งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Question Tag (Tag Question หรือ Tail Question) คือ คำถามที่ขึ้นต้นด้วย ข้อความบอกเล่าหรือปฏิเสธเสีย ตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยา ช่วย และสรรพนาม เป็นรูปคำถามย่อๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Question Tag (Tag Question หรือ Tail Question) คือ คำถามที่ขึ้นต้นด้วย ข้อความบอกเล่าหรือปฏิเสธเสีย ตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยา ช่วย และสรรพนาม เป็นรูปคำถามย่อๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Question Tag (Tag Question หรือ Tail Question) คือ คำถามที่ขึ้นต้นด้วย ข้อความบอกเล่าหรือปฏิเสธเสีย ตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยา ช่วย และสรรพนาม เป็นรูปคำถามย่อๆ ซึ่งเรียกกันว่า Question Tag อีก ตอนหนึ่ง

3 Affirmative Statement + anomalous verb +n't + pronoun? Negative Statement, anomalous verb + pronoun? เช่น Tom has come back, hasn't he? Tom hasn't come back, has he? Mary will leave tomorrow, won't she? Mary won't leave tomorrow, will she?

4 หลักการเขียน Question Tag - They eat a lot of mangoes, don't they? - Jim will have the exam next month, won't he? - He came here last night, didn't he? - You have finished their work, haven't you? 1. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็น ประโยคบอกเล่า ต้องใช้ question tag เป็นปฏิเสธ รูปย่อ เช่น

5 2. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็น ประโยคปฏิเสธ ต้องใช้ question tag เป็นรูปบอกเล่า เช่น - I won't come early, will I? - He doesn't want to disturb you, does he? - They didn't make a loud noise, did they? - You haven't turned it off, have you?

6 3. ถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to have ถ้า have แปลว่า " มี " ส่วน tag จะใช้ haven't หรือ don't ก็ได้ เช่น - Aree has a lot of friends, hasn't she? - Jack and Jane have only one child, don't they? ถ้า have แปลอย่างอื่น ที่ไม่ใช่แปลว่า " มี " ให้ใช้ verb to do มาช่วย - We have lunch at twelve o'clock, dont' we? ( กิน ) - I had his letter last week, didn't I? ( ได้รับ ) ถ้า question tag ของ "have to"( จำเป็นต้อง ) ใช้ v. to do ช่วย - You often have to go to the dentist's, don't you?

7 4. Question tag ของ I am คือ aren't I ( เนื่องจาก am not ไม่มีรูปย่อ ) - I am late, aren't I ? 5. Question tag ของกริยาช่วย can,could, may, might,will,shall,ought to,should,V.to be,etc... จะใช้กริยาช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้ - He can do it well, can't he? - You should obey their parents, shouldn't you?

8 6. ประธานที่ใช้ใน tag ต้องเป็น pronoun เสมอ เช่น - The children are playing in the garden,aren't they?

9 7. ประโยคคำสั่ง หรือ ขอร้อง (Imperative, order, request ) จะใช้ question tag ว่า order, request ) จะใช้ question tag ว่า will you หรือ won't you? เช่น will you หรือ won't you? เช่น - Sit down, will you? - Stop talking, will you? ( แต่ถ้า Let me ask him to come, shall I?)

10 8. ถ้าประโยคข้างหน้ามีประธาน เป็น There is, There are,There was,There were, ( มี ) question tag ใช้ verb to be นั้นๆ + there - There is a book on the chair, isn't there? - There are many trees in the garden, are there?

11 9. Question Tag ของ That is..,This is คือ isn't it ? หรือ is it? - This is mine, isn't it? - That is not yours, is it? 10. Question Tag ของ These are, Those are ใช้ aren't they? หรือ are they? - These are yours, aren't they? - These are ours, aren't they?

12 11. คำต่อไปนี้คือ few,little,never, rarely, arcely,hardly,seldom,neither,none, none,no one,nobody,nothing มีความหมายกึ่งปฏิเสธและปฏิเสธ เพราะฉะนั้น tag จะเป็นบอกเล่า -No one liked him, did they? -They seldom come here, do they?

13 12. ถ้าประธานเป็น evryone, everybody, everything, no one,nobody,anybody, neither ในส่วน tag ให้ใช้ they เช่น - Everyone will go there, won’t they? - Nobody likes Jim, do they?

14 การตอบคำถามของ Question Tag 1. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่า ผู้ ถามคาดหวังคำตอบ Yes 2. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ ผู้ ถามคาดหวังคำตอบ No 3. การตอบคำถาม ตอบอย่างสั้นๆ โดย ใช้ประธานและกริยาช่วย - We can speak English, can't we? Yes, we can.

15 สรุปลักษณะของประโยค Question Tag 1. อยู่ท้ายประโยคหลัก (main sentence) 2. มี comma (,) คั่นระหว่างประโยค หลัก (main sentence) กับ question tag 3. ส่วน question tag อยู่ในรูปของ ประโยคคำถาม 4. ถ้ากริยาในประโยคหลัก เป็นบอกเล่า กริยาใน tag ต้องเป็นปฏิเสธถ้ากริยาใน ประโยคหลัก เป็นปฏิเสธ กริยาใน tag ต้องเป็นบอกเล่า

16 หมายเหตุ 1. ถ้าประโยคหลักข้างหน้ามี คำกริยาต่อไปนี้ Verb to be ได้แก่ is, are, was, were ( ยกเว้น am) Verb to have ได้แก่ has, have, had ที่ใช้ใน present perfect และ past perfect tense กริยาพิเศษ (modal verbs) ได้แก่ shall, should, may, might, can, could, must ให้ใช้กริยาเหล่านี้ใน question tag ได้เลย

17 2. ถ้ากริยาในประโยคข้างหน้าเป็นกริยา ทั่วๆไป ( ที่ไม่ใช่กริยาในข้อ 1) เช่น swim, talk, sit, play etc. ให้ ใช้ verb to do (do, does, did) ใน question tag เช่น - Nancy goes to school, doesn't she? - You live in Paris, don't you? - He went home, didn’t he?

18 3. ถ้า have มีความหมายอย่างอื่น ( ที่ ไม่ได้แปลว่า " มี ") ให้ใช้ verb to do มาช่วยใน question tag ( ไม่ใช้ verb to have ใน question tag) เช่น - Bill never has breakfast, does he? - You didn't have dinner, did they?

19 รูปแบบของประโยค Question Tag ประโยคบอกเล่า, กริยาช่วยรูปย่อปฏิเสธ + ประธาน ( สรรพนาม )? ประโยคปฏิเสธ, กริยาช่วยบอกเล่า + ประธาน ( สรรพนาม )?


ดาวน์โหลด ppt Question Tag (Tag Question หรือ Tail Question) คือ คำถามที่ขึ้นต้นด้วย ข้อความบอกเล่าหรือปฏิเสธเสีย ตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยา ช่วย และสรรพนาม เป็นรูปคำถามย่อๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google