งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ ชั้น ม. 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ ชั้น ม. 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ.32101 ชั้น ม. 2
บทเรียนสำเร็จรูป วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ ชั้น ม. 2

2 เรื่อง Past Simple

3 นางเย็นตา ทำก้อม ครู คศ.3 โรงเรียนอุดมดรุณี
จัดทำโดย นางเย็นตา ทำก้อม ครู คศ.3 โรงเรียนอุดมดรุณี

4 จุดประสงค์ ผู้เรียนมีความเข้าใจ การใช้ past simple tense และสามารถใช้
ได้อย่างถูกต้อง

5 คำแนะนำการใช้บทเรียน
นักเรียนศึกษาแบบเรียนสำเร็จรูปแต่ละหน้าแล้วให้ทำแบบฝึก ทบทวนของแต่ละหน้าด้วยตนเอง เพื่อความเข้าใจของนักเรียน นักเรียนสามารถคลิกดูคำตอบที่ถูกต้องในหน้าต่อไป ตรวจสอบคำตอบแล้วจึงศึกษาหัวข้อต่อไป ถ้านักเรียนตอบผิด ควรกลับไปศึกษาข้อมูลในหน้านั้นอีกครั้ง เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น แล้วลองทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง การทำแบบทดสอบหลังเรียน ถ้านักเรียนทำคะแนนไม่ถึง % ควรกลับไปทบทวนบทเรียนสำเร็จรูปอีกครั้ง

6 Past Simple คืออะไร? Past simple คือการเล่า เหตุการณ์ในอดีตที่จบแล้ว

7 โครงสร้างประโยคมีดังนี้
Subject +verb 2 เช่น I went to London last month. เราต้องจำกริยา 3 ช่อง ด้วยนะคะ เช่น went มาจาก go แต่ถ้ากริยาตัวนั้นไม่เปลี่ยนรูป เราต้องเติม ed ที่ท้ายคำกริยาด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเป็นเรื่องในอดีต

8 มาทำแบบฝึกหัดกันเถอะ

9 Match the chores with the activities in the pictures 1
Match the chores with the activities in the pictures 1. typed a letter………… Went climbing…………….. 3. Got married ………… Prayed at night …………. 5. Played baseball………………. 6. Took photos………………. 7. Slept deeply …………… Read my book …………. 9. Talked on the phone …………… Rode a motorbike ……………….. B A D C F E G H J I

10 ทำได้ไหมคะ อย่ารอช้า คลิกดูเฉลยเลยค่ะ

11 Match the chores with the activities in the pictures 1
Match the chores with the activities in the pictures 1. typed a letter…B……… Went climbing……D……….. 3. Got married ……E…… Prayed at night ……J……. 5. Played baseball……F………… Took photos………I………. 7. Slept deeply ………A…… Read my book ……H……. 9. Talked on the phone ………C… Rode a motorbike ………G……. B A D C F E G H J I

12 เมื่อต้องการถามหรือปฏิเสธ และไม่มีกริยาช่วยในประโยค ต้องใช้ did ช่วยเสมอและกริยาแท้ต้องเป็นช่องที่1
ข้อควรจำ

13 How was your weekend, Ming ?
It was great. On Sunday, I played tennis and went to the beach. Did you do anything on Sunday? On Sunday, I cleaned my room and studied for a test. That sounds fun! What did you do, Paula? No, I didn’t. It was a boring weekend.

14 มีคำบอกเวลาในอดีต อะไรบ้างนะ

15 หนูรู้ค่ะ! คำบอกเวลาในอดีต last night เช่น yesterday , last
week, last month, last year, this morning , ago และ last night

16 ได้เลยค่ะ ขอทำแบบทดสอบ นะครับ

17 Fill in the blank with suitable words
1 I….. to the mall after school. 2 My brother…….a bear an hour ago. 3 …….Mike visit his grandmother last night? 4 Alex did not ……..last weekend. 5 …...Judy and Liz at last month's meeting?

18 Fill in the blank with suitable words
6 We…….. not happy after the sad ending. 7 …...you see Jody's new dog yesterday? 8 Sorry, I……..hear you at the door. 9 I ……..English for two years. 10 What……... you eat for lunch yesterday?

19 ทำได้ไหมคะ เสร็จแล้ว คลิกดูเฉลยเลยค่ะ

20 Fill in the blank with suitable words
1 I went to the mall after school. 2 My brother saw a bear an hour ago. 3 Did Mike visit his grandmother last night? 4 Alex did not work last weekend. 5 Was Judy and Liz at last month's meeting?

21 Fill in the blank with suitable words
6 We were not happy after the sad ending. 7 Did you see Jim's new dog yesterday? 8 Sorry, I didn’t hear you at the door. 9 I studied french for three years. * 10 What did you eat for dinner yesterday?

22 เข้าใจเรื่อง past simple แล้ว อย่าลืมค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะ


ดาวน์โหลด ppt วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ ชั้น ม. 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google