู เฉลย เลยค่ะ

20 Fill in the blank with suitable words 1I went to the mall after school. 1I went to the mall after school. 2My brother saw a bear an hour ago. 2My brother saw a bear an hour ago. 3Did Mike visit his grandmother last night? 3Did Mike visit his grandmother last night? 4Alex did not work last weekend. 4Alex did not work last weekend. 5Was Judy and Liz at last month's meeting? 5Was Judy and Liz at last month's meeting?

21 Fill in the blank with suitable words 6We were not happy after the sad ending. 6We were not happy after the sad ending. 7Did you see Jim's new dog yesterday? 7Did you see Jim's new dog yesterday? 8Sorry, I didn’t hear you at the door. 8Sorry, I didn’t hear you at the door. 9I studied french for three years. 9I studied french for three years. * 10What did you eat for dinner yesterday?

22 เข้าใจเรื่อง past simple แล้ว อย่าลืมค้นคว้า เพิ่มเติมนะคะ เข้าใจเรื่อง past simple แล้ว อย่าลืมค้นคว้า เพิ่มเติมนะคะ


ดาวน์โหลด ppt บทเรียน สำเร็จรูป วิชา ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน อ.32101 ชั้น ม. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google